Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Νόμος 4557/2018: Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Μέτρα δέουσας επιμέλειας

ΛΣΑ: Σύσταση Διαρκούς Επιτροπής για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Δείτε το άρθρο

ΕΦΕΕΑ: «Πάμε και όπου βγει...και στις φορολογικές δηλώσεις»

Δείτε το άρθρο

Πανεπιστημονική: Σχετικά με την 85η Συνέλευση των Αντιπροσώπων του ΟΕΕ και την κινητοποίηση των λογιστών ενάντια στο ν. 4557/2018

Δείτε το άρθρο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: Πρόταση ψηφίσματος προς ΣτΑ στις 8 Ιουλίου για ν. 4557/2018

Δείτε το άρθρο

ΕΦΕΕΑ: «Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες συναδέλφους λογιστές φοροτεχνικούς που παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας»

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Ο πειθαρχικός έλεγχος και η επιβολή των κυρώσεων του ν. 4557/2018 να ασκούνται από το Επιμελητήριο

Ψήφισμα 85ης ΣτΑ: Η κατάρτιση του κανονισμού για την εφαρμογή του ν. 4557/2018 στους λογιστές-φοροτεχνικούς να ανατεθεί στο Υπ. Οικονομικών και ο πειθαρχικός έλεγχος και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων να ασκούνται από τον Φορέα μας, ως δημόσια αρχή η οποία θεσμικά εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού

Δείτε το άρθρο

Υπόμνημα της Διαδικτυακής Ομάδας Παρέμβασης Λογιστών σχετικά με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7.7.2023

Δείτε το άρθρο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: Κάλεσμα στη συγκέντρωση της ΕΦΕΕΑ αύριο, Παρασκευή 07/07

Δείτε το άρθρο

ΛΣΑ: Αίτημα για παρέμβαση του Υφυπουργού σχετικά με τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών λογιστών-φοροτεχνικών και προτάσεις για απλοποίηση myDATA

Δείτε το άρθρο

Από 31.12.2023 η πρόσβαση του κοινού στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

Η οικειοθελής παράδοση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων (ελεύθερα προς χρήση) σε τρίτο πρόσωπο και η εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας

Δείτε το άρθρο

ΠΔΣΟ: Ο μεθοδευμένος θάνατος του «λογιστάκου». «Hannibal Ante Portas» ή αλλιώς «Ο Αννίβας προ των Πυλών»

Δείτε το άρθρο

Δέουσα επιμέλεια (σεζόν 5 και μισό) - Υποχρεώσεις εξωτερικού λογιστή

Δείτε το άρθρο

ΛΣΑ: Κοινά συμπεράσματα συμμετεχόντων και υπόχρεων του ν. 4557/2018

Δείτε το άρθρο

Επιστολή ΑΚΙΟΕ: Η θέση και ο ρόλος των εξωτερικών λογιστών υπό το πρίσμα εφαρμογής του ν. 4557/2018

Δείτε το άρθρο

ΠΕΦΕ: Επιστολή σχετικά με το νόμο 4557/2018 και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας

Δείτε το άρθρο

Από 1.7.2023 η πρόσβαση του κοινού στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

94958 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 159477 ΕΞ 2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων- Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α' 139)» (Β' 5644).

Δείτε το άρθρο

Υποθέσεις C‑37/20 και C‑601/20

Προδικαστική παραπομπή - Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 - Τροποποίηση του άρθρου 30, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ', της τελευταίας αυτής οδηγίας - Πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους του ευρύτερου κοινού στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους - Κύρος - Άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής - Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δείτε το άρθρο

159477 ΕΞ 2022/1.11.2022

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)

Δείτε το άρθρο

149392 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Καταχώριση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εγγράφονται σ' αυτό ή έχουν αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους έως και τις 31.08.2022

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα