Εκπιπτόμενες-μη εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων - Λογιστικές διαφορές

€ 39.00

Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο

Ανάλυση - Ταξινόμηση Διατάξεων, εγκυκλίων και αποφάσεων ΔΕΔ ανά είδος δαπάνης

Το βιβλίο εξετάζει κάθε δαπάνη που παρουσιάζει φορολογικό ενδιαφέρον. Για κάθε είδος δαπάνης παρατίθεται η βασική διάταξη, τα κυριότερα αποσπάσματα σχετικών ερμηνευτικών αποφάσεων καθώς και σημαντική συλλογή από αποφάσεις ΔΕΔ με αναλυτική περιπτωσιολογία για την καλύτερη κάλυψη κάθε θέματος

- Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπάνης
- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
- Έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν εργαζόμενους και προστασία του περιβάλλοντος
- Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης
- Προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση
- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες άρθρου 23
- Φορολογικές αποσβέσεις
- Αποτίμηση αποθεμάτων
- Επισφαλείς απαιτήσεις
- Μη έκπτωση δαπανών σε περίπτωση διανομής ενδοομιλικών μερισμάτων
- Λογιστικές διαφορές σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών

Κάθε λογιστής θα βρει στο βιβλίο ένα πολύτιμο σύμβουλο για την τεκμηρίωση της έκπτωσης δαπανών, σημαντικές διευκρινίσεις για τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και τις λογιστικές διαφορές σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών όπως αναφέρονται από τη νομοθεσία και έχουν κριθεί από τις αποφάσεις ΔΕΔ.

- +
Έκδοση Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net
Επιμέλεια ύλης: Γιώργος Λαζαρίδης (Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ΣΟΛ Crowe)

0 reviews