Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιριών" με τον νέο νόμο 3884/2010.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιριών" με τον Ν. 3884/2010 "Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών - Τροποποίηση και προσαρμογή του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και του Ν. 2396/1996". Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων"

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο