Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Έκδοση 52η - Ενημερωμένος μέχρι και το ν. 4920/2022

€ 60.00

Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : ΣΕΛΙΔΕΣ : 890 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η προηγούμενη 51η έκδοση τον παρόντα Κώδικα ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4799/2021. Έκτοτε έχουν εκδοθεί οι φορολογικοί νόμοι 4819/2021, 4821/2021, 4826/2021, 4831/2021, 4864/2021, 4873/2021, 4876/2021, 4886/2021, 4890/2021, 4916/2022 και 4920/2022 που τροποποίησαν και αντικατέστησαν πολλές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013). Επίσης εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν νέες αποφάσεις των Υπ. Οικ/κών και της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και νέες διοικητικές λύσεις υπό μορφή εγκυκλίων και ατομικών απαντήσεων, απαραίτητες για την ερμηνεία και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα.

Η παρούσα 52η έκδοση περιλαμβάνει, όπως και η προηγούμενη, κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 μέχρι 28.3.2022 που δημοσιεύτηκε ο τελευταίος φορολογικός νόμος της άμεσης φορολογίας υπ' αριθμ. 4916/2022, με τις σχετικές διατάξεις, τις αποφάσεις, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, τα διοικητικά έγγραφα, την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, που παρατίθενται με μικρότερα στοιχεία κάτω από κάθε άρθρο του Κώδικα.

Επίσης περιλαμβάνει κωδικοποίηση της Επιβολής Τέλους Επιτηδεύματος (άρθρο 31 Ν.3986/2011) ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4920/2022.

Τέλος, παρατίθενται πίνακες αντιστοιχίας των άρθρων του παλαιού με τα άρθρα του νέου Κώδικα και αντιστρόφως, αλφαβητικό ευρετήριο περιεχομένων και αριθμητικό ευρετήριο των αποφάσεων, εγκυκλίων και διοικητικών εγγράφων.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, στις υποσημειώσεις αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και ο χρόνος ισχύος αυτών. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη οι νέες διατάξεις τίθενται μέσα σε ράστερ.

Αθήνα, Απρίλιος 2022

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ

- +
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικοποίηση διατάξεων Ν. 4172/2013

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Επιβολή Τέλους Επιτηδεύματος (Άρθρο 31 ν. 3986/2011)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α: Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Ν. 2238/1994 με τα άρθρα του Ν. 4172/2013 και αντιστρόφως
ΤΜΗΜΑ Β: Αλφαβητικό Ευρετήριο Ν. 4172/2013
ΤΜΗΜΑ Γ: Αριθμητικό Ευρετήριο Αποφάσεων, Εγκυκλίων και Εγγράφων

0 reviews