Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Παράτασεις δηλώσεων 2013

Παράταση για τους ισολογισμούς και την προμήθεια Φ.Τ.Μ. από ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων του Κ.Φ.Α.Σ.

Δείτε το άρθρο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατοίκων αλλοδαπής για το οικονομικό έτος 2012

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας για τις δηλώσεις νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Δείτε το άρθρο

Παράταση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε., Ε.Ε κ.λπ.

Δείτε το άρθρο

Παράταση για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για υπόχρεους με Β' κατηγορίας βιβλία

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α έτους 2012

Δείτε το άρθρο

Παράταση στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε)

Δείτε το άρθρο

Παράταση για την υποβολή δηλώσεων ειδικού φόρου ακινήτων

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Παράταση για την υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες

Δείτε το άρθρο

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων 2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δείτε το άρθρο

Παράταση δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση Φ.Α.Π. νομικών προσώπων και υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Παράταση και στην υποβολή χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έως τις 24/07

Δείτε το άρθρο

Δόθηκε παράταση στην υποβολή δηλώσεων για τα Α.Φ.Μ. που τελειώνουν σε 1 και 2

Δείτε το άρθρο

Παράταση για όλες τις δηλώσεις έως την 30ή Αυγούστου - Άνοιγμα υποβολής όλων των δηλώσεων φόρου εισοδήματος μέχρι 30 Αυγούστου

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1181/19.7.2013

Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε7−Φ−01.015), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε12−Φ−01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. Δ12 1090959 ΕΞ 4.6.2013

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω δυσλειτουργιών ενόψει της έναρξης λειτουργίας του νέου TAXIS στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1063/29.3.2013

Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1064/29.3.2013

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2013 - Παράταση προθεσμίας υποβολής της

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1062/28.3.2013

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1216/17.12.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄3452/27.12.2012), για το οικονομικό έτος 2012

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα