Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - 3ο Μνημόνιο

Κοινοποίηση διατάξεων αναφορικά με τις τελευταίες αλλαγές στις ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών

Δείτε το άρθρο

Σε ένα νομοσχέδιο τα προαπαιτούμενα - Εκτός το ασφαλιστικό με στόχο όμως να κλείσει τον Νοέμβριο

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τη μείωση του ορίου του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου και καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα

Δείτε το άρθρο

Το τελικό σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεσή του για τα προαπαιτούμενα όπως κατατέθηκε στη Βουλή

Δείτε το άρθρο

Ομάδα εργασίας στο Υπ.Οικ. για την παρακολούθηση των προαπαιτούμενων δράσεων του μνημονίου

Δείτε το άρθρο

Τα νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση σύμφωνα με το ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Νέες οδηγίες για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Δείτε το άρθρο

Συνοπτική παρουσίαση εγκυκλίου νόμου 4337/2015 περί τροποποίησης του ν. 3863/2010

Δείτε το άρθρο

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ42/8/ 30.8.2016

Οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από εξαιρεθείσα ειδικότητα του οικείου Πίνακα ΒΑΕ, εξαιρούνται από την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας του ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 2/26.1.2016

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 /Α') περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/ οικ. 59819/ 1961/21.12.2015

Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”, που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/ οικ. 59824/ 1962/21.12.2015

Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων του άρθρου 2, παρ. 1 του ν.3029/2002

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 52/15.12.2015

Γνωστοποίηση των διατάξεων: α) του άρθρου 2 παρ. Ε, υποπαρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, τ. Α'), β) της υπουργικής απόφασης με αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26.10.2015 (ΦΕΚ 2311, τ. Β ) γ) του άρθρου 14 παρ. 1-4 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, τ. Α') και παροχή οδηγιών

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1141497 ΕΞ 2015/2.11.2015

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, σχετικά με την παροχή γνώμης, για την μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής και των απαραίτητων πιστώσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου ii της περίπτωσης 1α' της υποπαραγράφου Δ.7. της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003327 ΕΞ 2015/20.10.2015

Σύσταση, συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τoν συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου (σε θέματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας), στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, την παρακολούθηση της προόδου και υποβοήθηση της σχετικής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

4337

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

4336

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα