Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2006

ΔΟΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛ.
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛIPA KYΠPOY
KOPΟNA TΣEXIAΣ
KOPΟNA EΣΘONIAΣ
ΦOPINT OYΓΓAPIAΣ
ΛITA ΛIΘOYANIAΣ
ΛAT ΛETONIAΣ
ΛIPA MAΛTAΣ
ZΛOTI ΠOΛΩNIAΣ
TOΛAP ΣΛOBENIAΣ
KOPΟNA ΣΛOBAKIAΣ
1,2886
0,6749
7,4554
9,0965
0,5778
27,942
15,6466
257,45
3,4528
0,6974
0,4293
3,8006
239,66
35,656
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2543
0,6701
7,456
9,263
0,5767
28,333
15,6466
266,81
3,4528
0,6961
0,4293
3,8993
239,58
36,721
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛ.-ΣΚΩΤ.Ιρλ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2676
0,6731
7,4605
9,2198
0,5767
28,437
15,6466
273,47
3,4528
0,696
0,4293
3,9483
239,59
37,465
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2812
0,6773
7,4615
9,201
0,5761
28,106
15,6466
275,65
3,4528
0,6959
0,4293
3,9045
239,59
37,615
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2482
0,6837
7,461
9,2585
0,575
28,461
15,6466
277,87
3,4528
0,696
0,4293
4,0216
239,64
38,594
ΔΟΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛ.
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛIPA KYΠPOY
KOPΟNA TΣEXIAΣ
KOPΟNA EΣΘONIAΣ
ΦOPINT OYΓΓAPIAΣ
ΛITA ΛIΘOYANIAΣ
ΛAT ΛETONIAΣ
ΛIPA MAΛTAΣ
ZΛOTI ΠOΛΩNIAΣ
TOΛAP ΣΛOBENIAΣ
KOPΟNA ΣΛOBAKIAΣ
1,2632
0,6855
7,4534
9,2023
0,575
28,563
15,6466
279,26
3,4528
0,6959
0,4293
4,0965
239,64
38,53
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2851
0,6829
7,4563
9,3189
0,575
28,21
15,6466
263,33- 279,26(28/06)
3,4528
0,696
0,4293
3,9602
239,64
37,85
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2346
0,6914
7,4609
9,322
0,5761
28,525
15,6466
264,55
3,4528
0,696
0,4293
3,8977
239,59
37,38
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2069
0,6914
7,4617
9,3775
0,5756
28,67
15,6466
266
3,4528
0,6961
0,4293
3,9133
239,54
37,66
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,1904
0,6835
7,4654
9,3325
0,5745
28,395
15,6466
250,93
3,4528
0,696
0,4293
3,774
239,49
37,395
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2125
0,6864
7,4609
9,3297
0,5738
28,862
15,6466
251,79
3,4528
0,696
0,4293
3,8552
239,48
37,62
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,1872
0,679
7,4575
9,43
0,5735
28,954
15,6466
251,19
3,4528
0,6965
0,4293
3,8283
239,51
37,851