Τα νέα του Κόμβου

Προσθήκη νόμων και διαταγμάτων στη κωδικοποιημένη νομοθεσία του φορολογικού αρχείου

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκαν στους κωδικοποιημένους νόμους του φορολογικού μας αρχείου τα εξής νομοθετήματα και διατάγματα:

Β.Δ. της 15ης Νοεμβρίου 1949 Περί προσδιορισμού των αποδοχών κατά τον χρόνον της κατ' έτος αδείας εις τους μισθωτούς τους αμειβομένους επί ποσοστοίς εις βάρος των πελατών των επιχειρήσεων.


Β.Δ. υπ αριθ. 246 της 24ης Απριλίου 1964 Περί χορηγήσεως κατ' έτος αδειών μετ αποδοχών εις το υπαλληλικόν και τεχνικόν προσωπικόν των Κινηματογράφων και Θεάτρων.


Β.Δ. υπ' αριθ. 376 της 20ης Μαΐου 1971Περί επεκτάσεως των διατάξεων του Α.Ν.539/1945 περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχών επί του οικοσίτου και άλλου προσωπικού.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3302/2004 Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3762/2009 Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. [Βιβλίο αδειών - Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων]

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβουΗλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων.

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο