Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολών στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας έως τις 22-5-2018 ώρα 23:59

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Δείτε το άρθρο

Αποζημιώσεις μελών ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ - Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Δείτε το άρθρο

Αποζημιώσεις μελών ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ - Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν. 4399/16

Δείτε το άρθρο

Τα ποσά για τις ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» και «Συνέργειες και Δικτυώσεις», του έτους 2018

Δείτε το άρθρο

Επανέρχεται ο ΣΘΕΒ ζητώντας παράταση χρονοδιαγράμματος για τα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 έως 31/12/2019

Δείτε το άρθρο

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Δείτε το άρθρο

Οι τελευταίες τροποποιήσεις σε δύο καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου

Δείτε το άρθρο

Clusters - Νέο καθεστώς ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» - Από 29/10 η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/04 και 3908/11

Δείτε το άρθρο

Λήξη του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του μηχανολογικού εξοπλισμού του ν. 4399/16 και έναρξη 3ου κύκλου

Δείτε το άρθρο

Προκαταβολή του 25% της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4399/16

Δείτε το άρθρο

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του 3ου κύκλου υποβολών

Δείτε το άρθρο

Υπεγράφη η προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις»

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τον αναπτυξιακό νόμο 4399/16 έδωσε στον ΣΘΕΒ το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Δείτε το άρθρο

Προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του νόμου 4399/2016

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον τρίτο Κύκλο για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Δείτε το άρθρο

Διαθέσιμη στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων η ενέργεια του αιτήματος ελέγχου για το καθεστώς των «Νέων Ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δείτε το άρθρο

Νέο καθεστώς ενισχύσεων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Συνέργειες & Δικτυώσεις» του ν. 4399/2016

Δείτε το άρθρο

Στο πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου οι αιτήσεις για το νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» - Παράταση υποβολών 3ου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Δείτε το άρθρο

41228/7.4.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινής απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122)

Δείτε το άρθρο

266/4.1.2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 67918/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων ’’Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019» (Β’ 2612)

Δείτε το άρθρο

264/04-01-2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 (Β’ 5738) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα Καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2018

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4399/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις

4399

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011.

Π.Δ. 33

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα