Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2005

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,1776
0,6846
7,461
9,5162
0,5736
29,24
15,6466
252,55
3,4528
0,6961
0,4293
3,9428
239,54
38,58
ΔΟΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛ.
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛIPA KYΠPOY
KOPΟNA TΣEXIAΣ
KOPΟNA EΣΘONIAΣ
ΦOPINT OYΓΓAPIAΣ
ΛITA ΛIΘOYANIAΣ
ΛAT ΛETONIAΣ
ΛIPA MAΛTAΣ
ZΛOTI ΠOΛΩNIAΣ
TOΛAP ΣΛOBENIAΣ
KOPΟNA ΣΛOBAKIAΣ
1,195
0,6801
7,4628
9,4695
0,5731
29,742
15,6466
253,42
3,4528
0,6962
0,4293
3,902
239,52
39,013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2225
0,6751
7,4591
9,3345
0,573
29,393
15,6466
246,29
3,4528
0,696
0,4293
3,8954
239,48
38,445
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2211
0,6804
7,4592
9,3333
0,5729
29,66
15,6466
245,78
3,4528
0,696
0,4293
4,0186
239,51
38,808
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,2063
0,6943
7,4628
9,422
0,5738
30,224
15,6466
246,36
3,4528
0,696
0,4293
4,1477
239,5
39,151
ΔΟΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛ.
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛIPA KYΠPOY
KOPΟNA TΣEXIAΣ
KOPΟNA EΣΘONIAΣ
ΦOPINT OYΓΓAPIAΣ
ΛITA ΛIΘOYANIAΣ
ΛAT ΛETONIAΣ
ΛIPA MAΛTAΣ
ZΛOTI ΠOΛΩNIAΣ
TOΛAP ΣΛOBENIAΣ
KOPΟNA ΣΛOBAKIAΣ
1,2111
0,6652
7,4469
9,2711
0,5735
29,871
15,6466
247,73
3,4528
0,696
0,4293
4,0408
239,45
38,314
ΔΟΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛ.
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛIPA KYΠPOY
KOPΟNA TΣEXIAΣ
KOPΟNA EΣΘONIAΣ
ΦOPINT OYΓΓAPIAΣ
ΛITA ΛIΘOYANIAΣ
ΛAT ΛETONIAΣ
ΛIPA MAΛTAΣ
ZΛOTI ΠOΛΩNIAΣ
TOΛAP ΣΛOBENIAΣ
KOPΟNA ΣΛOBAKIAΣ
1,2621
0,6884
7,4457
9,2162
0,577
30,268
15,6466
252,65
3,4528
0,6961
0,4293
4,1973
239,5
39,038
ΔΟΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛ.
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛIPA KYΠPOY
KOPΟNA TΣEXIAΣ
KOPΟNA EΣΘONIAΣ
ΦOPINT OYΓΓAPIAΣ
ΛITA ΛIΘOYANIAΣ
ΛAT ΛETONIAΣ
ΛIPA MAΛTAΣ
ZΛOTI ΠOΛΩNIAΣ
TOΛAP ΣΛOBENIAΣ
KOPΟNA ΣΛOBAKIAΣ
1,3049
0,6813
7,4518
9,1923
0,5822
30,205
15,6466
248,23
3,4528
0,6959
0,43
4,1577
239,61
39,5
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,3050
0,6946
7,4491
9,1114
0,5842
30,0780
15,6466
247,7000
3,4528
0,6961
0,4316
4,1198
239,6700
39,1200
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
1,304
0,6914
7,4429
9,0761
0,5831
30,062
15,6466
243,85
3,4528
0,696
0,4312
4,0059
239,75
38,072
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
0,6966
7,4398
15,6466
1,3083
0,582
0,6961
3,4528
0,4319
246,53
4,0811
38,625
239,78
9,0295
30,275
ΑΓΓΛΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ-Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΕΣΘΟΝΙΑ
Η.Π.Α.
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
0,6991
7,4351
15,6466
1,3384
0,5788
0,6895
3,4528
245,71
4,0908
38,75
239,73
9,0245