Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - One - Stop - Shop

Νέες οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε το άρθρο

Καθορισμός των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ. - Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσής τους

Δείτε το άρθρο

Γ.Ε.ΜΗ.: Ενεργοποίηση πληρωμών ΔΙΑΣ στις Υπηρεσίες μιας Στάσης από 07/12/2015

Δείτε το άρθρο

Και με τα δύο είδη ηλεκτρονικών υπογραφών τα καταστατικά των υπό σύσταση εταιρειών στο ΓΕΜΗ

Δείτε το άρθρο

Υπηρεσίες μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών: Όλη η απόφαση για την εφαρμογή

Δείτε το άρθρο

e-ΥΜΣ: Συχνές ερωτήσεις για την ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-4946/15.10.2014

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 19.9.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Κ1−802 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φ.Σ.Κ.

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3853 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις

3853

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

3419

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα