Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013)

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε εστιατόριο με την αρχή των αναλογιών - Φύρα σε ποτά και γεύματα

Δείτε το άρθρο

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας - Αποδεικτική δύναμη βεβαίωσης φορολογικής κατοικίας (σχόλιο στις ΣτΕ 2257/2022 και ΣτΕ 1865/2022)

Δείτε το άρθρο

Πώς φορολογείται η αποζημίωση στους Ευρωβουλευτές μετά τη ΣτΕ 431/2023

Με την εγκύκλιο 2037/2023 διευκρινίζεται ότι, η καταβαλλόμενη, στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποζημίωση, για τα φορολογικά έτη 2021 και προηγούμενα, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ούτε στην κατ' άρθρο 43Α του ΚΦΕ ειδική εισφορά αλληλεγγύης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του ΣτΕ και παρέχονται οδηγίες για την υποβολή και εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων για τις περιπτώσεις που τα ποσά αυτά δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Επίσης, επισημαίνεται ότι η αποζημίωση αυτή, για τα φορολογικά έτη 2022 και επόμενα, φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023

Δείτε το άρθρο

Θάνατος επαγγελματία και είσπραξη αμοιβής από τους κληρονόμους

Δείτε το άρθρο

Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας και μίσθωσης αυτοκινήτων δεν δύνανται να συνδέονται με τον αριθμό των υπαλλήλων της επιχείρησης

Δείτε το άρθρο

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω συστηματικής διενέργειας πράξεων - Πώληση οικογενειακών κοσμημάτων - Δεν αποδείχθηκε η ημερομηνία κτήσης

Δείτε το άρθρο

Ανέγερση ακινήτου από ατομική επιχείρηση και συμπλήρωση κωδ. 735 του Ε1

Δείτε το άρθρο

Εναλλακτική φορολόγηση (άρθρο 5Α του ΚΦΕ) - Όλες οι λεπτομέρειες για τις επενδύσεις

Δείτε το άρθρο

Παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενους - Διευκρινίσεις για την παροχή σε είδος

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Μη έκπτωση ποσού οριστικής διαγραφής απαίτησης κατά συνδεδεμένης εταιρείας με συμμετοχή άνω του 10%

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για Ναυτικό που εργαζόταν στην αλλοδαπή το μεγαλύτερο διάστημα του έτους

Δείτε το άρθρο

Η διάταξη για τη μη επιβολή προστίμου τροποποιητικής δήλωσης όταν ο φόρος δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση έκδοση πράξης από τη φορολογική διοίκηση

Δείτε το άρθρο

Ψηφιακά τα Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας - Νέα εφαρμογή για την αυτόματη έκδοσή τους

Δείτε το άρθρο

Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας: Ψηφιακή έκδοση μέσω myAADE

Απόφαση 1052/2023 για τον τύπο και το περιεχόμενο - Διαδικασία έκδοσης για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος για σκοπούς εφαρμογής Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Μη αναγνώριση αποσβέσεων λόγω μη καταχώρισης στο μητρώο παγίων - Πιστωτικό υπόλοιπο ταμείου ως λογιστική διαφορά - Ο έλεγχος δεν προέβη σε καταμέτρηση ταμείου

Δείτε το άρθρο

Επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω μεμονωμένης ή συστηματικής διενέργειας πράξεων με σκοπό το κέρδος

Η εγκύκλιος 2031/2023 αφορά στα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν μεμονωμένες πράξεις ή και συστηματική διενέργεια πράξεων με σκοπό την επίτευξη κέρδους, οι οποίες φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δείτε το άρθρο

Φαρμακείο: Εκπίπτει η δαπάνη για μεταπτυχιακό - Υπολογισμός εισοδήματος με έμμεσες τεχνικές

Δείτε το άρθρο

Λογιστικές διαφορές: Υπολογισμός μηνιαίου κόστος δαπανών καυσίμων φορολογούμενου βάσει απόστασης

Δείτε το άρθρο

Άρνηση παροχής σε είδος από υπάλληλο - Για οποιαδήποτε μεταβολή του προ-συμπληρωμένου κωδικού 301 απαιτείται ανάρτηση νέου ηλεκτρονικού αρχείου αποδοχών από τον εργοδότη

Δείτε το άρθρο

Τι ισχύει για τους ευρωβουλευτές - Οι μισθοί και οι παροχές που λαμβάνουν - Πως δηλώνονται τα εισοδήματα και ο φόρος στο έντυπο Ε1

Δείτε το άρθρο

Επιτόκιο υπολογισμού τόκων δανείου για παροχή σε είδος άρθρου 13 ΚΦΕ

Δείτε το άρθρο

Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα φορολογικού έτους 2021 - Ο κατάλογος των δικαιοδοσιών

Δείτε το άρθρο

Ε.2037/2023

Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Α' 167) με τη παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023 (Α' 77)

Δείτε το άρθρο

Άρθρα

Πρακτικός οδηγός (δήλωση σε φορολογικά έντυπα και σχετικές λογιστικές εγγραφές) παρακολούθησης της φορολογικής και της λογιστικής βάσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 παρ. 1 του ΚΦΕ «Κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων» σύμφωνα με την εγκύκλιο 2089/2022

Δείτε το άρθρο

46834/2023

Κατηγορίες επενδύσεων, διαδικασία και δικαιολογητικά αιτήματος διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, χρόνος διακράτησης της επένδυσης και παρακολούθηση αυτής, διακοπή ή μεταβολή στην επένδυση μετά τη διαπίστωση ολοκλήρωσης αυτής, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Δείτε το άρθρο

Ε.2035/2023

Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα λόγω πρόσκαιρης μετακίνησης αυτών στο πλαίσιο της εργασίας τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α' 167)

Δείτε το άρθρο

Α.1063/2023

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα