Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ασφαλιστικός νόμος 4387/2016

Ασφαλιστικές εισφορές: Διαδικασία και τρόπος καταβολής και εξόφλησης - Χρονοδιάγραμμα ανάρτησης οφειλόμενων ποσών

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Δελτία Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικών - Οι συμβάσεις μεταξύ αντισυμβαλλόμενων και ασφαλισμένων υγειονομικών λόγω απασχόλησης/αμοιβής σε έως 2 εργοδότες θα πρέπει να αναρτώνται στον e-ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και παράλληλη απασχόληση. Τι ισχύει από 1.1.2023

Δείτε το άρθρο

Αναπροσαρμογή εισφορών από 1.1.2023 - ΑΠΔ, τίτλοι κτήσης, ΤΕΚΑ - Η εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Η νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης αγροτών έως 31.12.2016 - Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2023

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ - Συνταγματικός ο ορισμός του συντάξιμου μισθού ως βάσης επανυπολογισμού ανταποδοτικού μέρους κύριας σύνταξης των ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 συνταξιούχων

ΣτΕ Ολομ. 182/2023: Ο ορισμός του συντάξιμου μισθού ως βάσης επανυπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 συνταξιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου αυτού, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ

Δείτε το άρθρο

Ασφάλιση μελών ΔΣ κεφαλαιουχικών εταιρειών: Από 13.5.2016 η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διάταξεων

Δείτε το άρθρο

Αύξηση εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελ. επαγγελματιών από 1.1.2023 - Υφ. Εργασίας: Αν οι εισφορές δεν αυξηθούν, οι μελλοντικές συντάξεις των μη μισθωτών θα είναι εξαιρετικά χαμηλές

Δείτε το άρθρο

Επιλογή φορέα κύριας ασφάλισης παλαιών ασφαλισμένων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου

Δείτε το άρθρο

Επικουρική ασφάλιση και ΑΠΔ για μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου

Δείτε το άρθρο

Ασφάλιση ετερόρρυθμου εταίρου - Παρουσία στο χώρο εργασίας - Πότε υπάρχει εξαρτημένη εργασία

Δείτε το άρθρο

Τρ. Αλεξιάδης: Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, νέο πλήγμα για τις εξουθενωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δείτε το άρθρο

ΓΣΕΒΕΕ: «Επιτακτική ανάγκη το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων για το 2023»

Δείτε το άρθρο

Κοινή επιστολή φορέων για αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών

Δείτε το άρθρο

Οι έννομες συνέπειες της ΣτΕ Ολ. 1439/2020 στις περικοπές συνταξιοδοτικών παροχών που δεν θεσπίστηκαν με τη διάταξη του άρθρου 144 του ν. 4714/2020 αλλά με προγενέστερους Νόμους

(Σχόλιο στις ΣτΕ Ολ. 1406-7/2022)

Δείτε το άρθρο

Τρόπος υπολογισμού και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Εθνική σύνταξη ομογενών από Αλβανία και τέως Σοβιετική Ένωση

Δείτε το άρθρο

180696/10.4.2023

Έναρξη λειτουργίας νέας ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών περιόδου 2019 - 2020 σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς απασχοληθέντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και σε πρόσωπα υπαγόμενα στις διατάξεις παρ. 9, του άρθρου 39, του ν.4387/2016.

Δείτε το άρθρο

32515/27.3.2023

Καθορισμός των κριτηρίων, των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των δικαιούχων οργανώσεων για την απόδοση της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), της διαδικασίας συμμετοχής στην κατανομή, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του περιεχομένου της απόφασης κατανομής των εισφορών και της διαδικασίας απόδοσης αυτών.

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023

Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 10/2023

Αναπροσαρμογή, από 01.01.2023: - του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) - των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. εμμίσθων Δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών, - των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e-Ε.Φ.Κ.Α. εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών, και - των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για Τίτλους Κτήσης

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 4/2023

Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4997/2022 περί καθορισμού του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών - Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ.4202/1961

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022

Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.

Δείτε το άρθρο

Σ23/2/428515/20-09-2022

Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης Συνταξιούχων σε ασφαλισμένους που έχουν διατελέσει σε θέσεις βουλευτών ή αιρετών των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ή άλλες θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας επί θητεία με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς - Παροχή οδηγιών

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα