Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ηλεκτρονικό παράβολο

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών e-Παραβόλου σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και τράπεζες

Δείτε το άρθρο

Επιστροφή ποσών ηλεκτρονικών παραβόλων που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Η ΑΑΔΕ διευκρίνισε ότι υπηρεσία-λήπτης είναι η υπηρεσία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το ηλεκτρονικό παράβολο και ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η κατάθεση αίτησης και των σχετικών παραβόλων σε αυτή

Δείτε το άρθρο

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Δείτε το άρθρο

Και τα παράβολα θα εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω ΓΓΠΣ - Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για το e-Παράβολο

Δείτε το άρθρο

Σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

Δείτε το άρθρο

Περισσότερα από 350.000 «e-παράβολα» έχουν εκδοθεί από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής

Δείτε το άρθρο

2,3 εκατομμύρια e-παράβολα έχουν εκδοθεί από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ

Δείτε το άρθρο

Ένταξη όλων των φορέων στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου το αργότερο μέχρι 10/9

Δείτε το άρθρο

Υλοποίηση προτάσεων του ΣτΠ για τη διαδικασία έκδοσης του ηλεκτρονικού παραβόλου

Δείτε το άρθρο

Καταγραφή όλων των παραβόλων και ένταξή τους στην ηλεκτρονική διαδικασία

Δείτε το άρθρο

Βελτίωση και επέκταση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου

Δείτε το άρθρο

30369 ΕΞ 2020

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου», «Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και τράπεζες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. 96377/ 2017

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 45913 οικ./03-11-2015 (ΦΕΚ τ. Β' 2414/10-11-2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» - Παράταση διάρκειας εργασιών

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. 83539 οικ./29.12.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45913 οικ./3-11-2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2414/10-11-2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» - Παράταση διάρκειας εργασιών

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα