Ξενοδοχειακή Λογιστική – Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών μονάδων – Τουριστικών Καταλυμάτων – Τουριστικών Πρακτορείων – Επιχειρήσεις Εστίασης –Μίσθωση Ακινήτων Airbnb (Διπλογραφία – Απλογραφία)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
19, Oct 2019
Λήξη
08, Dec 2019
Εισηγητές
Τίτλος

Διάρκεια : 1,5 μήνα (50 διδακτικές ώρες - 30 ώρες διπλογραφία & 20 ώρες απλογραφία)

 

Απευθύνεται : Λογιστές ,Βοηθοί Λογιστών, Οικονομικοί Διευθυντές  Ξενοδοχείων, Επιχειρηματίες που ασχολούνται με τουριστικά – επισιτιστικά επαγγέλματα

 

Σκοπός : Η σωστή εκμάθηση λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η λειτουργία του λογιστικού φοροτεχνικού κυκλώματος, τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεων εστίασης,  τουριστικών πρακτορείων, λειτουργία θεσμού Airbnb

 

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   : 

 

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12  παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση 

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Α. Λειτουργία Ξενοδοχείων (Διπλογραφικά) και Τουριστικών Καταλυμάτων

·         Εισαγωγικές Έννοιες

·         Ανάλυση Ε.Γ..Λ.Σ – Ε.Λ.Π για τις ξενοδοχειακές μονάδες

·         Ειδικά θέματα.:

·         Ομάδα 1 Πάγια ξενοδοχείων (αποσβέσεις – μητρώο παγίων)

·         Ομάδα 2 Αποθέματα (λογιστική διαχείριση αγορών και αποθεμάτων τροφίμων και ποτών –απογραφή – αποτίμηση)

·         Ομάδα 3 Απαιτήσεις (πελάτες – χρεώσται - επιταγές χρεωστικές – πιστωτικές κάρτες –έσοδα χρήσεως εισπρακτέα)

·         Ομάδα 4 Ιδία  κεφάλαια – προβλέψεις επισφαλών πελατών για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα.

·         Ομάδα 5 Υποχρεώσεις (προμηθευταί – πιστωταί – μεταβατικοί λογαριασμοί – προκαταβολές πελατών

·         Ομάδα 6 Έξοδα (αναφορά σε έξοδα ξενοδοχείων)

·         Ομάδα 7 Έσοδα (ανάλυση για τις ανάγκες του ξενοδοχείου)

·         Ομάδα 8 Ανόργανα αποτελέσματα (υπολογισμός και απόδοση παρακρατούμενων φόρων - φόρος παρεπηδιμούντων (για κλίνες – επισιτιστικά) - φόρος διαμονής – ΦΜΥ – Ε.Ε.Α κ.τ.λ)

·         Κλείσιμο ισολογισμού  -οικονομικές καταστάσεις – έντυπα δήλωσης φόρου εισοδήματος

Β. Λειτουργία Πρακτορείων Ταξιδίου (Απλογραφία)  

Β.1. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου

·         ΑΡΘΡΟ 43 ν. 2859/2000

·         Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

·         Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

·         Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

·         Ανάλυση Μεικτού πακέτου στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Άρθρο 43, Ν.2859/2000.

·         Φορολογία Εισοδήματος των πρακτορείων που δουλεύουν με το μικτό πακέτο.

·         Πρακτορεία που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

·         Φορολογητέα αξία (Μικτή αμοιβή πρακτορείων).

·         Εφαρμογές υπολογισμού Μικτής αμοιβής σε ταξιδιωτικά πρακτορεία.

·         Κωδικοποίηση συναλλαγών με ΕΛΠ

·         Διαχωρισμού Μικτής Αμοιβής πακέτου σε Ε.Ε και Τρίτων Χωρών.

·         Εκκαθάριση και Απόδοση ΦΠΑ στο τέλος χρήσης.

·         Πρακτικές εφαρμογές & εγκύκλιοι

 

 

 

Β.2. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου & εστίασης

·         Μεταβολή στο καθεστώς ΦΠΑ των επιχειρήσεων εστίασης

·         Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (Μ.Π)

·         Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (Μ.Π)

·         Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

·         Ανάλυση Μεικτού πακέτου στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Άρθρο 43, Ν.2859/2000

·         Φορολογία Εισοδήματος των πρακτορείων που δουλεύουν με το μικτό πακέτο

·         Πρακτορεία που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

·         Φορολογητέα αξία (Μικτή αμοιβή πρακτορείων)

·         Εφαρμογές υπολογισμού Μικτής Αμοιβής σε ταξιδιωτικά πρακτορεία

·         Κωδικοποίηση συναλλαγών με ΕΛΠ εστίασης και πρακτορείων

·         Διαχωρισμού Μικτής Αμοιβής πακέτου σε ΕΕ και Τρίτων Χωρών

·         Εκκαθάριση και Απόδοση ΦΠΑ στο τέλος χρήσης

·         Πρακτικές εφαρμογές & εγκύκλιοι

Γ. Βραχυχρόνια Μίσθωση ακινήτων (Απλογραφία)

·         Εισόδημα από Airbnb στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (φυσικά πρόσωπα).

·         Εισόδημα από Αirbnb στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (νομικά πρόσωπα).

·         Κείμενη νομοθεσία:

·         ΑΡΘΡΟ 111 Ν. 4446/2016. Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού.

·         ΠΟΛ 1187/2017 & ΠΟΛ 1170/2018 καθορισμός τύπου & περιεχομένου της δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής.

·         ΠΟΛ 1167/2018 υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου.

·         Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - πρακτικές εφαρμογές

·         Ερωτοαπαντήσεις γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

·         Έντυπο δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής ακινήτου - ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ  (Μητρώο ΑΑΔΕ)

·         Πρακτικό παράδειγμα συμπλήρωσης πλατφόρμας.

·         Φορολογία εισοδήματος από AIRBNB σε φυσικά και νομικά πρόσωπα - πρακτικές εφαρμογές.

Δ. Λειτουργία Επιχειρήσεων Εστίασης - Εστιατόρια Ταβέρνες (Απλογραφία)

4     Εκμάθηση  μηχανογραφημένου προγράμματος :

«EPSILON NET». Το πρόγραμμα σας παρέχεται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο για δική σας χρήση στο χώρο σας.

 

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο