Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Προστασία μητρότητας

Υπόθεση C‑350/20

Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 2011/98/ΕΕ - Δικαιώματα των εργαζομένων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ενιαίας άδειας - Άρθρο 12 - Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης - Κοινωνική ασφάλιση - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας - Άρθρο 3 - Παροχές μητρότητας και πατρότητας - Οικογενειακές παροχές - Κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία αποκλείει τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ενιαίας άδειας από το επίδομα τοκετού και το επίδομα μητρότητας

Δείτε το άρθρο

Υπ. Εργασίας αρ. πρ.: Φ.10035/2147/117/29.3.2011

Αποδοχή της 259/2010 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών ασφαλισμένων που αποκτούν παιδί, να καταβάλλουν, για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού, τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για τον κλάδο κύριας σύνταξης, μειωμένες κατά 50% (παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008)

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 48/2010

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008, που αφορά στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου κύριας Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τον τοκετό.

Δείτε το άρθρο

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 15/3.2.2010

Μείωση σε ποσοστό 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης που βαρύνουν τις μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς νόμιμη αιτία

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα