Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Προστασία μητρότητας

Κοινή ανακοίνωση ΟΙΥΕ - ΠΑΣΕΝΤ για την 9μηνη άδεια προστασίας μητρότητας στις εργαζόμενες στη ναυτιλία

Δείτε το άρθρο

Άδεια μητρότητας: Αυξάνεται στους 9 μήνες - Επέκταση της παροχής στην υιοθεσία

Δείτε το άρθρο

Eπεκτείνεται η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας. Φάνης Πάλλη- Πετραλιά επεκτείνεται η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας και για τις ασφαλισμένες του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), ικανοποιώντας έτσι ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων.

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 24/2023

Ερωτάται εάν είναι δυνατή η καταβολή του επιδόματος μητρότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4097/2012, στις ασφαλισμένες του πρώην ΕΤΑΑ, οι οποίες έχουν διακόψει την άσκηση επαγγέλματος, πριν ή μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 και είτε έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον τοκετό, βάσει των τελευταίων αυτών διατάξεων, είτε συνεχίζουν την προαιρετική ασφάλιση, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4488/2017

Δείτε το άρθρο

552130/23-11-2022

Παροχή διευκρινίσεων περί του χρόνου παραγραφής των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές

Δείτε το άρθρο

Υπόθεση C‑350/20

Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 2011/98/ΕΕ - Δικαιώματα των εργαζομένων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ενιαίας άδειας - Άρθρο 12 - Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης - Κοινωνική ασφάλιση - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας - Άρθρο 3 - Παροχές μητρότητας και πατρότητας - Οικογενειακές παροχές - Κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία αποκλείει τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ενιαίας άδειας από το επίδομα τοκετού και το επίδομα μητρότητας

Δείτε το άρθρο

Υπ. Εργασίας αρ. πρ.: Φ.10035/2147/117/29.3.2011

Αποδοχή της 259/2010 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών ασφαλισμένων που αποκτούν παιδί, να καταβάλλουν, για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού, τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για τον κλάδο κύριας σύνταξης, μειωμένες κατά 50% (παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008)

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 48/2010

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008, που αφορά στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου κύριας Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τον τοκετό.

Δείτε το άρθρο

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 15/3.2.2010

Μείωση σε ποσοστό 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης που βαρύνουν τις μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς νόμιμη αιτία

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα