Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013)

Τεχνητή διευθέτηση η πρακτική κατακερματισμού των συναλλαγών και διάσπασης του συνολικού τιμήματος σε ποσά μικρότερα των 500,00€

Δείτε το άρθρο

Αγορά ακινήτου από φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής που δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας αμφισβήτησης ελάχιστου εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Αδυναμία μείωσης του ελάχιστου εισοδήματος σε ορισμένους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων

Δείτε το άρθρο

Η Διοικητική Κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Το τεκμήριο τοκοχρεολυτικής απόσβεσης δανείου βαρύνει τον εγγυητή, εφόσον αποδεδειγμένα προέβη στην πραγματική καταβολή των ποσών των δόσεων

Δείτε το άρθρο

Δεν δικαιούνται μείωση φόρου κατά 30% οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, χωρίς σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας

Δείτε το άρθρο

Πως συμψηφίζονται οι ζημιές των ατομικών επιχειρήσεων που φορολογούνται με το ελάχιστο εισόδημα

Δείτε το άρθρο

Τεκμαρτό εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων: Διαδικασία αμφισβήτησης

Μαχητό τεκμαρτού εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων - Απόφαση ΑΑΔΕ: Καθορισμός διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου καθώς και ειδικότερων θεμάτων

Δείτε το άρθρο

Μη εξόφληση δαπανών άνω των 500 € με τραπεζικό μέσο πληρωμής - Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών δεν απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την υποχρέωση πληρωμών με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών - Τιμολόγηση παλετών με τις οποίες μεταφέρονται τα πωλούμενα είδη

Δείτε το άρθρο

Αμοιβή διαχειριστή Ι.Κ.Ε. (τρίτου μη μέλους) - Ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις

Δείτε το άρθρο

Φορολόγηση υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών εισηγμένων σε περιπτώσεις stock split ή reverse stock split

Με την εγκύκλιο 2016/2024 παρέχονται διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά στην περίπτωση που έχουν μεσολαβήσει εταιρικές πράξεις διάσπασης (stock split) ή συνένωσης (reverse stock split) μετοχών, καθώς και για την εφαρμογή του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 42 του ΚΦΕ τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 5024/2023

Δείτε το άρθρο

Ανάλωση κεφαλαίου με πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή - Ο φορολογούμενος πρέπει να αποδείξει την εισαγωγή συναλλάγματος δικαιολογώντας την απόκτησή του στην αλλοδαπή, προσκομίζοντας πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα

Ανάλωση κεφαλαίου με πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή

Δείτε το άρθρο

Υποβολή χωριστής δήλωσης από το σύζυγο και μη δυνατότητα επίκλησης δικών του κεφαλαίων για την κάλυψη τεκμηρίων

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ: Συνταγματική η φορολόγηση των συντάξεων αρχαιότητας των Ευρωβουλευτών

ΣτΕ Β' 7μ. 200/2024: Η υπαγωγή της σύνταξης αρχαιότητας των (πρώην) Ευρωβουλευτών σε φορολογία εισοδήματος, δυνάμει του άρθρου 92 του ν. 5036/2023, δεν αντίκειται στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και του Συντάγματος

Δείτε το άρθρο

Βεβαιώσεις αποδοχών 2023 - Έως 29.2.2024 η υποβολή

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή από την προσκόμιση αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής - Ναυτικός σε ποντοπόρα πλοία

Δείτε το άρθρο

Τιμολόγιο ελεύθερου επαγγελματία προς Δήμο και παρακράτηση φόρου

Δείτε το άρθρο

Τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2022

Δείτε το άρθρο

Μη φορολόγηση ως μπλοκάκι σε φιλοξενούμενο διότι ο παραχωρών δεν έχει δηλώσει τεκμαρτό μίσθωμα για τη φιλοξενία του φορολογούμενου - Διδασκαλία σε σεμινάρια

Δείτε το άρθρο

Υπολογισμός EBITDA - Εφαρμογή κανόνα περιορισμού τόκων ΚΦΕ

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που αφορά στη δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του 30% έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για φορολογούμενους που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατ' εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, καθώς επίσης και στον τρόπο υπολογισμού των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

Δείτε το άρθρο

Ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα, εκτός από τις ατομικές επιχειρήσεις

Δείτε το άρθρο

Η φορολόγηση παροχών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης - Εισφορές και απαλλαγές εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Α.1073/2024

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013

Δείτε το άρθρο

Α.1061/2024

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής

Δείτε το άρθρο

Ε.2016/2024

Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά στην περίπτωση που έχουν μεσολαβήσει εταιρικές πράξεις διάσπασης (stock split) ή συνένωσης (reverse stock split) μετοχών, καθώς και για την εφαρμογή του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 5024/2023 (Α' 41)

Δείτε το άρθρο

30257 ΕΞ 23-02-2024

Τροποποίηση της υπ' αρ. 46834/19-05-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κατηγορίες επενδύσεων, διαδικασία και δικαιολογητικά αιτήματος διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, χρόνος διακράτησηςτης επένδυσης και παρακολούθηση αυτής, διακοπή ή μεταβολή στην επένδυση μετά τη διαπίστωση ολοκλήρωσης αυτής, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (Β' 3393)

Δείτε το άρθρο

Α.1025/2024

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ 246/2024

Μη αναγνώριση εσόδων ΝΠΔΔ ως απαλλασσόμενων - Τα εισοδήματα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής αυτών, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος έστω και αν διατίθενται προς εκπλήρωση του μη αποβλέποντος σε κέρδη σκοπού τους, αφού ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού αυτών και όχι απλώς, ότι διατίθενται προς εκπλήρωση του σκοπού αυτών.

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ 81/2024

Έκπτωση 40% του ύψους του φόρου εισοδήματος από δαπάνες που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων - Η τραπεζική μεταφορά από το λογαριασμό της προσφεύγουσας στο λογαριασμό του πωλητή μέσω e-banking,αποτελεί ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 1803/2023

Δεν θεωρείται ότι δάνειο που έλαβε ανώνυμη εταιρεία διατίθεται προς το συμφέρον της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, σε περίπτωση κατά την οποία το δάνειο συνήφθη προς τον σκοπό διανομής μερίσματος στους μετόχους, δεδομένου ότι η ικανοποίηση της αξίωσης, μέσω της καταβολής του αντίστοιχου ποσού, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής και συναλλακτικής δραστηριότητας της ανώνυμης εταιρείας, αλλά στο πλαίσιο του εταιρικού δεσμού με τους μετόχους

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα