Φορολογικό Ποινολόγιο (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013 και Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Kυρώσεων Ν. 2523/1977) - 16η έκδοση

€ 60.00

Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η προηγούμενη 15η έκδοση του Φορολογικού Ποινολογίου (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων) ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4474/2017 και εμπλουτισμένη με τις αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι το Μάρτιο 2017.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα εκδόθηκαν οι νόμοι 4488/2017, 4493/2017, 4501/2017, 4509/2017, 4512/2018, 4514/2018, 4520/2018, 4537/2018, 4547/2018, 4549/2018, 4569/2018, 4583/2018, 4587/2018, 4607/2019, 4623/2019, 4646/2019, 4652/2020, 4670/2020, 4690/2020, 4701/2020, 4712/2020, 4714/2020, 4736/2020, 4745/2020, 4764/2020, 4796/2021, 4816/2021, 4818/2021 και πρόσφατα ο νόμος 4819/2021 που τροποποίησαν και αντικατέστησαν διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) και εκδόθηκαν νέες αποφάσεις και διοικητικές λύσεις, οι οποίες παρατίθενται κάτω από κάθε άρθρο των ανωτέρω δύο κωδίκων.

Σημειώνεται ότι οι διοικητικές λύσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2017 αναγράφονται εν περιλήψει και με παραπομπή για το πλήρες κείμενο τους στην προηγούμενη 15η έκδοση.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα Παραρτήματα με το νόμο 4557/2018 που αφορά την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4816/2021 και τους νόμους 4305/2014 και 4321/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και αλφαβητικά και αριθμητικά ευρετήρια.

Στις υποσημειώσεις του βιβλίου αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάζεις, καθώς και η έναρξη ισχύος ή κατάργησης των τροποποιούμενων και καταργούμενων.

Όπως στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, οι νέες και οι τροποποιούμενες διατάξεις παρατίθενται μέσα σε ράστερ για να τις εντοπίζει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ

- +