Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (4174/2013)

Μήπως η διαδικασία επανεξέτασης των φορολογικών διαφορών χρήζει επανεξέτασης;

Δείτε το άρθρο

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με τον ΚΦΔ και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών

Δείτε το άρθρο

Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις όταν το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει είναι έως 100 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών - Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με τα πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ., με το οποίο ορίζονται πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, εφ' όσον υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση κατ' εφαρμογή του οριζομένου στο άρθρο 29 του Κ.Φ.Δ. σχετικού νομοθετικού πλαισίου

Δείτε το άρθρο

Πρόστιμα ΦΗΜ: Εγχειρίδιο από την ΑΑΔΕ για παραβάσεις και υποχρεώσεις κατόχων/χρηστών ΦΗΜ

Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών - Πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (Φ.Η.Μ.), ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές - Πρόστιμα για παραβάσεις μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ. - Αναφορικά με παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Η εγκύκλιος 2015/2022 της ΑΑΔΕ αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για τα προσκομιζόμενα κατά περίπτωση και φορολογία δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, που συνυποβάλλονται κατά την υποβολή εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού

Δείτε το άρθρο

Τεχνητή διευθέτηση θεωρείται η διαδικασία αναδρομικής μεταβολής οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να χαρακτηριστούν τα ήδη διανεμηθέντα μερίσματα ως μείωση κεφαλαίου

Δείτε το άρθρο

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας: Μια σύντομη αποτίμηση του θεσμού επίλυσης διεθνών φορολογικών διαφορών

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για την παράταση προθεσμίας υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 2319/2021 - Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης διοικητικής κύρωσης για παραβάσεις αποδοχής εικονικών, ως προς τη συναλλαγή, φορολογικών στοιχείων που διαπράχθηκαν υπό το καθεστώς του ν. 2523/1997

Επιβολή προστίμου € 2.500 ανά χρήση, ανεξαρτήτως της αξίας των εικονικών φορολογικών στοιχείων

Δείτε το άρθρο

Φορολογική ενημερότητα - Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου: Διευκρινίσεις και οδηγίες από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Αλληλέγγυα ευθύνη άρθρου 50 Κ.Φ.Δ. για οφειλές αθλητικών νομικών προσώπων - Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 στους αλληλεγγύως ευθυνόμενους διοικούντες αθλητικά νομικά πρόσωπα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ - Αλληλέγγυα ευθύνη: Προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την επιρροή ενδικοφανούς προσφυγής νομικού προσώπου στην ατομική ειδοποίηση που αποστέλλει η φορολογική αρχή

Δείτε το άρθρο

Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης, παραποίησης ΦΗΜ - Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δε λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές - Διατάξεις του άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4174/2013

Δείτε το άρθρο

myAADEIive: Η ηλεκτρονική αίτηση για απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής και εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής

Δείτε το άρθρο

Επιστολή ΣΟΛΝΘ για το άρθρο 54Ε του ΚΦΔ - Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ

Δείτε το άρθρο

Παραγραφή χαρτοσήμου - Διευκρινίσεις για το χρόνο παραγραφής και παραδείγματα από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Αλληλέγγυα ευθύνη - Νομιμοποίηση αποστολής ατομικής ειδοποίησης καταβολής-υπερημερίας κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί έκδοση απόφασης από τη ΔΕΔ - Προδικαστικό ερώτημα

ΔΠΑ - Προδικαστικό ερώτημα προς το ΣτΕ: Νομιμοποιείται η φορολογική αρχή να αποστείλει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 50 του ΚΦΔ ατομική ειδοποίηση καταβολής-υπερημερίας κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως από τη Διεύθυνση Επιλύσεως Διαφορών ή προτού παρέλθει η προθεσμία των 120 ημερών ώστε να λογίζεται η ενδικοφανής προσφυγής σιωπηρώς απορριφθείσα

Δείτε το άρθρο

Π.Δ.Σ.Ο.: Επιτακτική η ανάγκη της έκδοσης των ερμηνευτικών Εγκυκλίων για την αποσαφήνιση του άρθρου 54ε του Ν. 4174/2013

Δείτε το άρθρο

Α.1068/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170)» (Β' 1475)

Δείτε το άρθρο

Ε.2042/2022

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δείτε το άρθρο

Α.1027/2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της περ. 1.1.ε του άρθρου 1 και του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/2014 (Β' 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α' 170)

Δείτε το άρθρο

Ε.2015/2022

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για τα προσκομιζόμενα, κατά περίπτωση και φορολογία, δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου

Δείτε το άρθρο

Α.1012/2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α' 170), των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων ή πληρεξουσίων και εκπροσώπων αυτών, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δείτε το άρθρο

Α.1271/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (Β' 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α' 170)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα