Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των Ε.Λ.Π.

Δείτε το άρθρο

Δείτε σε μαγνητοσκόπηση το σεμινάριο «Εφαρμογή των Ελληνικών Προτύπων στην πράξη»

Δείτε το άρθρο

Ποιες επιχειρήσεις (οντότητες) απαλλάσσονται από την απογραφή αποθεμάτων

Δείτε το άρθρο

Δείτε το 3ο Τεύχος του Δωρεάν Περιοδικού Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Δείτε το άρθρο

Απαλλάσσονται τα διαγνωστικά εργαστήρια από τη χρήση ΦΗΜ για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Δείτε το 7ο Τεύχος του Δωρεάν Περιοδικού Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Δείτε το άρθρο

Σεμινάριο από τη Grand Value Institute με θέμα «Μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση «sale and lease back» ακινήτου

Δείτε το άρθρο

Την αναστολή εφαρμογής των Ε.Λ.Π. ζητάει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.

Δείτε το άρθρο

Αίτημα Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για την αναστολή της έναρξης εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, από 1/1/2016

Δείτε το άρθρο

Απάντηση στα αίτηματα αναστολής της έναρξης εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Δείτε το άρθρο

Επιστολή του εκπροσώπου της Α.ΚΙ.Ο.Ε. στους λογιστές φοροτεχνικούς για την αναστολή εφαρμογής των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»

Δείτε το άρθρο

Κ. Καραμάνης: «Γιατί δεν ευσταθούν τα επιχειρήματα της Α.ΚΙ.Ο.Ε. για την αναστολή των Ε.Λ.Π.»

Δείτε το άρθρο

Μόνο με στοιχεία του 2015 η κατάσταση αποτελεσμάτων (Β.6) για τα απλογραφικά βιβλία

Δείτε το άρθρο

Κοινή επιστολή Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. και Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου: «Διευκρινίσεις και προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4308/2014 για τα Ε.Λ.Π.»

Δείτε το άρθρο

Απάντηση των Κ.Καραμάνη και Π.Βρουστούρη στην επιστολή του Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. και της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου σχετικά με τα Ε.Λ.Π.

Δείτε το άρθρο

Η συμμετοχή κατά πλειοψηφία των ίδιων προσώπων στη διοίκηση δύο ή περισσότερων οντοτήτων δεν περιλαμβάνεται πλέον στα κριτήρια οριζόντιας ενοποίησης μετά την ισχύ του ν. 4308/2014

Δείτε το άρθρο

Αρχείο υπολογισμού μεγέθους οντοτήτων βάσει των Ε.Λ.Π. - Δυνατότητες και υποχρεώσεις που απορρέουν

Δείτε το άρθρο

Το λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α. δεν είναι κατάλληλο για χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δεν καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει α) Τα περιουσιακά στοιχεία να αποτιμούνται στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες τους και β) Οι υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, να αποτιμούνται στα ποσά που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους

Δείτε το άρθρο

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται στην επόμενη χρήση

Δείτε το άρθρο

Χρόνος προσκόμισης του τιμολογίου στο Δημόσιο από τους ελ. επαγγελματίες

Δείτε το άρθρο

Α.1100/2020

Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων»

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 54 Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Π.Δ.54

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

4308

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα