Πρακτική Εφαρμογή IFRS / Από το Ελληνικό Ισοζύγιο στις IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
11, Μαϊ 2011
Λήξη
18, Μαϊ 2011
Εισηγητές
Τίτλος

Σεμινάριο

Πρακτική Εφαρμογή IFRS

Από το Ελληνικό Ισοζύγιο στις IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

 

Περιγραφή:

Πλήρης και πρακτική εξομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατάρτισης ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ, ξεκινώντας από τις οικονομικές καταστάσεις με βάση το ΕΓΛΣ και το Ν. 2190/20 και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τις υποστηρίζουν. Κατά τη μετάβαση θα αντιμετωπιστούν πολλές συνηθισμένες προσαρμογές των ΔΛΠ καθώς και κάποια πιο σύνθετα θέματα που συχνά δυσκολεύουν όσους ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα Μαΐου 2011

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

ΤΕΤΑΡΤΗ

11/5/2011

17:30 - 21:30

4

ΠΕΜΠΤΗ

12/5/2011

17:30 - 21:30

4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/5/2011

17:30 - 21:30

4

ΔΕΥΤΕΡΑ

16/5/2011

17:30 - 21:30

4

ΤΕΤΑΡΤΗ

18/5/2011

17:30 - 21:30

4

 

 

Σε ποιους Απευθύνεται:

  Σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων που γνωρίζουν τις αρχές των ΔΠΧΑ και θα κληθούν να ετοιμάσουν οικονομικές καταστάσεις με ΔΛΠ / ΔΠΧΑ

  Σε χρήστες οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ /  ΔΠΧΑ και ενδιαφέρονται για το πώς ακριβώς προκύπτουν τα ποσά αυτών.

  Σε άλλους επαγγελματίες και ιδιώτες που γνωρίζουν τις αρχές των ΔΠΧΑ και ενδιαφέρονται για την πρακτική εφαρμογή τους.

 

Σκοπός του προγράμματος:

- Κατανόηση στην πράξη του λογιστικού χειρισμού πολλών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη σύνταξη ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ.

- Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ σε ρεαλιστικές περιπτώσεις.

- Τεχνικές προετοιμασίας και μέθοδοι παρακολούθησης των προσαρμογών από τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ν2109) στα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ.

- Κατανόηση των στοιχείων και πληροφοριών που χρειάζονται για την προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων με ΔΛΠ / ΔΠΧΑ καθώς και των πρακτικών δυσκολιών στην εξεύρεση αυτών και τρόποι υπέρβασης των δυσχερειών αυτών

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, και με το υλικό που θα διατεθεί, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χειριστούν στην πράξη ανάλογες μετατροπές.

 

Μεθοδολογία προγράμματος

- Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν μέσω ατομικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

- Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και δευτεροβάθμιου ισοζυγίου με βάση το ΕΓΛΣ δίδονται ηλεκτρονικά

- Διατίθενται στοιχεία και πληροφορίες που θα απαιτούν εγγραφές προσαρμογής στα ΔΠΧΑ.

- Συζήτηση και επεξεργασία οι εγγραφών προσαρμογής που απαιτούνται για δύο συναπτές χρήσεις.

- Οι εγγραφές προσαρμογής θα απεικονιστούν στις οικονομικές καταστάσεις με ενδεικνυόμενο τρόπο που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των προσαρμογών και θα δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία / πίνακες που θα τις  υποστηρίξουν .

- Προετοιμασία ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένης και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών) και επιλεγμένων γνωστοποιήσεων

 

 

ΔΠΧΑ που θα πραγματευτούν

 

Θέμα

ΔΛΠ / ΔΠΧΑ

Ασώματα πάγια – Intangible Assets

ΔΛΠ 38

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

ΔΛΠ 16

Χειρισμός προηγούμενων αναπροσαρμογών παγίων

ΔΛΠ 16, ΔΠΧΑ 1

Μισθώσεις. Αναγνώριση (λειτουργική – χρηματοδοτική), εγγραφές προσαρμογής και γνωστοποιήσεις

ΔΛΠ 17

Δάνεια (ομολογιακό δάνειο σταθερού επιτοκίου), δάνεια μεταβλητού επιτοκίου

ΔΛΠ 32 + 39, ΔΠΧΑ 7

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου και λογιστική αντιστάθμιση κινδύνου

ΔΛΠ 32 + 39, ΔΠΧΑ 7

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων

ΔΛΠ 36

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

ΔΛΠ 39

Ίδιες μετοχές

ΔΛΠ 32 + 39

Αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων σε συνενώσεις επιχειρήσεων

ΔΛΠ 38, ΔΠΧΑ 3

Υπολογισμός υπεραξίας

ΔΠΧΑ 3

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας

ΔΛΠ 36

Έσοδα από συγγενής εταιρείες

ΔΛΠ 28

Συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ίδιου ομίλου

ΔΛΠ 27 + 28, ΔΠΧΑ 3

Πλήρης ενοποίηση

ΔΠΧΑ 3

Κατανομή τιμήματος εξαγοράς και υπολογισμός υπεραξίας (PPA & goodwill)

ΔΠΧΑ 3

Ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

ΔΛΠ 28, ΔΠΧΑ 3

Καταστάσεις ταμειακών ροών

ΔΛΠ 7

Αναβαλλόμενη φορολογία

ΔΛΠ 12

Συμφωνία φόρου / φορολογικού συντελεστή

ΔΛΠ 12

Διανομή κερδών

-

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

ΔΛΠ 10

Αναγνώριση εσόδων

ΔΛΠ 18

Επενδύσεις σε ακίνητα

ΔΛΠ 40

Χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών

ΔΛΠ 21

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

ΔΛΠ 19

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία μετοχών

ΔΠΧΑ 2

 

 

Εισηγητές:

    Άγγελος Αφράτης, FCCA, Ειδικός εισηγητής επί θεμάτων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

    Άγγελος Ψαράς, ACCA - Assistant Manager της PwC Τraining Services

   Δαμιανός Μαυράκης, DipIFR, MSc - Senior Manager - PwC TMAS

 

 

Υπεύθυνος Σεμιναρίου:

Άγγελος Ψαράς,  Τηλ: 210 – 6899000, Εmail: [email protected]

 

Διάρκεια σεμιναρίου:  20 ώρες   

 

Κόστος : € 550

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45)

 

Τηλ: 210-6899000,

 

φαξ: 210-6846855, 210-6874444

 

www.pwcacademy.gr

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο