Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΕΣΠΑ 2014-2020

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 100% για την περίοδο 2007-2013 του ΕΣΠΑ - Αύξηση της προ-χρηματοδότησης για το 2014-2020

Δείτε το άρθρο

Ο απολογισμός του Υπουργείου Οικονομίας και στοιχεία για το ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Ο.Ε.Ε.: Καμπανάκι κινδύνου και επτά προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

«Η Ε.Σ.Ε.Ε. επισημαίνει προς τους πολιτικούς αρχηγούς τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τη πρόσβαση των ΜμΕ επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2014-2020»

Δείτε το άρθρο

Σύσκεψη Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Οικονομίας για τα θέματα του τρέχοντος και του νέου ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για το ΕΣΠΑ και το νέο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»

Δείτε το άρθρο

Ανοίγει ο δρόμος για να αξιοποιηθούν 20 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Δείτε το άρθρο

Ενημέρωση του αναπληρωτή Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Χαρίτση σχετικά με το ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Ε.Κ.-Ελλάδα: Επιτάχυνση των διαδικασιών για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 35 δισ. ευρώ

Δείτε το άρθρο

Ένταξη εργασιών στο νέο αναπτυξιακό νόμο αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2015 - Επαναπροσδιορισμός της έννοιας των Στρατηγικών Επενδύσεων

Δείτε το άρθρο

Γ. Σταθάκης: «Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου - Πλήρης κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας»

Δείτε το άρθρο

Γ. Σταθάκης: «6.300 τα επενδυτικά σχέδια τα οποία είναι ενταγμένα αλλά μη αποπληρωμένα»

Δείτε το άρθρο

Πολυμερής σύσκεψη στο ΥΠΕΣΔΑ με θέμα τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, έργα των Δήμων

Δείτε το άρθρο

Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η υποβολή προτάσεων επενδύσεων σε προγράμματα του ΕΠΑνεΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δείτε το άρθρο

Επιδότηση συστημάτων συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκά εξετάζει η κυβέρνηση

Δείτε το άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Επιλογή ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ, 2014 – 2020) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (β) του Ν. 4314/2014»

Δείτε το άρθρο

Το ΕΣΠΑ ως Χρηματοδοτικό Εργαλείο Ανάπτυξης της Τοπικής Κοινωνίας

Δείτε το άρθρο

Επίσπευση των διαδικασιών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ ζήτησε από την ΚΕΔΕ ο Αλ. Χαρίτσης

Δείτε το άρθρο

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392/20-07-2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756)

Δείτε το άρθρο

75365/06-07-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β’ 5968)

Δείτε το άρθρο

36951/29.3.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’677), όπως εκάστοτε ισχύει

Δείτε το άρθρο

114517/2020

Δεύτερη τροποποίηση της υπ’αρ. 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β΄ 2774)

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4314 Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις. [ΕΣΠΑ 2014-2020]

4314

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα