Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Capital controls - Περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων

Ανακοίνωση μέτρων – δράσεων για τη διευκόλυνση των πολιτών λόγω της αργίας των τραπεζών

Δείτε το άρθρο

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Κλειστό το Χρηματιστήριο καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της τραπεζικής αργίας - Ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικονομίας: «Δεν αφορούν χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό τα μέτρα περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων»

Δείτε το άρθρο

Γ.Γ.Δ.Ε.: Υποχρεώσεις καταβολής φορολογικών και τελωνειακών οφειλών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας

Δείτε το άρθρο

Πως θα ισχύσει ο περιορισμός της κίνησης κεφαλαίων - capital controls - χρηστικές πληροφορίες - Τι προβλέπει η Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. - Στα 60 ευρώ το όριο για μετρητά - Άνευ ορίου το web banking - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Δείτε το άρθρο

Τι ισχύει με τις φορολογικές υποχρεώσεις, τις υποβολές δηλώσεων, τις πληρωμές φόρων κ.λπ., μετά την επιβολή του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων (capital controls) που έχει επιβληθεί από το κράτος

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τις πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Δείτε το άρθρο

Η πληρωμή τιμολογίων αξίας άνω των 500 ευρώ με μετρητά, στις ημέρες «τραπεζικής αργίας»

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις σχετικά με τις καταβολές φόρου κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας

Δείτε το άρθρο

ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ETAM: Είσπραξη μετρητών από τα ταμεία των υποκαταστημάτων χωρίς το όριο των 250 και 500 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Πληρωμή με πιστωτικές κάρτες στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικονομίας: «Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε τρόφιμα και καύσιμα, ούτε περιστατικά υπερτιμολογήσεων»

Δείτε το άρθρο

Κοινή Επιστολή των Προέδρων των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας-Πειραιά

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις Γ.Γ.Δ.Ε. για τις διευκολύνσεις καταβολής υποχρεώσεων

Δείτε το άρθρο

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις καταβολές μισθοδοσίας από το Υπουργείο Εργασίας

Δείτε το άρθρο

Άρση της αναστολής λειτουργίας της εκκαθάρισης και του διακανονισμού ως προς τα Συστήματα Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου της ΕΤΕΚ και του διακανονισμού αξιών σε τίτλους της ελληνικής αγοράς από το ΕΛΚΑΤ

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις προς επιχειρήσεις - Διεκπεραίωση αιτημάτων εισαγωγών

Δείτε το άρθρο

Υποχρεωτική η αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

Δείτε το άρθρο

Αναστολή των προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

Δείτε το άρθρο

33/2.10.2018

Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 29/2018

Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 25/2017

Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0001176 ΕΞ 2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α' 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων» (Β΄ 2625)

Δείτε το άρθρο

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 18/2017

Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης Ιουλίου 2015 Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.).

Π.Ν.Π. 31.7.2015

Δείτε το άρθρο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.

Π.Ν.Π. 18.7.2015

Δείτε το άρθρο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Ιουλίου 2015 Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει, αναφορικά με την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών μέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ.

Π.Ν.Π. 14.7.2015

Δείτε το άρθρο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ής Ιουνίου 2015 Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65)

Π.Ν.Π. 30.6.2015

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα