Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013)

Γ. Χριστόπουλος: Αλλάξατε κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά; Τι κάνατε με τα αδιανέμητα κέρδη;

Δείτε το άρθρο

Tax Explorer - Ιούλιος 2021: Ειδικά θέματα έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών

Δείτε το άρθρο

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος άρθρου 5Α του ΚΦΕ: Διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία υπαγωγής

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για μερίσματα που θα εγκριθούν το 2021

Δείτε το άρθρο

Aμειβόμενος με «μπλοκάκι» και μισθωτή εργασία (παράλληλα ή όχι)

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Διεύρυνση φορολογικής βάσης για τα φορολογικά έτη 2021 έως και 2025 με έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ορισμένους τομείς

Δείτε το άρθρο

Αναβαλλόμενη φορολογία - Προαιρετική μετατροπή και διαδικασία ειδικού φορολογικού ελέγχου. Η νέα Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

Δείτε το άρθρο

Φορολογική κατοικία, κανόνες ΣΑΔΦ και μόνιμη εγκατάσταση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πανδημίας - Νέες οδηγίες ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Μείωση προκαταβολής φόρου και συντελεστή φορολογίας - Απαλλαγή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης - Επέκταση απαλλαγής μισθώματος. Οι νέες διατάξεις του ν. 4799/2021

Δείτε το άρθρο

Πώς φορολογείται το ειδικό Αποθεματικό Χρηματοδοτικής Συμβολής το οποίο έχει σχηματισθεί με το ν. 2395/1996

Δείτε το άρθρο

Πώς φορολογείται η ζημία που προκύπτει στην αλλοδαπή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ΚΦΕ

Δείτε το άρθρο

Έκπτωση φόρου και ΣΑΔΦ: Διευκρινίσεις για την έκπτωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από τον συνολικό φόρο νομικού προσώπου

Δείτε το άρθρο

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα: Οι καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή των αιτήσεων

Έως τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις για νέους φορολογικούς κατοίκους που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις - Έως τις 30 Σεπτεμβρίου για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι

Δείτε το άρθρο

Φορολόγηση φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Όλη η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής

Ο Ειδικός Τρόπος Φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία των Ειδικών Φορολογικών Κατοίκων του άρθρου 5Γ του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)

Δείτε το άρθρο

Οι δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων για την έκπτωση φόρου σύμφωνα με τον ΚΦΕ

Έκπτωση φόρου δαπανών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων - Οι διατάξεις της απόφασης ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 - Τα ποσά θα δηλωθούν σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Επενδυτικοί άγγελοι: Χαρακτηρισμός φυσικών προσώπων - Διαδικασία έκπτωσης από το εισόδημα. Όλη η απόφαση

Δείτε το άρθρο

Σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα για τους Επενδυτικούς Αγγέλους

Δείτε το άρθρο

Βιβλιοθηκονόμοι-αρχειονόμοι: Φορολόγηση του εισοδήματός τους με την περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ

Δείτε το άρθρο

Νέες οδηγίες για τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων

Δείτε το άρθρο

Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες εργαζόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος - Οδηγίες για το άρθρο 22Β του ΚΦΕ

Δείτε το άρθρο

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και ειδικός τρόπος φορολόγησης - Αφορολόγητη επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων - Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4758/2020

Ειδικός τρόπος φορολόγησης προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Αφορολόγητη η επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων και της προμήθειας θερμαντικών στις επιχειρήσεις εστίασης

Δείτε το άρθρο

Άρθρα

Το έκτακτο έσοδο λόγω έκπτωσης 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ενώ σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του παρακρατείται φόρος μερίσματος - ΣΟΛ Α.Ε.

Δείτε το άρθρο

Ε.2146/2021

Τροποποίηση της αριθμ. Ε.2112/2021 εγκυκλίου με την οποία δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020, αναφορικά με την καταχώρηση του ποσού που αφορά το «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους»

Δείτε το άρθρο

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 28 της 6.7.2021

Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

Ε.2130/2021

Συμπλήρωση της Ε. 2113/2020 εγκυκλίου, περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 του ν. 4172/13 (Κ.Φ.Ε.) και των κανόνων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.), καθώς και αντιμετώπισης ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ. στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID- 19, για το χρονικό διάστημα μετά την 15η Ιουνίου 2020

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

4172

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα