ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Ναυτιλιακή Λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
17, Sep 2019
Λήξη
28, Nov 2019
Εισηγητές
Τίτλος

Τίτλος Σεμιναρίου : 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ


Ημερομηνία Έναρξης :

Τμήμα   17/09/2019 (Απογευματινό)

Διάρκεια : 2 μήνες  (70 διδακτικές ώρες )

                                          
Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα

Απευθύνεται:

·         Σε λογιστές και βοηθούς λογιστών ναυτιλιακών εταιρειών,

·         Ανώτερα στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων ναυτιλιακών εταιρειών,

·         Αναλυτές οικονομικών καταστάσεων,

·      Φοιτητές και απόφοιτους Οικονομικών & Ναυτιλιακών Σχολών που επιθυμούν να εμπλακούν επαγγελματικά με τον     χώρο της ναυτιλίας,

        Γενικά σε όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας.


Σκοπός :

• Εξειδίκευση  στη Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

• Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες.


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12.

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση


Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Εισαγωγή στην ελληνική ναυτιλία.                                                                     

• Βασικές Έννοιες/ Ιδιαιτερότητες/ Προβλήματα εφαρμογής της Ναυτιλιακής Λογιστικής.

• Γενική και Αναλυτική Ναυτιλιακή Λογιστική.

• Πλοίο (Ορισμός, Χαρακτηριστικά ταυτότητας – Εξατομίκευσης πλοίου: όνομα, σημαία, κλπ,        Κατηγορίες πλοίων,     Είδη ναυλώσεων, Σημαία των πλοίων/ Σημαίες ευκολίας ή ευκαιρίας.  

• Κυριότερα ναυτιλιακά έγγραφα/ πιστοποιητικά. 

• Ελληνική και Αγγλική ορολογία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. 

• Νομικές Μορφές Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Ν.89/67- περί εγκατάστασης αλλοδαπών επιχειρήσεων   στην Ελλάδα,      Ν.959/79, Ν.849/78). 

• Οργανωτική Δομή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Είδη τμημάτων, Αρμοδιότητες, Διάφορα προβλήματα που               αντιμετωπίζουν τα τμήματα)

• Φορολογία των πλοίων.

• Μέθοδοι χρηματοδότησης Ναυτιλιακών Εταιρειών (Υποχρεώσεις- Δάνεια, Λογιστικός Χειρισμός).

• Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου των Ναυτιλιακών Εταιρειών.

• Ανάλυση των λογαριασμών ενεργητικού (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις- διαθέσιμα), παθητικού (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις) και καθαρής θέσης (μετοχικό κεφάλαιο, αποτελέσματα εις νέο).

• Ανάλυση των λογαριασμών εσόδων και εξόδων.

• Λογαριασμός πλοιάρχου (Μ.G.A), ναυτιλιακοί πράκτορες (Agents), ασφαλιστικές απαιτήσεις (Underwriters).      

• Ειδικότερα λογιστικά θέματα που αφορούν τις Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά       Πρότυπα όπως:

- IAS 16- Tην Ναυπήγηση & Αγορά πλοίου (λογιστικός χειρισμός και πρακτικά παραδείγματα για απόκτηση νεότευκτου/μεταχειρισμένου πλοίου, προσθήκες, αποσβέσεις πλοίων και ασώματων στοιχείων- dry docking, βελτιώσεις και τροποποιήσεις πλοίων, πωλήσεις πλοίων.

- IAS 36- Απομείωση αξίας πλοίων (Impairment of vessels- λογιστικός χειρισμός και πρακτικά παραδείγματα).  

- IAS 2- Aποθέματα (λογιστικός χειρισμός, επιμέτρηση, αποτίμηση και πρακτικά παραδείγματα).

• Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (Αποτελέσματα Χρήσης, Ισολογισμός).

• Κυριότεροι δείκτες Ναυτιλιακών Εταιρειών (ανάλυση, τρόποι υπολογισμού).

• Μηχανογράφηση με το ERP της Εταιρείας Astrolavos Information Systems

“Astrolavos Software Systems has been producing specialized software for the maritime industry since 1980. The software has been fully tested and applied under very stringent conditions of a maritime service bureau environment.

 
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο