Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Εμμεσες τεχνικές ελέγχου

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε εστιατόριο με την αρχή των αναλογιών - Φύρα σε ποτά και γεύματα

Δείτε το άρθρο

Φαρμακείο: Εκπίπτει η δαπάνη για μεταπτυχιακό - Υπολογισμός εισοδήματος με έμμεσες τεχνικές

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Αρχή των αναλογιών - Μη τήρηση αξιόπιστων λογιστικών αρχείων όσον αφορά την έκδοση στοιχείων

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ: Αρνητικός συντελεστής μικτού κέρδους - Έμμεση τεχνική ελέγχου, αρχή αναλογιών - Μη διενέργεια Pro-rata σε περίπτερο

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου: Τεχνική της τιμής προς τον όγκο συναλλαγών - Δεν προβλέπεται η επιβολή προστίμου του άρθρου 58Α του ΚΦΔ σε περίπτωση προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης με έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ: Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Αρχή των αναλογιών - Μη ορθή εφαρμογή της έμμεσης τεχνικής από τον έλεγχο - Καταστροφή αποθεμάτων και απεικόνιση στα βιβλία

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου του άρθρου 67Β του Κ.Φ.Ε. κοινοποιεί το Υπ. Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

7,1 εκ. ευρώ έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής ύστερα από ελέγχους του ΚΕΦΟΜΕΠ - 25,4 εκ. ευρώ τα βεβαιωμένα ποσά - Με Εισαγγελική παραγγελία ο έλεγχος 25 υποθέσεων από την λίστα Lagarde

Αποτελέσματα του Κέντρου Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Δείτε το άρθρο

Νέες οδηγίες για τον έμμεσο προσδιορισμό φόρου φυσικών προσώπων από την Γ.Γ.Δ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Α.1008/2020

Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1094/7.4.2014

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17−2−2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β/25−2−2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1050/17.2.2014

Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα