Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Προστασία 1ης κατοικίας - Εξωδικαστικός μηχανισμός - «Ηρακλής»

Servicers και άμεσες πληρωμές: Ανακοίνωση Υπ.Οικ. για το νέο νομοσχέδιο

Κ. Χατζηδάκης: «Σύγχρονες και δίκαιες λύσεις για τράπεζες, δάνεια και ευάλωτους» - Επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής», διαφάνεια στη διαχείριση των οφειλών, ενίσχυση του ανταγωνισμού στις τράπεζες με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Δείτε το άρθρο

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή για δάνεια, εξωδικαστικό μηχανισμό, άμεσες πληρωμές IRIS, servicers, πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» κ.ά.

Το νέο νομοσχέδιο του Υπ.Οικ. στη Βουλή «Δάνεια, Διαφάνεια, ανταγωνισμό, προστασία των ευάλωτων -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ»

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου για ευάλωτους οφειλέτες

Δείτε το άρθρο

Ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών: Το 48,9% των οφειλετών έχουν χάσει τις ρυθμίσεις των τελευταίων ετών

Δείτε το άρθρο

Επίλυση καθυστέρησης δόσεων δανείων - Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Η διαδικασία των Σταδίων 2 και 4 (Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών και πρόταση κατάλληλων λύσεων στο δανειολήπτη) της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός - Υπ. Οικ.: Διατήρηση υψηλού αριθμού νέων αιτήσεων και ρυθμίσεων

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Αναστολή προθεσμιών αξιολόγησης οφειλέτη στις Π.Ε. Μαγνησίας, Σποράδων, Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων έως 10 Νοεμβρίου

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός - Υπ. Οικ.: Σε υψηλότερο επίπεδο το ύψος αρχικών οφειλών που ρυθμίστηκαν τον Αύγουστο

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός - Υπ. Οικ.: Ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων για τον Ιούλιο

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρυθμίσεις και οριστικές υποβολές αιτήσεων Μαΐου

Δείτε το άρθρο

Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη με διευρυμένα κριτήρια

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρύθμιση οφειλών νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή εκκαθαρισθεί

Ρύθμιση στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4738/2020 και των οφειλών προς το Δημόσιο νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή εκκαθαρισθεί, από τα συνυπεύθυνα κατά νόμο πρόσωπα, τα οποία αυτές βαρύνουν

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Συνολικές ρυθμίσεις οφειλών 1,42 δις μέχρι το τέλος Μαρτίου

Δείτε το άρθρο

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις διατάξεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τις αλλαγές σε ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.ά.

Δείτε το άρθρο

Οι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Κατατέθηκε η τροπολογία

Δείτε το άρθρο

145947 ΕΞ 2023

Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον μηχανισμό του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 288)

Δείτε το άρθρο

42900 ΕΞ 02-10-2023

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου» στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τη δράση «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας (ν. 4738/2020)», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δείτε το άρθρο

40992 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 66468 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης» (Β’ 2484).

Δείτε το άρθρο

40953 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499)

Δείτε το άρθρο

Ο.3013/7.3.2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1, 10 παρ. 6 περ. (δ), 11 παρ. 4, 18, 19 παρ. 5-7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 παρ. 2, 35 παρ. 3, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 και 47 του ν. 5024/2023 («Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», Α 41/24.2.2023)

Δείτε το άρθρο

31175 ΕΞ 24-02-2023

Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου ν. 4738/2020 (άρθρα 13-26 του ν. 4916/2022, Α’ 65)

Δείτε το άρθρο

Ε.2003/2023

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 (Α' 207) σχετικά με την αυτοδίκαιη απαλλαγή και την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου και β) σχετικά με την άσκηση κύριας παρέμβασης σε δίκη πτώχευσης του ν. 4738/2020

Δείτε το άρθρο

Ε.2065/2022

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Δείτε το άρθρο

102031 ΕΞ 15-07-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Επικρατείας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις" (Α' 207)» (Β' 2817)

Δείτε το άρθρο

79709 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/30.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «“Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις” (Α' 130)» (Β' 5278)

Δείτε το άρθρο

79708 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219/ΕΞ 2021/25-06-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (Α' 207)» (Β' 2817)

Δείτε το άρθρο

74169 ΕΞ 2022/30.5.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα