Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013)

Επενδυτικοί άγγελοι: Χαρακτηρισμός φυσικών προσώπων - Διαδικασία έκπτωσης από το εισόδημα. Όλη η απόφαση

Δείτε το άρθρο

Σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα για τους Επενδυτικούς Αγγέλους

Δείτε το άρθρο

Βιβλιοθηκονόμοι-αρχειονόμοι: Φορολόγηση του εισοδήματός τους με την περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ

Δείτε το άρθρο

Νέες οδηγίες για τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων

Δείτε το άρθρο

Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες εργαζόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος - Οδηγίες για το άρθρο 22Β του ΚΦΕ

Δείτε το άρθρο

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και ειδικός τρόπος φορολόγησης - Αφορολόγητη επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων - Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4758/2020

Ειδικός τρόπος φορολόγησης προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Αφορολόγητη η επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων και της προμήθειας θερμαντικών στις επιχειρήσεις εστίασης

Δείτε το άρθρο

Εναλλακτική φορολόγηση (άρθρο 5Α του ΚΦΕ) - Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, χρόνος διατήρησής τους, διαδικασία απόδειξης και λεπτομέρειες εφαρμογής

Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων για την εφαρμογή των διατάξεων περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Έκπτωση 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών - Δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τις επιχειρήσεις και δεν αναγράφεται στη φορολογική δήλωση των φυσικών προσώπων - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών - Ε.2207/2020

Δείτε το άρθρο

Προαίρεση απόκτησης μετοχών και πρόγραμμα δωρεάν διάθεσής τους: Πως φορολογείται το εισόδημα που προκύπτει - Παραδείγματα

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών και με τη μορφή μετοχών που χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών

Δείτε το άρθρο

Παροχές σε είδος - Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις: Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 και του άρθρου 14 του ν. 4172/2013

Με την εγκύκλιο Ε.2197/2020 παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 13 «Παροχές σε είδος» καθώς και των περ.β', ιγ' και ιστ' του άρθρου 14 «Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις» του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4646/2019 και του άρθρου 6 του ν.4710/2020, αντίστοιχα

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δηλώσεων απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων - Εφαρμογές για τη δημιουργία μηνιαίων αρχείων προς υποβολή 2020

Δείτε το άρθρο

Συμπληρωματικές δηλώσεις αγροτών για επιδοτήσεις παλαιότερων ετών - Τρόπος υποβολής - Δικαιολογητικά

Δείτε το άρθρο

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 - Τροποποίηση άρθρου 22Γ του ΚΦΕ με νέο νομοσχέδιο

Δείτε το άρθρο

Ξεκινά η εφαρμογή του κινήτρου φορολογικής ελάφρυνσης (tax relief) για τις οπτικοακουστικές παραγωγές

Δείτε το άρθρο

Οπτικοακουστικά έργα και κίνητρα ενίσχυσης του ΚΦΕ - Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με παραδείγματα εφαρμογής

Το ποσοστό επιλέξιμων δαπανών οπτικοακουστικού έργου που αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, υπολογίζεται επί των συνολικών ετήσιων επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και όχι επί του 30% του ποσού που καταβάλει ο χρηματοδότης για το οπτικοακουστικό έργο. Περαιτέρω, σε περίπτωση που το ποσό της χρηματοδότησης είναι μικρότερο από το 30% της συνολικής ετήσιας επιλέξιμης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, η έκπτωση περιορίζεται στο ποσό της χρηματοδότησης

Δείτε το άρθρο

Νέα κίνητρα προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής (απαλλαγή από φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό του εισοδήματος)

Θεσπίζεται ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις, τα φορολογικά προνόμια (απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις, μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας καθώς και η διάρκεια της ρύθμισης, η ισχύς της οποίας εκκινεί από την 1η Ιανουάριου 2021 και μετά.

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου μερισμάτων προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία για το φορολογικό έτος 2019

Δείτε το άρθρο

Covid-19 - ΑΑΔΕ: Ποια δικαιολογητικά γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής για την υποβολή δήλωσης φορολογίας κατόπιν πρόσκλησης

Δείτε το άρθρο

Άρθρα

Η λύση και εκκαθάριση πελάτη με νομική μορφή Α.Ε., δεν αποτελεί στοιχείο που να δικαιολογεί από μόνο του την φορολογική έκπτωση της διαγραφείσας απαίτησης, εάν προηγουμένως δεν έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης - ΣΟΛ Α.Ε.

Δείτε το άρθρο

39937/05-04-2021

Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως «επενδυτικού αγγέλου» (angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για την εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146)

Δείτε το άρθρο

Ε.2033/2021

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (A'167), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 11 τουν. 4728/2020 (Α'186), καθώς επίσης του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, τα οποία προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 189 του ν.4764/2020 (Α'256), σχετικά με την έκπτωση διαφημιστικών δαπανών

Δείτε το άρθρο

Ε.2015/2021

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40, 54, 55 και 57 του ν.4758/2020 (Α΄242/4.12.2020) «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις»

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ Α 1881/2020

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων: δικαίωμα και όχι υποχρέωση ο προηγούμενος σχηματισμός σχετικής πρόβλεψης. Ο χρόνος διαγραφής μπορεί να έπεται του χρόνου που εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα, εφόσον συνεχίζουν οι ενέργειες που στοχεύουν στην διαπίστωση ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων για την είσπραξη της απαίτησης

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

4172

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα