Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (4174/2013)

Μη επιβολή προστίμου 100 ευρώ σε τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα

Δείτε το άρθρο

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης για τροποποίηση καταστάσεων συμφωνητικών, για τα οποία υπάρχει ήδη εμπρόθεσμη αρχική υποβολή

Δείτε το άρθρο

Κλήση σε ακρόαση του προσφεύγοντος ενώπιον της ΔΕΔ (σχόλιο στην ΣτΕ 962/2022)

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ: Στο μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο οι διαφορές περί απαλλαγής φυσικού προσώπου από προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη

ΣτΕ Ολ 355/2023: Η απόρριψη αίτησης της παρ. 29 άρθρ. 66 του ν. 4646/2019 διοικούντος ν.π. περί απαλλαγής του από την ευθύνη του για φορολογικά χρέη του ν.π. γεννά διαφορά ουσίας που άγεται με προσφυγή στο μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 157/2023: Λόγοι παραδεκτώς προβαλλόμενοι το πρώτον με την προσφυγή επί φορολογικής διαφοράς ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου - Διαδικασία ηλεκτρονικής κοινοποίησης καταλογιστικών πράξεων φορολογικής διοίκησης

Δείτε το άρθρο

Δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή η απόρριψη, σιωπηρή ή ρητή, από τη φορολογική αρχή του αιτήματος για εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών (αγρότης ειδικού καθεστώτος)

Δείτε το άρθρο

Πυρκαγιά σε λογιστήριο - Ακύρωση προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου λόγω ανωτέρας βίας

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Για να διαπιστωθεί η παραβίαση ενός ΦΗΜ θα πρέπει να γίνει σύγκριση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όλων των τμημάτων του ΦΗΜ

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ: Αρνητικός συντελεστής μικτού κέρδους - Έμμεση τεχνική ελέγχου, αρχή αναλογιών - Μη διενέργεια Pro-rata σε περίπτερο

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τον εντοπισμό φορολογητέας ύλης η οποία ανάγεται σε φορολογικά έτη που έχουν παραγραφεί

Με την εγκύκλιο 2082/2022 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 36 του ΚΦΔ, σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου έχει εντοπιστεί φορολογητέα ύλη η οποία ανάγεται σε φορολογικά έτη που έχουν παραγραφεί, τα οποία προηγούνται της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου - Αφορά φορολογούμενους που τελούν σε έλεγχο από Φορολογική Ελεγκτική Υπηρεσία

Δείτε το άρθρο

Πρόστιμο 2.500 ευρώ λόγω διαφυγής ΦΙΧ κατά τη διενέργεια ελέγχου διακίνησης

Δείτε το άρθρο

Ακύρωση προστίμου εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου για μεταβολή μισθώματος το οποίο είχε αναγραφεί στις σημειώσεις της αρχικής υποβολής

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Παραβίαση λογισμικού ΦΤΜ με απομείωση αξίας εκδοθέντων παραστατικών - Τα πρόστιμα των άρθρων 54Ε και 54ΣΤ του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Πρόστιμο μη τήρησης βιβλίου απογραφών και πρόστιμο λήψης ανακριβών στοιχείων (άρθρο 58α ΚΦΔ)

Δείτε το άρθρο

Γ. Χριστόπουλος στην ertnews: Το επίμαχο θέμα τροποποίησης των ποινών στο άρθρο 66 του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Δεν αλλάζει το επιτόκιο για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου και για την έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Καταστροφή φορολογικού αρχείου μετά την πενταετία ή όχι;

Δείτε το άρθρο

Οι φορολογικές διατάξεις του ν. 4972/2022: Τέλος επιτηδεύματος, χαρτόσημο επιχειρηματικών δανείων, πρόστιμα μη διαβίβασης στο esend κ.ά. - Κοινοποίηση με Οδηγία ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ-Μεταβολής ατομικών στοιχείων: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/2013

Δείτε το άρθρο

Ενεργοποίηση ΑΦΜ λόγω μη ολοκλήρωσης εκκαθάρισης καθώς και αναβίωσής της - Η νέα διαδικασία

Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022

Δείτε το άρθρο

Φορολογικό πιστοποιητικό ελεγκτών - Προσθήκη και των ΙΚΕ στις νομικές μορφές για τις οποίες υποβάλλεται το Φορολογικό πιστοποιητικό

Δείτε το άρθρο

Α.1141/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/ 18-6-2015 (Β’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικά με τον χρόνο υποβολής αυτού

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα