Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (4174/2013)

myAADEIive: Η ηλεκτρονική αίτηση για απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής και εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής

Δείτε το άρθρο

Επιστολή ΣΟΛΝΘ για το άρθρο 54Ε του ΚΦΔ - Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ

Δείτε το άρθρο

Παραγραφή χαρτοσήμου - Διευκρινίσεις για το χρόνο παραγραφής και παραδείγματα από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Αλληλέγγυα ευθύνη - Νομιμοποίηση αποστολής ατομικής ειδοποίησης καταβολής-υπερημερίας κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί έκδοση απόφασης από τη ΔΕΔ - Προδικαστικό ερώτημα

ΔΠΑ - Προδικαστικό ερώτημα προς το ΣτΕ: Νομιμοποιείται η φορολογική αρχή να αποστείλει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 50 του ΚΦΔ ατομική ειδοποίηση καταβολής-υπερημερίας κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως από τη Διεύθυνση Επιλύσεως Διαφορών ή προτού παρέλθει η προθεσμία των 120 ημερών ώστε να λογίζεται η ενδικοφανής προσφυγής σιωπηρώς απορριφθείσα

Δείτε το άρθρο

Π.Δ.Σ.Ο.: Επιτακτική η ανάγκη της έκδοσης των ερμηνευτικών Εγκυκλίων για την αποσαφήνιση του άρθρου 54ε του Ν. 4174/2013

Δείτε το άρθρο

Άσκηση ενδικοφανών προσφυγών - Αναστολή και παράταση των προθεσμιών με την απόφαση Α 1273/2020

Δείτε το άρθρο

Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων σύμφωνα με τον ΚΦΔ - Ερμηνευτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με παραδείγματα

Αλληλέγγυα ευθύνη για τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για την εξόφληση συγκεκριμένων οφειλών προς το Δημόσιο

Δείτε το άρθρο

Η έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 ΚΦΔ - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών - Άρθρο 29 του ΚΦΔ - Επικαιροποίηση της ΠΟΛ 1056/2018

Δείτε το άρθρο

Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)

Δείτε το άρθρο

ΔΕΘ - Μη νόμιμος ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του προστίμου ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (Άρθρο 58 του ΚΦΔ)

Δείτε το άρθρο

ΔΠΑ - Μέτρα διασφάλισης ΚΦΔ. Αυτοδίκαιη αναστολή των μέτρων μετά την κήρυξη της πτώχευσης

Δείτε το άρθρο

Επιστροφές φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων - Συμπληρωματικές οδηγίες από την ΑΑΔΕ για τη διαδικασία

Δείτε το άρθρο

Έμμεσος προσδιορισμός εισοδήματος και φορολογητέας ύλης σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ

Διευκρινίσεις και οδηγίες για τον έμμεσο τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματος και τον έμμεσο προσδιορισμό φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών

Οι ελεγκτικές αρχές σε πολλές περιπτώσεις επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζήλο είτε εφαρμόζοντας μεθόδους ελέγχου για τις οποίες δεν έχουν δοθεί οδηγίες εφαρμογής τους μέσω κατευθυντήριων εγκυκλίων είτε επεκτείνοντας αυθαίρετα τον έλεγχο σε αντικείμενα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ σχετικά με την έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την διενέργεια άμεσου προσδιορισμού φόρου ή την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με την Ε 2204/2019 προκύπτει ότι εκπίπτει κατά τον υπολογισμό του φόρου κάθε παρακρατούμενος ή προκαταβληθείς φόρος και φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Δείτε το άρθρο

100 ευρώ το πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης εισοδήματος με μείωση του χρεωστικού υπολοίπου

Δείτε το άρθρο

Γιώργος Χριστόπουλος: Όχι πρόστιμο σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, όταν ο φορολογούμενος δεν ενημερώθηκε από τον φορέα για εκπρόθεσμη αποστολή ή διορθωμένη βεβαίωση

Δείτε το άρθρο

Δίχως εισαγγελική εντολή η είσοδος των ελεγκτών στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται και ως επαγγελματική έδρα

Δείτε το άρθρο

Αυτός είναι ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που θα πλαισιώσει τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Α.1166/2021

Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος

Δείτε το άρθρο

Α.1156/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως ισχύει.

Δείτε το άρθρο

Α.1155/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217)

Δείτε το άρθρο

Α.1073/2021

Παράταση έως 30/06/2021 της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΑΑΔΕ Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β' 317), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1021007 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1145278 ΕΞ 2020/23-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2021» (Β’ 5900)

Δείτε το άρθρο

Α.1033/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (Β' 3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1265/2020 (Β' 5346)

Δείτε το άρθρο

Α.1010/2021

Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α' 167)

Δείτε το άρθρο

Α.1002/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/ 31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

4174

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα