Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (4174/2013)

Διαγραφή προστίμου για τροποποιητική ΜΥΦ με διόρθωση μικροποσών

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ: Η δυνατότητα απευθείας άσκησης προσφυγής για ανάκληση φορολογικής δήλωσης λόγω νομικής πλάνης και επιστροφής του φόρου διατηρείται και μετά την έναρξη του ΚΦΔ

Η δυνατότητα απευθείας άσκησης προσφυγής για την ανάκληση φορολογικής δήλωσης, λόγω νομικής πλάνης, και για την επιστροφή του βάσει αυτής καταβληθέντος φόρου ως αχρεώστητου διατηρείται και μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ 2018 έως 2023 του 2023

Δείτε το άρθρο

Παραγραφή: Προθεσμίες έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων

Η εγκύκλιος αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με: α) την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 2 και 3 του ν. 4987/2022, εφεξής ΚΦΔ, αναφορικά με την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, καθώς και των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περ. α' της παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 για περιπτώσεις φοροδιαφυγής και β) τον χρόνο κοινοποίησης των καταλογιστικών πράξεων, κατόπιν έκδοσης των υπ' αριθ. 616/2021 και 618/2021 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ

Δείτε το άρθρο

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 54 λόγω υποβολής ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ (πιστωτικές)

Δείτε το άρθρο

Δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή η βεβαίωση οφειλής για επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Δείτε το άρθρο

Προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις σε λογαριασμό στην αλλοδαπή

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Ακύρωση προστίμου τροποποιητικής δήλωσης ΜΥΦ για διόρθωση ενός αριθμητικού ψηφίου

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε εστιατόριο με την αρχή των αναλογιών - Φύρα σε ποτά και γεύματα

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε καφετέρια - Μη έκδοση αυτοπαράδοσης για «κεράσματα» - Καταστροφή αντί φύρας - Μερίδες και φύρα για φιάλες ποτών και ροφήματα

Δείτε το άρθρο

Μη επιβολή προστίμου 100 ευρώ σε τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα

Δείτε το άρθρο

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης για τροποποίηση καταστάσεων συμφωνητικών, για τα οποία υπάρχει ήδη εμπρόθεσμη αρχική υποβολή

Δείτε το άρθρο

Κλήση σε ακρόαση του προσφεύγοντος ενώπιον της ΔΕΔ (σχόλιο στην ΣτΕ 962/2022)

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ: Στο μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο οι διαφορές περί απαλλαγής φυσικού προσώπου από προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη

ΣτΕ Ολ 355/2023: Η απόρριψη αίτησης της παρ. 29 άρθρ. 66 του ν. 4646/2019 διοικούντος ν.π. περί απαλλαγής του από την ευθύνη του για φορολογικά χρέη του ν.π. γεννά διαφορά ουσίας που άγεται με προσφυγή στο μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 157/2023: Λόγοι παραδεκτώς προβαλλόμενοι το πρώτον με την προσφυγή επί φορολογικής διαφοράς ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου - Διαδικασία ηλεκτρονικής κοινοποίησης καταλογιστικών πράξεων φορολογικής διοίκησης

Δείτε το άρθρο

Δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή η απόρριψη, σιωπηρή ή ρητή, από τη φορολογική αρχή του αιτήματος για εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών (αγρότης ειδικού καθεστώτος)

Δείτε το άρθρο

Πυρκαγιά σε λογιστήριο - Ακύρωση προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου λόγω ανωτέρας βίας

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Για να διαπιστωθεί η παραβίαση ενός ΦΗΜ θα πρέπει να γίνει σύγκριση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όλων των τμημάτων του ΦΗΜ

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ: Αρνητικός συντελεστής μικτού κέρδους - Έμμεση τεχνική ελέγχου, αρχή αναλογιών - Μη διενέργεια Pro-rata σε περίπτερο

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τον εντοπισμό φορολογητέας ύλης η οποία ανάγεται σε φορολογικά έτη που έχουν παραγραφεί

Με την εγκύκλιο 2082/2022 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 36 του ΚΦΔ, σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου έχει εντοπιστεί φορολογητέα ύλη η οποία ανάγεται σε φορολογικά έτη που έχουν παραγραφεί, τα οποία προηγούνται της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου - Αφορά φορολογούμενους που τελούν σε έλεγχο από Φορολογική Ελεγκτική Υπηρεσία

Δείτε το άρθρο

Πρόστιμο 2.500 ευρώ λόγω διαφυγής ΦΙΧ κατά τη διενέργεια ελέγχου διακίνησης

Δείτε το άρθρο

Ακύρωση προστίμου εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου για μεταβολή μισθώματος το οποίο είχε αναγραφεί στις σημειώσεις της αρχικής υποβολής

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Παραβίαση λογισμικού ΦΤΜ με απομείωση αξίας εκδοθέντων παραστατικών - Τα πρόστιμα των άρθρων 54Ε και 54ΣΤ του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Πρόστιμο μη τήρησης βιβλίου απογραφών και πρόστιμο λήψης ανακριβών στοιχείων (άρθρο 58α ΚΦΔ)

Δείτε το άρθρο

Γ. Χριστόπουλος στην ertnews: Το επίμαχο θέμα τροποποίησης των ποινών στο άρθρο 66 του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Α.1141/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/ 18-6-2015 (Β’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικά με τον χρόνο υποβολής αυτού

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα