Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση καταχώρισης μέχρι τέλους του έτους

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: Παράταση προθεσμίας υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Αίτημα για τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων

Δείτε το άρθρο

Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων: Μια ακόμη υποχρέωση, ανάλυση, παραδείγματα, επισημάνσεις

Δείτε το άρθρο

Υπόχρεοι οι πραγματικοί δικαιούχοι στην παροχή πληροφοριών για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές που έρχονται στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Διασύνδεση με αντίστοιχα μητρώα κρατών-μελών μέσω ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας - Κατ' εξαίρεση περιορισμός στην πρόσβαση μέρους ή συνόλου των πληροφοριών

Δείτε το άρθρο

Έως την 1η Νοεμβρίου 2020 η συμπλήρωση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων - Επανέναρξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» - Οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία έως την 1η Νοεμβρίου 2020.

Δείτε το άρθρο

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Υπόχρεοι σε καταχώριση - Οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή

Δείτε το άρθρο

Παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018

Δείτε το άρθρο

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας - Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας

Δείτε το άρθρο

Από 3.3.2020 έως 1.5.2020 η συμπλήρωση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

Σε δοκιμαστική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία για τους τελικούς δικαιούχους νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Από αύριο, 20/07, η πιλοτική λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στη ΓΓΠΣ

Δείτε το άρθρο

Τροποποιήσεις για ειδικές μορφές εταιρειών που καταχωρίζονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

ΛΣΑ: Επιστολή διαμαρτυρίας για τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και αίτημα απόσυρσης απόφασης για την καταβολή ετήσιου τέλους

Δείτε το άρθρο

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Οι δύο όψεις του νομίσματος

Δείτε το άρθρο

Από τον Σεπτέμβριο η καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Όλες οι λεπτομέρειες

Δείτε το άρθρο

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Πρόβλεψη για επιβολή ειδικού τέλους για την πρόσβαση του κοινού - Εναρμονίζονται οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής με την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων

Δείτε το άρθρο

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Την Δευτέρα 16/09 η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Δείτε το άρθρο

Αίτημα ΛΣΑ για τη διασύνδεση ΑΑΔΕ και ΓΕΜΗ με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και μη καταβολή ετήσιου τέλους

Δείτε το άρθρο

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής

Δείτε το άρθρο

Επίσημη ανακοίνωση ΛΣΑ για την τιμολόγηση των εργασιών για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: «Να παραταθούν έως 31/12 οι προθεσμίες για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Δείτε το άρθρο

ΛΣΑ - Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Αίτημα παράτασης και εξάλειψης ή περιορισμού τέλους

Δείτε το άρθρο

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ

Δείτε το άρθρο

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/849

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις

4557

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα