Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ηλεκτρονικά τιμολόγια

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ημερομηνίες και πληροφορίες εφαρμογής σε διάφορες χώρες εντός και εκτός ΕΕ

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονική τιμολόγηση στην ΕΕ: Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές των χωρών

Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των 27 κρατών μελών της ΕΕ και 4 επιπλέον χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μετά την εφαρμογή της Οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Δείτε το άρθρο

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου η θεσμοθέτηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου

Δείτε το άρθρο

Δημόσια διαβούλευση για το μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου - Πώς θα είναι και τι στοιχεία θα περιέχει

Δείτε το άρθρο

Έναρξη υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς, για λοιπές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης που τιμολογούνται από την 1η.1.2025 και εφόσον για τις δαπάνες αυτές προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου βάσει φορολογικών διατάξεων

Δείτε το άρθρο

Έναρξη υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς, για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024

Δείτε το άρθρο

Έναρξη υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς, για συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την Εγνατία Οδό ΑΕ

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα