Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΕΣΠΑ 2014-2020

Τρίτη τροποποίηση των Προσκλήσεων για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δείτε το άρθρο

Έως τέλη Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται το 50% των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (Ενημερωμένο)

Δείτε το άρθρο

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» (Ενημερωμένο)

Δείτε το άρθρο

Αλ. Χαρίτσης: «Σκοπός μας είναι να αξιοποιηθούν πλήρως όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, διοχετεύοντας πολύτιμη ρευστότητα στην οικονομία»

Δείτε το άρθρο

Παράταση για 2 προγράμματα του ΕΣΠΑ - Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ και Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από το ΕΣΠΑ, στη διετία, δηλωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε το άρθρο

Α. Χαρίτσης: Μέσω ΕΣΠΑ στηρίζουμε την κοινωνική οικονομία

Δείτε το άρθρο

Δημιουργία Καταπιστευτικού Λογαριασμού - Ενίσχυση της ρευστότητας των δικαιούχων του ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Ορθή επανάληψη της απόφασης παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικονομίας: Τα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 συνεχίζονται απρόσκοπτα

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ - Πρόσκληση για την κατάρτιση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Δείτε το άρθρο

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Ενημερωμένο)

Δείτε το άρθρο

46.987 αιτήσεις για τα 4 πρώτα προγράμματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ - Ακολουθούν 6 νέες δράσεις

Δείτε το άρθρο

Τα 10+1 προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους

Δείτε το άρθρο

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την Πρόσκληση (Κωδικός 024) με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα»

Δείτε το άρθρο

Α. Χαρίτσης: «Προτεραιότητα ο πολιτισμός στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο - Η Κυβέρνηση διασφαλίζει τη χρηματοδότηση της ανασκαφής του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας»

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικονομίας: Για την πορεία των δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε το άρθρο

Α. Χαρίτσης: «Σύντομα θα εκδοθεί ειδική δράση συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. για την ανάπτυξη και προώθηση σχημάτων κοινωνικής οικονομίας»

Δείτε το άρθρο

Α. Χαρίτσης: «Εφικτός ο στόχος για απορρόφηση 7% στο νέο ΕΣΠΑ»

Δείτε το άρθρο

Πρόσκληση - «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»

Δείτε το άρθρο

Ένταξη της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε το άρθρο

Α. Χαρίτσης: «Στην πραγματική οικονομία 6,75 δισ. μέχρι το τέλος του έτους»

Δείτε το άρθρο

«Οι ΟΧΕ βασικό εργαλείο του νέου ΕΣΠΑ για συνεκτικές αναπτυξιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στους Δήμους της χώρας»

Δείτε το άρθρο

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392/20-07-2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756)

Δείτε το άρθρο

75365/06-07-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β’ 5968)

Δείτε το άρθρο

36951/29.3.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’677), όπως εκάστοτε ισχύει

Δείτε το άρθρο

114517/2020

Δεύτερη τροποποίηση της υπ’αρ. 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β΄ 2774)

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4314 Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις. [ΕΣΠΑ 2014-2020]

4314

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα