Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΕΣΠΑ 2014-2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύκλος)»

Δείτε το άρθρο

Διαψεύδονται τα περί «παγώματος» των διαδικασιών του νέου ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Παρουσίαση ΕΣΠΑ 2007-2013/Εμπροσθοβαρής αξιοποίηση νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ: Ποιές κατηγορίες έργων προϋπολογισμού 4 δισ. μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα

Δείτε το άρθρο

Υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επ. προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε το άρθρο

Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 – 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δείτε το άρθρο

«Χαλάρωση» στα capital controls προανήγγειλε ο Χριστοδουλάκης - Τι είπε για ρευστότητα και ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Η εγκύκλιος με τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε το άρθρο

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 100% για την περίοδο 2007-2013 του ΕΣΠΑ - Αύξηση της προ-χρηματοδότησης για το 2014-2020

Δείτε το άρθρο

Ο απολογισμός του Υπουργείου Οικονομίας και στοιχεία για το ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Ο.Ε.Ε.: Καμπανάκι κινδύνου και επτά προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

«Η Ε.Σ.Ε.Ε. επισημαίνει προς τους πολιτικούς αρχηγούς τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τη πρόσβαση των ΜμΕ επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2014-2020»

Δείτε το άρθρο

Σύσκεψη Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Οικονομίας για τα θέματα του τρέχοντος και του νέου ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για το ΕΣΠΑ και το νέο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»

Δείτε το άρθρο

Ανοίγει ο δρόμος για να αξιοποιηθούν 20 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Δείτε το άρθρο

Ενημέρωση του αναπληρωτή Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Χαρίτση σχετικά με το ΕΣΠΑ

Δείτε το άρθρο

Ε.Κ.-Ελλάδα: Επιτάχυνση των διαδικασιών για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 35 δισ. ευρώ

Δείτε το άρθρο

Ένταξη εργασιών στο νέο αναπτυξιακό νόμο αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2015 - Επαναπροσδιορισμός της έννοιας των Στρατηγικών Επενδύσεων

Δείτε το άρθρο

Γ. Σταθάκης: «Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου - Πλήρης κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας»

Δείτε το άρθρο

Γ. Σταθάκης: «6.300 τα επενδυτικά σχέδια τα οποία είναι ενταγμένα αλλά μη αποπληρωμένα»

Δείτε το άρθρο

65199/2019

Αντικατάσταση της 62788/ΕΥΘΥ613/ 13.06.2016 (ΦΕΚ Β’1885) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διάρθρωση της “Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας” του άρθρου 18 παρ. 10 του ν. 4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ.23125/08.10. 2000 (ΦΕΚ Β’ 1502), 130383/01.10.2009 (ΦΕΚ Β’ 2136), 44222/ Γ’ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β 13) και ΔΥ1α/ Γ.Π.οικ.85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β 1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν», όπως τροποποιήθηκε με την 57353/ΕΥΘΥ386/ 22.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1888) κοινή υπουργική απόφαση

Δείτε το άρθρο

56390/2019

Τροποποίηση της 97724/ΕΥΘΥ 750 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/Β’/18.10.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Δείτε το άρθρο

137675/EΥΘΥ1016/2018

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ. 179001/645/2018

Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β'756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/2018

Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. 133426/ΕΥΘΥ 972/2017

Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4314 Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις. [ΕΣΠΑ 2014-2020]

4314

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα