Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013)

Φορολογική μεταχείριση Κοινού Κεφαλαίου και επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες-φορείς γενικής κυβέρνησης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου, των προσόδων που αποκτούν οι φορείς γενικής κυβέρνησης από τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και των προσόδων από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που διατηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά τη σχετική ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4916/2022 που επέφερε τροποποίηση στα άρθρα 45 και 47 του ν. 4172/2013. Επίσης, περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' του άρθρου 46 του ΚΦΕ μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 55 του ν. 4916/2022, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση κάποιων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν φορείς γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και κεφαλαιουχικών εταιρειών ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής σε αυτές του κράτους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους.

Δείτε το άρθρο

Παραχώρηση αυτοκινήτου σε σύζυγο εργαζομένου εταιρείας

Δείτε το άρθρο

Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου ατομικής επιχείρησης - Μη αναγνώριση δαπάνης λόγω μη καταχώρισης της ιδιοχρησιμοποίησης στα βιβλία ή στο Ε3

Δείτε το άρθρο

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων: Πώς αποστέλλονται οι προσωρινές απολήψεις κερδών εταίρων

Αφορά προσωπικές εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου και αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, καθώς και συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία

Δείτε το άρθρο

Διανομή αφορολόγητων ποσών που εμπίπτουν στο άρθρο 47 του ΚΦΕ από νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Δείτε το άρθρο

Πώληση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου ατομικής επιχείρησης - Φορολογικά θέματα και συμπλήρωση εντύπων

Δείτε το άρθρο

Οι αποδείξεις που μετράνε διπλά και οι δαπάνες που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα - Παραδείγματα, πίνακες

Δείτε το άρθρο

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας (άρθρο 5Γ ΚΦΕ) και προσδιορισμός τεκμαρτού εισοδήματος

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ: Τρόπος προσδιορισμού τεκμαρτού εισοδήματος με βάση το άρθρο 31 του ΚΦΕ των υπαχθέντων φυσικών προσώπων, έννοια νέας θέσης εργασίας και λοιπά θέματα

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Η απόφαση για τον καθορισμό των δαπανών για παροχή κινήτρων πραγματοποίησης συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για παροχή κινήτρων - Οι δαπάνες της Ομάδας 6 (Υγεία) που υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους - Αφαίρεση ποσού ίσο με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7 (Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες)

Δείτε το άρθρο

Έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Εγκύκλιος που αφορά στην έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ.γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4873/2021

Δείτε το άρθρο

Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών σε περιπτώσεις προσέγγισης ενιαίας βάσης (ΔΕΔ 36/2022)

Δείτε το άρθρο

Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις όταν το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει είναι έως 100 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου τα εισοδήματα που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα από τόκους ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από ανώνυμες εταιρείες

Η εγκύκλιος 2022/2022 αφορά πιστωτικά ιδρύματα και ανώνυμες εταιρείες που εκδίδουν ομολογιακά δάνεια

Δείτε το άρθρο

Τεκμήριο αυτοκινήτου ατομικής επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία

Δείτε το άρθρο

Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες - Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 66 του ΚΦΕ

Περιεχόμενο της νέας εγκυκλίου 2018/2022 είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 66 του ΚΦΕ με σκοπό την αποτροπή της φοροαποφυγής των εγχώριων εταιρειών μέσω της μεταφοράς των εσόδων τους σε χώρες με χαμηλή φορολογία, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου για τον χαρακτηρισμό μίας Ελεγχόμενης Αλλοδαπής, Εταιρείας (ΕΑΕ), οι κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος της ΕΑΕ, ζητήματα που προκύπτουν σε περιπτώσεις μεταγενέστερης διανομής ή μεταβίβασης συμμετοχών στην ΕΑΕ, κ.λπ.

Δείτε το άρθρο

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Η εγκύκλιος 2015/2022 της ΑΑΔΕ αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για τα προσκομιζόμενα κατά περίπτωση και φορολογία δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, που συνυποβάλλονται κατά την υποβολή εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού

Δείτε το άρθρο

Δεν συνιστά αναδρομική επιβολή φόρου που αντίκειται στο Σύνταγμα η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ΑΕ κατ' άρθρο 72 παρ. 12 του ΚΦΕ

Δείτε το άρθρο

Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα η ζημία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που προκύπτει λόγω αρνητικής απόδοσης επενδύσεων

Φορολογική μεταχείριση της απώλειας κεφαλαίου (ζημίας) λόγω αρνητικής απόδοσης επενδύσεων για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν εργοδότες σε ημεδαπά Τ.Ε.Α. και υπέρ Ι.Ε.Σ.Π. που έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος-μέλος

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε ημεδαπά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) που έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος- μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, και των εφάπαξ παροχών που καταβάλλουν αυτά τα ταμεία

Δείτε το άρθρο

Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου όταν διορθώνεται λάθος κατά άρθρο 28 ΕΛΠ ή ΔΛΠ 8

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη δυνατότητα και το χρόνο υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου, όταν διορθώνεται λάθος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 ή του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρχει απόκλιση στα δεδομένα της τροποποιητικής δήλωσης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο χρόνο που το λάθος αφορά

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος αναπήρων - Διευκρινίσεις ως προς τα δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ΚΦΕ, σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), γίνεται δεκτή η γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής η οποία δεσμεύει τον ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό φορέα που χορηγεί τη σύνταξη, καθώς και γνωμάτευση που περιέχει ιατρική κρίση ανικανότητας για κάθε εργασία με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που γνωμάτευση περιέχει οριστική κρίση ως προς το ποσοστό αναπηρίας ή ισχύει εφ' όρου ζωής, διατηρεί την ισχύ της και γίνεται δεκτή, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής της ή της κατάργησης της υγειονομικής επιτροπής που χορήγησε αυτή

Δείτε το άρθρο

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης εξόδων παράστασης δικαστικών λειτουργών και μελών ΝΣΚ για παρελθόντα έτη - Μέχρι 31.12.2021 οι τροποποιητικές δηλώσεις για την επιστροφή φόρου

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης εξόδων παράστασης που χορηγείται σε δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ παρελθόντων ετών και η διαδικασία για την υποβολή και εκκαθάριση συναφών τροποποιητικών δηλώσεων προς επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών φόρου

Δείτε το άρθρο

«Νέα θέση εργασίας» και φορολόγηση λόγω μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Διευκρινίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του Κ ΦΕ, όπως η έννοια της νέας θέσης εργασίας και ο τρόπος που διενεργείται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα που εμπίπτει στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου αυτού

Δείτε το άρθρο

Α.1052/2022

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

Άρθρα

Οι τόκοι, που απορρέουν από έντοκο χρηματικό δάνειο, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.4172/2013, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των απαλλακτικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4172/2013

Δείτε το άρθρο

Α.1043/2022

Καθορισμός των υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 (Α' 167), περί κινήτρων για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ).

Δείτε το άρθρο

Α.1042/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α 167)» (Β'1098)

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

4172

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα