ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023: Φορολογική αναγνώριση εξόδων - Τεχνητές διευθετήσεις - Αφορολόγητα έσοδα

Στο πλαίσιο σειράς webinars που αφορούν τις εργασίες τέλους χρήσεως 2023 σύμφωνα με Ε.Λ.Π. και φορολογία εισοδήματος, διοργανώνεται το τρίτο μέρος αφορά την φορολογική αναγνώριση εξόδων, τις τεχνητές διευθετήσεις και τα αφορολόγητα έσοδα

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε βοηθούς λογιστές και μεσαία στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων.

Webinars


Δεν υπάρχουν webinars για την συγκεκριμένη επιλογή που κάνατε

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα των webinars