Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

ΕΛΦΕΕ Ρόδου: Ενημέρωση επιχειρήσεων Ν. Δωδεκανήσου για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ - Πρόταση για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων προς το Υπ. Οικ.

Δείτε το άρθρο

Τα νέα πρόστιμα για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο - Υπόδειγμα μητρώου

Δείτε το άρθρο

Αλλαγές στα πρόστιμα και τροποποιήσεις στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Τροποποιήσεις στο ΚΕΔΕ

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για επανεξέταση του προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για επαναλειτουργία μικρής διάρκειας της πλατφόρμας υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επανεξέταση του προστίμου για μη συμμόρφωση

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Αίτημα για επανεξέταση και μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής στοιχείων και το μη καταλογισμό προστίμων σε περιπτώσεις υποβολών μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ: Επαναφορά του αιτήματος για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Να χαρακτηριστεί το 2021 ως έτος προαιρετικό για το myDATA - Να δοθεί παράταση για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικονομικών: Υπόχρεα προς καταχώριση πρόσωπα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Διευκρινίσεις για τους υπόχρεους καταχώρισης

Δείτε το άρθρο

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση καταχώρισης μέχρι τέλους του έτους

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: Παράταση προθεσμίας υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Αίτημα για τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων

Δείτε το άρθρο

Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων: Μια ακόμη υποχρέωση, ανάλυση, παραδείγματα, επισημάνσεις

Δείτε το άρθρο

Υπόχρεοι οι πραγματικοί δικαιούχοι στην παροχή πληροφοριών για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές που έρχονται στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Διασύνδεση με αντίστοιχα μητρώα κρατών-μελών μέσω ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας - Κατ' εξαίρεση περιορισμός στην πρόσβαση μέρους ή συνόλου των πληροφοριών

Δείτε το άρθρο

Έως την 1η Νοεμβρίου 2020 η συμπλήρωση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων - Επανέναρξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» - Οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία έως την 1η Νοεμβρίου 2020.

Δείτε το άρθρο

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Υπόχρεοι σε καταχώριση - Οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή

Δείτε το άρθρο

Παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018

Δείτε το άρθρο

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας - Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας

Δείτε το άρθρο

149392 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ

Δείτε το άρθρο

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/849

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις

4557

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα