Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ενδοομιλικές συναλλαγές

Ενδοομιλική τιμολόγηση και προέγκριση μεθοδολογίας: Νέα διαδικασία με απόφαση της ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Διοκ.Εφ.Αθ. 2632/2022 και ΔΕΔ A 539/2023 - Μη νόμιμη η άρνηση του δικαιώματος έκπτωσης παραγωγικών δαπανών (αρ. 22 ΚΦΕ) επιχείρησης, με την αιτιολογία, ότι αυτές βαρύνουν έμμεσα συνδεδεμένα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, στα οποία έπρεπε να μετακυλιστεί το κόστος αυτών στο πλαίσιο της πολιτικής ενδοομιλικών συναλλαγών (αρ. 50 ΚΦΕ)

Διοκ.Εφ.Αθ. 2632/2022 και ΔΕΔ A 539/2023

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ: Λογιστικές διαφορές, υπερβάλλουσα ανάλωση α' υλών - Μη σωστή μέθοδος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Προσαρμογή των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, μετά από διόρθωση κερδών κατόπιν ελέγχου

Δείτε το άρθρο

Μεταβολή της προτεινόμενης μεθόδου τεκμηρίωσης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. λόγω προσκόμισης νέων στοιχείων στη ΔΕΔ

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Συνδυασμός μεθόδων τεκμηρίωσης σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών σε περιπτώσεις προσέγγισης ενιαίας βάσης (ΔΕΔ 36/2022)

Δείτε το άρθρο

Η ορθή επιλογή του ελεγχόμενου μέρους και της διαμέσου ως σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της φορολογικής διαφοράς στις ενδοομιλικές συναλλαγές

Δείτε το άρθρο

Συνοπτική παρουσίαση των νέων οδηγιών του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές εν μέσω πανδημίας!

Δείτε το άρθρο

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις επιπτώσεις στις ενδοομιλικές συναλλαγές λόγω της πανδημίας COVID-19

Δείτε το άρθρο

Αναδρομική ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APAs)

Δείτε το άρθρο

Κρίσιμα σημεία απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) για την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Αρχή των ίσων αποστάσεων...εν μέσω πανδημίας (Covid19); Προσοχή στις ενδοομιλικές...

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Διπλή φορολόγηση στις επιχειρήσεις για ενδοομιλικές συναλλαγές

Δείτε το άρθρο

Η διπλή φορολόγηση των ημεδαπών επιχειρήσεων στις περιπτώσεις ενδοομιλικής τιμολόγησης μεταξύ τους - ΣΟΛ ΑΕ

Δείτε το άρθρο

Ενδοομιλικά μερίσματα - Εγχειρίδιο απαντήσεων από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Νέες οδηγίες από τον ΟΟΣΑ προς τις φορολογικές διοικήσεις (Δράσεις BEPS 8-10)

Δείτε το άρθρο

Που και πως θα το βρουν; ..... μία σύντομη επισήμανση σε ένα, επίκαιρο πάλι, ερώτημα....

Δείτε το άρθρο

Νέες αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις

Δείτε το άρθρο

Διαδικασία ακύρωσης λανθασμένης επιβολής προστίμου 2.000€ για την εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Ομιλία της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου στο Συμπόσιο Transfer Pricing στις 11/11 με θέμα «Το transfer pricing στο προσκήνιο των διεθνών φορολογικών εξελίξεων και η εφαρμογή του στην Ελλάδα»

Δείτε το άρθρο

Άμεση ανάγκη για παράταση στην υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών των ενδοομιλικών συναλλαγών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης αυτών

Δείτε το άρθρο

Υπόθεση C‑457/21 P - Προτάσεις Γενικής Εισαγγελέα Juliane Kokott

Αίτηση αναιρέσεως - Κρατική ενίσχυση - Προνομιακή ενδοομιλική τιμολόγηση - Επιλεκτικό φορολογικό πλεονέκτημα - Προσδιορισμός του συστήματος αναφοράς - Κατευθυντήριες γραμμές του ΟOΣΑ για την ενδοομιλική τιμολόγηση ως σύστημα αναφοράς - Δεσμευτικός χαρακτήρας του επιλεγέντος από την Επιτροπή και από το Γενικό Δικαστήριο συστήματος αναφοράς έναντι του Δικαστηρίου - Εκτίμηση της ορθής ενδοομιλικής τιμολόγησης - Διάκριση της εκτίμησης πραγματικών περιστατικών από τη διατύπωση κρίσης επί νομικών ζητημάτων - Περιορισμένο κριτήριο ελέγχου κατά την εκτίμηση ενδεχόμενης εσφαλμένης εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας από τις εθνικές φορολογικές αρχές - Φορολογική απόφαση προέγκρισης

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ Α 539/2023

Έκπτωση δαπανών για επισκευή αγαθών εντός της περιόδου εγγύησης - Τυχόν μετακύλιση των δαπανών αυτών σεαλλοδαπή συνδεδεμένη εταιρεία αποτελεί ζήτημα ξεχωριστό από την αντιμετώπιση της δαπάνης αυτής καθαυτής και με δεδομένο ότι πρόκειται για συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (προσφεύγουσας-θυγατρικής και αλλοδαπής-μητρικής), εξετάζεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 50 του ΚΦΕ

Δείτε το άρθρο

Α.1039/2021

Καθορισμός τμημάτων διασύνδεσης, δυνάμει των παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α' 163), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9Α του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 (Α' 163), σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης

Δείτε το άρθρο

Yπόθεση C-558/19

Ελευθερία εγκατάστασης - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Προσδιορισμός των φορολογητέων εσόδων των εταιριών - Πρόσωπα που τελούν σε σχέση αλληλεξάρτησης - Υπερβολικό όφελος παρεχόμενο από υποκατάστημα εγκατεστημένο στην ημεδαπή σε εταιρία εγκατεστημένη στην αλλοδαπή - Διόρθωση των φορολογητέων εσόδων του υποκαταστήματος εταιρίας εγκατεστημένης στην αλλοδαπή - Μη διόρθωση των φορολογητέων εσόδων σε περίπτωση παροχής του ίδιου οφέλους σε ημεδαπή εταιρία από το υποκατάστημά της - Αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού - Περιορισμός της ελευθερίας εγκατάστασης - Δικαιολόγηση - Ισόρροπη κατανομή της εξουσίας φορολόγησης μεταξύ των κρατών μελών - Αναλογικότητα

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 1582/2020

Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης - Χρηματικό πρόστιμο για παράλειψη εμπρόθεσμης υποβολής κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών - Συγκρισιμότητα των διατάξεων του ν. 3728/2008 και του ΚΦΕ - Ερμηνεία των σχετικών μεταβατικών διατάξεων του ΚΦΕ και του ΚΦΔ υπό το φως των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 (Προσοχή: έως 31.8.2023 και ώρα 15:00)

Δείτε το άρθρο

Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 39Α του ν.2238 στην ΓΓΠΣ.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα