Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικό πιστοποιητικό Ορκωτών

Φορολογικό πιστοποιητικό: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου πλέον η υποβολή

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού

Δείτε το άρθρο

Προς παράταση η υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών έως 30.11.2021

Δείτε το άρθρο

Η ανακοίνωση της ΕΛΤΕ για την παράταση υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Ζητά παράταση για το φορολογικό πιστοποιητικό έως τις 30 Νοεμβρίου

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 320/2020 - Περαίωση χρήσεων κατόπιν φορολογικού πιστοποιητικού ιδιώτη ελεγκτή

Περαίωση χρήσεων κατόπιν φορολογικού πιστοποιητικού ιδιώτη ελεγκτή - Μεταβολές του οικείου κανονιστικού καθεστώτος - Αρχές της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Δείτε το άρθρο

Πώς θα γίνεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού - Ολόκληρη η απόφαση.

Δείτε το άρθρο

Επεκτείνεται η χρήση του φορολογικού πιστοποιητικού - Αλλαγές και στους ελέγχους των επιχειρήσεων που δεν ελέγχονται από Ορκωτούς, Θα ελέγχονται από "Ελεγκτή Φοροτέχνη - Ελεγκτή Ειδικών Προσόντων"

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης

Δείτε το άρθρο

Έναρξη υπηρεσίας υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικού Ελέγχου

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία στην βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.

Δείτε το άρθρο

Παράταση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Δείτε το άρθρο

Από 1.1.2014 οι συναλλαγές στην Γ.Γ.Δ.Ε. - Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κο Θεοχάρη

Δείτε το άρθρο

Για άλλες 2 χρήσεις ακόμα το φορολογικό πιστοποιητικό από τους ορκωτούς ελεγκτές

Δείτε το άρθρο

Η εγκύκλιος για το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία - Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή

Δείτε το άρθρο

Παράταση στην υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 2014

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού

Δείτε το άρθρο

Επιλεκτική παράταση υποβολής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού

Δείτε το άρθρο

Δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας

Δείτε το άρθρο

Επισημάνσεις - Η ΕΛΤΕ θα γνωματεύει σε περιπτώσεις προστίμων της Φορολογικής Διοίκησης στους νόμιμους ελεγκτές αναφορικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό

Δείτε το άρθρο

Ατομική Γνωμοδότηση ΝΣΚ 4/2023

Ερωτάται, εάν και σε ποιο βαθμό μεταβάλλεται η πρόταση της ΕΛΤΕ αναφορικά με το επιβληθέν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 65Α Κ.Φ.Δ., από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.Ε.), πρόστιμο, σε βάρος ορκωτής ελέγκτριας, μετά την τροποποίηση με διοικητική δικαστική απόφαση των αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου βάσει των οποίων επιβλήθηκε το πρόστιμο

Δείτε το άρθρο

Α.1141/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/ 18-6-2015 (Β’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικά με τον χρόνο υποβολής αυτού

Δείτε το άρθρο

Α.1234/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β'1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α'170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α' 7), αναφορικά με την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αυτού

Δείτε το άρθρο

Α.1240/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β' 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α'170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α' 7)

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1148/2018

Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1108/2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170/Α’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’)

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1150/10.7.2015

Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του έτους 2013 και λήγει εντός του έτους 2014

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1124/18.6.2015

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α'), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α')

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1235/18.10.2013

Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β'), των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 01.04.2012 έως και την 31.10.2012, καθώς και εκείνων των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και 31.03.2012 δεν είχαν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1165/2012 (Φ.Ε.Κ. 2248 Β') και ΠΟΛ. 1211/2012 (Φ.Ε.Κ. 3343 Β') ως και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1194/7.8.2013

Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε από την 01.01.2013 έως και την 28.02.2013.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Ηλεκτρονική υποβολή του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία (Μόνο για υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014)

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονική υποβολή του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία

Δείτε το άρθρο

Υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 2014

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα