Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Τέλη κυκλοφορίας

Τέλη κυκλοφορίας ανά μήνα και εξαίρεση τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς - Κοινοποίηση των διατάξεων από την ΑΑΔΕ

Περιεχόμενο της οδηγίας είναι η κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με: α) τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατόπιν του ορισμού αυτής ως υπεύθυνου επεξεργασίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως διαχειριστή αυτού σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.4170/2013. β) την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2021 για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους. γ) την κατ' εξαίρεση χορήγηση δυνατότητας άρσης της ακινησίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα ή επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικά ή φορτηγά, άπαξ, εντός του έτους 2022, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας των οχημάτων. δ) τη φορολόγηση του εισοδήματος από Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.)

Δείτε το άρθρο

«myCAR»: Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή στην ΑΑΔΕ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα

Δείτε το άρθρο

Ο νέος νόμος 4920/2022 με την αναστολή τέλους επιτηδεύματος σε αγρότες και αλιείς και τη διάταξη για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Δείτε το άρθρο

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις για την προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για τη χορήγηση απαλλαγής

Παροχή οδηγιών αναφορικά: α) με την προθεσμία προσκόμισης των ιατρικών γνωματεύσεων του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ) μαζί με την ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης για τη χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας, κατόπιν της θέσπισης των διατάξεων των άρθρων 72 του ν. 4758/2020, 74 του ν. 4764/2020 και 54 του ν. 4818/2021 και της έκδοσης της αριθ. Α.1235/2021 με την οποία αντιστοιχίζονται οι παθήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988, μετά την τροποποίηση του και την προσθήκη νέων κατηγοριών αναπήρων με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010, β) με την προθεσμία προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών, στις περιπτώσεις φορολογούμενων που κλήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. να προσκομίσουν δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας, καθώς και γ) με την προθεσμία προσκόμισής τους στις περιπτώσεις που έληγε η απόφαση απαλλαγής, την 31/12/2021, λόγω λήξης της ισχύος της ιατρικής γνωμάτευσης και για τις οποίες περιπτώσεις δεν ήταν εφικτή η προσκόμισή των αναφερομένων δικαιολογητικών έως τη λήξη της παράτασης των τελών κυκλοφορίας έτους 2022 (28/2/2022)

Δείτε το άρθρο

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις διαγραφής οχήματος, θέσης σε ακινησία και μεταβίβασης εντός του χρόνου παράτασης της προθεσμίας και τη θέση των οχημάτων σε ακινησία

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί θεμάτων σχετικών με τα τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση διαγραφής οχήματος, θέσης σε ακινησία και μεταβίβασης εντός του χρόνου παράτασης της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και τη θέση των οχημάτων σε ακινησία

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας για καταβολή των τελών κυκλοφορίας 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία

Δείτε το άρθρο

Τέλη κυκλοφορίας 2022 - Διαθεσιμα τα τέλη κυκλοφορίας στην εφαρμογή myCAR της ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, δήλωση ακινησίας οχήματος, ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες φορολογικές διατάξεις του ν. 4818/2021

Δείτε το άρθρο

Τέλη κυκλοφορίας: Μέχρι τέλος του 2021 από την αρμόδια ΔΟΥ οι απαλλαγές για συγκεκριμένες περιπτώσεις ΑμεΑ

Δείτε το άρθρο

Τέλη κυκλοφορίας και πενταετής παραγραφή: Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

myCAR - ΑΑΔΕ: Αναρτήθηκαν τα νέα ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία

Δείτε το άρθρο

Ο Τρ. Αλεξιάδης για τα τέλη κυκλοφορίας 2021: Έστω και τώρα να υπάρξει λύση!

Δείτε το άρθρο

Μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία

Δείτε το άρθρο

Τέλη κυκλοφορίας: Διαθέσιμα από σήμερα τα ειδοποιητήρια - Περιλαμβάνουν και QR Code

Δείτε το άρθρο

Άρση ακινησίας οχημάτων με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας - Παράδειγμα εφαρμογής - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονικά από σήμερα η βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

Δείτε το άρθρο

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Κοινοποίηση επιστολής του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας, στην οποία ζητείται η αλλαγή της επιβάρυνσης της εκπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας

Δείτε το άρθρο

Δεν ανοίγει σήμερα η εφαρμογή για την εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας

Δείτε το άρθρο

Θεοχάρης: Αμετάβλητο το σύστημα αποδείξεων και το 2014 – Στο 25% οι πληρωμές τελών κυκλοφορίας

Δείτε το άρθρο

Ο. ΔΕΑΦ 1035181 ΕΞ 2022/20.4.2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 36, 37, 40, 44, 53, 216, 217, 220 και 231 του ν.4920/2022 ( Α 74) «Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και συναφείς διατάξεις»

Δείτε το άρθρο

Ε.2016/2022

Παροχή οδηγιών σχετικά με την προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2022, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Α.1235/2021 «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν.1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Α.Α.» (Β’ 5083), σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Δείτε το άρθρο

Ε.2009/2022

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί θεμάτων σχετικών με τα τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση διαγραφής οχήματος, θέσης σε ακινησία και μεταβίβασης εντός του χρόνου παράτασης της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και τη θέση των οχημάτων σε ακινησία

Δείτε το άρθρο

Ε.2043/2021

Κοινοποίηση διατάξεων: α) του άρθρου 72 του ν. 4758/4-12-2020 (Α’ 242’) «Απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988» και β) του άρθρου 74 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) «Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988» - Παροχή οδηγιών

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1142/2018

Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σε οχήματα που ταξινομήθηκαν ως αναπηρικά και εμφανίστηκαν αυτόματα στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσόμενα και από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1128/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 (84 Α') και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1127/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του ν. 4538/2018 (85 Α'), σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1027358 ΕΞ 2018

Κοινοποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α'/30-01-2018) σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧΕ οχημάτων που τελούν υπό το ανασταλτικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής καθώς και την τελωνειακή τακτοποίηση - αποδέσμευση αναπηρικών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων συνεπεία κληρονομικής διαδοχής αντίστοιχα

Δείτε το άρθρο

Νόμος 2948/2001 Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ [Εισαγωγή του ευρώ - Τέλη κυκλοφορίας]

2948

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα