Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών

Από την 30η-10-2023 η καταχώριση στοιχείων στο ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών

Δείτε το άρθρο

Μητρώο Επιτηδευματιών και Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών: Υπόχρεοι και διαδικασία εγγραφής, κατηγορίες ποτών και χρόνος καταχώρισης

Δείτε το άρθρο

Α.1077/2023

α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β' 6317). β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα