ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε λογιστές εταιριών, Λογιστικά Γραφεία, Οικονομολόγους κλπ.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ανάλυση με παραδείγματα ορισμένων ειδικών περιπτώσεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Εμφαση θα δοθεί στις διαφορές Λογιστικής και φορολογικής βάσης τόσο για το απλογραφικό όσο και για το διπλογραφικό σύστημα.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Α. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Ενδεικτικές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης, αποτέλεσμα των διαφορών στην αναγνώριση, κατά κύριο λόγο, των εσόδων και των εξόδων μεταξύ της λογιστικής και της φορολογική νομοθεσίας είναι οι κάτωθι:
• Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
• Απομειώσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
• Απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων
• Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
• Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα
• Επιμέτρηση ακινήτων στην εύλογη αξία
• Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
• Έξοδα διαχείρισης δανειακών υποχρεώσεων
• Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων και απόσβεση αυτών
• Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
• Μη φορολογική αναγνώριση δεδουλευμένων στην χρήση δαπανών (π.χ. μη καταβλημένες ασφαλιστικές εισφορές)Β. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ανάλυση του άρρθου 28 του ν. 4308/2013 σχετικά με τις μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων στον χρόνο αλλαγής των λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και την διόρθωση σφαλμάτων.
Σε ποιές περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η αναδρομική διόρθωση των ανωτέρω και σε ποιές όχι.


Γ. Λοιπά Σημαντικά θέματα
• Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση στις Οικονομικές Καταστάσεις του φόρου
εισοδήματος, των διαφορών φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος
προηγούμενων χρήσεων καθώς και των διαφορών για άλλες φορολογίες (π.χ. Φ.Π.Α.)
(ΣΛΟΤ 1406/24.7.2018).
• Λογιστικός χειρισμός ζημιάς από διαγραφή συμμετοχής σε άλλη οντότητα (ΣΛΟΤ
496/29.5.2018).
• Τιμολόγηση και αρχή του δεδουλευμένου (ΣΛΟΤ 614/29.5.2018).
• Επίδραση του Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις» στις Οικονομικές Καταστάσεις των οντοτήτων
που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΣΛΟΤ 412/29.5.2018).
7Πληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Προσοχή: Για να δηλώσετε συμμετοχή και να κατοχυρώσετε την θέση σας θα πρέπει πρώτα να έχετε προβεί στην ΕΞΟΦΛΗΣΗ του κόστους συμμετοχής.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής, και είναι: :
- μέσω paypal
- μέσω πληρωμής χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- με έμβασμα/μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Εάν θέλετε η πληρωμή να γίνει με έμβασμα μέσω τραπέζης θα πρέπει πρώτα να καταθέσετε το σχετικό ποσό των 35,00 ευρώ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την διαξαγωγή του webinar και μετά να προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
i ban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
i ban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου
Εισηγητές
  • Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος

    Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

  • Πολύκαρπος Γιώτης
    Ο Πολύκαρπος Γιώτης, διαθέτει πολύχρονη πρακτική εμπειρία σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) αλλά και διδακτική εμπειρία έχοντας διατελέσει λέκτορας σε αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. , ΚΕΛΕ κ.α.)

Κόστος webinar

35.00 ευρώ
Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο του Google Προσθήκη +ical Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου

Δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα αιτήσεων συμμετοχής για το webinar αυτό.