Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022)

Πρόστιμο για συνέργεια σε φοροδιαφυγή από λογιστή - ΔΕΔ και αναφορά σε δέουσα επιμέλεια του άρθρου 22 του ν. 4557/2018

Δείτε το άρθρο

Χρόνος παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου όταν έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής

Με την εγκύκλιο 2001/2024 παρέχονται διευκρινίσεις επί των διατάξεων του ΚΦΔ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Δημόσιο Λογιστικό), αναφορικά με την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου που πηγάζουν από φόρο, τέλος ή εισφορά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ, καθώς και από κάθε άλλη διάταξη νόμου, για τις οποίες έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής

Δείτε το άρθρο

Φορολογική ενημερότητα - Διευκρινίσεις και παραδείγματα για την αίτηση και χορήγηση

Με την εγκύκλιο 2089/2023 διευκρινίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδικασία αίτησης, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ΚΦΔ μετά και την έκδοση των αποφάσεων Α.1162/2023, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1181/2023 και Α.1163/2023 κατ’ εξουσιοδότηση αντιστοίχως των παρ. 5 και 8 του άρθρου 12 του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Πληρωμή οφειλής ν. 4512/2018 εντός 30 ημερών όταν η προθεσμία συμπίπτει με αργία

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ: Η δυνατότητα απευθείας άσκησης προσφυγής για ανάκληση φορολογικής δήλωσης λόγω νομικής πλάνης και επιστροφής του φόρου διατηρείται και μετά την έναρξη του ΚΦΔ

Η δυνατότητα απευθείας άσκησης προσφυγής για την ανάκληση φορολογικής δήλωσης, λόγω νομικής πλάνης, και για την επιστροφή του βάσει αυτής καταβληθέντος φόρου ως αχρεώστητου διατηρείται και μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ 2018 έως 2023 του 2023

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή η έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας και σε περίπτωση χρεών - Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ

Δείτε το άρθρο

Παραγραφή: Προθεσμίες έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων

Η εγκύκλιος αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με: α) την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 2 και 3 του ν. 4987/2022, εφεξής ΚΦΔ, αναφορικά με την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, καθώς και των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περ. α' της παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 για περιπτώσεις φοροδιαφυγής και β) τον χρόνο κοινοποίησης των καταλογιστικών πράξεων, κατόπιν έκδοσης των υπ' αριθ. 616/2021 και 618/2021 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ

Δείτε το άρθρο

Εικονικά τιμολόγια: Πρόστιμο σε ιδιωτική υπάλληλο ατομικής επιχείρησης η οποία ήταν αυτουργός σε έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων

Δείτε το άρθρο

Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ για υπηρεσίες εκπαίδευσης υπό μορφή σεμιναρίου

Δείτε το άρθρο

Προσαύξηση περιουσίας και ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών - Ο έλεγχος έλαβε υπόψη του δάνεια για κεφάλαιο κίνησης στην ατομική επιχείρηση

Δείτε το άρθρο

Δεν διαγράφονται, δεν επιστρέφονται και δε συμψηφίζονται φόροι και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δυνάμει του ν. 4512/2018

Δείτε το άρθρο

Διενέργεια ελέγχων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του ΚΦΔ από συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες

Δείτε το άρθρο

Δεν αλλάζει το επιτόκιο για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου και για την έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ Ιονίων Νήσων: Να αρθεί η αδικία για τις νομιμόφρονες επιχειρήσεις από την αναστολή λειτουργίας λόγω μη διαβίβασης δεδομένων στο e-send

Δείτε το άρθρο

Πρόστιμα ΦΗΜ: Νέες διευκρινίσεις για το άρθρο 54ΣΤ του ΚΦΔ

Με την εγκύκλιο 2051/2023 παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54ΣΤ (ΚΦΔ) αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων α) σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), β) σε περίπτωση έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ που λειτουργεί με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές

Δείτε το άρθρο

Ενδοομιλική τιμολόγηση και προέγκριση μεθοδολογίας: Νέα διαδικασία με απόφαση της ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Διευκρινίσεις για την επιβολή προστίμων

Περιεχόμενο της εγκυκλίου 2047/2023 είναι η παροχή διευκρινίσεων και η αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με την επιβολή των προστίμων για παραβάσεις που προκύπτουν από τον έμμεσο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης καθώς και ζητημάτων σχετικά με τις διαφορές Φ.Π.Α..

Δείτε το άρθρο

Ανταλλαγή πληροφοριών - Διεθνής Διοικητική Συνδρομή: Διευκρινίσεις και υποδείγματα εφαρμογής

Παροχή διευκρινίσεων και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνδρομής στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση - Άρθρο 29 του Κ.Φ.Δ.

Δείτε το άρθρο

Νέες διευκρινίσεις αναφορικά με τη δήλωση διακοπής βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Ακύρωση προστίμου τροποποιητικής δήλωσης ΜΥΦ για διόρθωση ενός αριθμητικού ψηφίου

Δείτε το άρθρο

Α.1027/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής “είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β' 3940)

Δείτε το άρθρο

Ε.2001/2024

Παροχή διευκρινίσεων για την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου που πηγάζουν από φόρο, τέλος ή εισφορά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και από κάθε άλλη διάταξη νόμου, για τις οποίες έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής

Δείτε το άρθρο

Ε.2089/2023

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4987/2022, A’ 206) και τα οριζόμενα στην Α.1162/2023 (Β’ 6129) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ και στο άρθρο 11 της ΠΟΛ 1274/2013 (Β’ 3398) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά την τροποποίηση με την Α. 1163/2023 (Β’ 6137) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Α.1203/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1064/ 12.4.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής» (Β' 1440)

Δείτε το άρθρο

Α.1181/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1162/2023 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α' 206)» (Β' 6129).

Δείτε το άρθρο

Α.1171/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1137/06.09.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών» (Β' 5380)

Δείτε το άρθρο

Α.1170/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β'2470).

Δείτε το άρθρο

Α.1157/2023

Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β' 1826) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Α.1155/2023

Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α' 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.). Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα.».

Δείτε το άρθρο

Α.1156/2023

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχων Μέσων Πληρωμών ημεδαπής ή αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Γ του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα