Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Βεβαιώσεις αποδοχών

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα (εκτός των περιπτώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία), τόκους, δικαιώματα, για το φορολογικό έτος 2020

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα