Σύμβουλος χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ανάπτυξης και βιωσιμότητας επιχειρήσεων με αντικείμενο τη χρηματοοικονομική ανάλυση, την πιστωτική πολιτική και τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
15, Oct 2019
Λήξη
19, Dec 2019
Εισηγητές
Τίτλος

Απευθύνεται : σε Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων Εταιρειών , σε Σύμβουλους Επιχειρήσεων,

σε Λογιστές , σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Λογιστικών Γραφείων, σε Τραπεζικά Στελέχη.  

 

Σκοπός : Η παροχή και κατοχύρωση κατοχής  εξειδικευμένων γνώσεων, μετά από γραπτή αξιολόγηση, στους επαγγελματίες του οικονομικού – λογιστικού αντικειμένου για την ορθή διαχείριση των πλέον αξιόπιστων πρακτικών παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων, εύρεσης χρηματοδοτικών λύσεων, διατύπωσης και παρουσίασης πιστοδοτικών αιτημάτων προς Τραπεζικά Ιδρύματα και διαχείρισης Πιστωτικής Πολιτικής για λογαριασμό των ΜμΕ.

 

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   : 

 

Α. Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12  παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση


Β. Στο τέλος του σεμιναρίου κατόπιν γραπτής εξέτασης παρέχεται κοινή Βεβαίωση Σπουδών ΕΤΙ (Ένωση  Ελληνικών Τραπεζών) και ΚΕΛΕ που βεβαιώνεται η κατοχύρωση εξειδικευμένων γνώσεων τη χρηματοοικονομική ανάλυση, την πιστωτική πολιτική και τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις»


Συνοπτικό Πρόγραμμα :

1. Λειτουργία Επιχείρησης

 Πηγές κεφαλαίων – χρηματοδότες επιχείρησης
Τοποθετήσεις κεφαλαίων – δημιουργία περιουσίας επιχείρησης
Παραγωγικό κύκλωμα
Επενδύσεις
Δημιουργία εσόδων επιχείρησης

2. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)


Βασικά σημεία Νόμου 4308/2014 περί εφαρμογής Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για τις ΜΜΕ:

α) Έννοια οντότητας

β) Μορφές επιχειρήσεων (προσωπικές – κεφαλαιουχικές)

γ) Νέοι ορισμοί που εισάγονται με τον Ν.4308/2014


Λογιστικά συστήματα που τηρούνται στις Μ.Μ.Ε:

α) Λογιστικά Συστήματα που τηρούνται από τις επιχειρήσεις

β) Επιλογή Λογιστικών Σχεδίων απεικονίσεις Συναλλαγών

Οικονομικές καταστάσεις οντοτήτων σύμφωνα με Ν.4308/14 περί ΕΛΠ

α) Οικονομικές Καταστάσεις οντοτήτων (επιχειρήσεων)

β) Ποιες Οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατά οντότητα

γ) Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ)

Ενοποιημένες καταστάσεις και έλεγχος της ΣΟΕΛ

Ισολογισμός επιχειρήσεων σύμφωνα με ΕΛΠ

α) Ανάλυση σύνθεσης κονδυλίων παθητικού:

i. Καθαρή θέση

ii. Προβλέψεις

iii. Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες

iv. Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες

β) Ανάλυση σύνθεσης κονδυλίων ενεργητικού:

 i. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (πάγια)

ii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

iii. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


Αποτελέσματα χρήσεως:

 •       Ανάλυση σύνθεσης κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
 •       Ανάλυση σύνθεσης κατάστασης αποτελεσμάτων κατ’ είδος


Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

Κατάσταση ταμειακών ροών

Σημειώσεις (“Notes”) – Προσάρτημα:

Ανάλυση της σπουδαιότητας των σημειώσεων που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων και περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες, ποιοτικές και ποσοτικές, για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία της επιχείρησης και τη συνολική πιστωτική της αξιολόγηση.

 

Κυριότεροι αριθμοδείκτες για διάγνωση πιστωτικού κίνδυνου:

α) Κατηγορίες αριθμοδεικτών και η σημασία χρήσης τους στις οικονομικές καταστάσεις

β)  Πραγματικοί ισολογισμοί για αξιολόγηση με έμφαση στα σημεία που εμπεριέχονται υψηλοί πιστωτικοί κίνδυνοι.

Νεκρό σημείο και περιθώριο ασφάλειας της  επιχείρησης

Παρατηρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών και επίπτωση τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης

Ανώτατα όρια άντλησης ξένων κεφαλαίων από μία επιχείρηση

Ισορροπία επιχείρησης - Βιωσιμότητα  επιχείρησης

Συνολική αξιολόγηση επιχείρησης

 

3.  Πιστωτική Πολιτική – Ανάπτυξη Πωλήσεων

 •      Ανάγκη αύξησης πωλήσεων
 •      Διαχείριση πίστωσης  – πιστωτική πολιτική  «Η επιχείρηση αυξάνει τις πωλήσεις ή τα χρέη της;»
 •      Διαχείριση είσπραξης ανοιχτών υπολοίπων τιμολογίων - τρόποι παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο
 •      Κόστος πιστώσεων – διαχείριση κεφαλαίου κίνησης

   

 Πολιτική Ενήμερων Οφειλών

 •      Ανοικτοί Λογαριασμοί
 •         Επιταγές εισπρακτέες
 •      Γραμμάτια εισπρακτέα
 •      Σημασία της Πιστωτικής Πολιτικής και του Ελέγχου Πιστώσεων
 •      Όργανα άσκησης Πιστωτικής Πολιτικής
 •    Βασικές αρχές Πιστωτικής Πολιτικής (ορισμός, σκοποί, στόχοι, χαρακτηριστικά πίστωσης, ανάγκη κεφαλαίων για πίστωση)
 •       Όρια Πιστώσεων
 •        Κάλυψη Πιστώσεων
 •        Απόφαση να δοθεί πίστωση σε πελάτη
 •        Διαχείριση Πιστώσεων – Διακανονισμός απαιτήσεων από πελάτες
 •            Ενημέρωση Διοίκησης – Reporting


Πολιτική κάλυψης απαιτήσεων

 •       Λήψη εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής – καλής εκτέλεσης – προκαταβολών – πληρωμών)
 •       Προσημειώσεις – Υποθήκες επί ακινήτων (εταιρείας – εταίρων – μετόχων)
 •       Λήψη προσωπικών εγγυήσεων
 •       Έννοιες συμβάσεων διαχείρισης πιστώσεων


Πολιτική Καθυστερημένων Απαιτήσεων

 •      Ανοικτοί Λογαριασμοί
 •      Επιταγές εισπρακτέες
 •      Γραμμάτια εισπρακτέα
 •         Τόκοι καθυστερήσεων
 •      Επισφαλείς Πιστώσεις
 •          Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων
 •       Ενημέρωση Διοίκησης – Εκθέσεις πορείας πιστώσεων  


Πολιτική Αναγκαστικής Εκτέλεσης Εισπράξεων Απαιτήσεων

 •      Διαταγή πληρωμής
 •      Αναγκαστική εκτέλεση
 •      Έννοιες ΤΕΙΡΕΣΙΑ κλπ

 

4.  Τραπεζικά Προϊόντα – Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων

 •      Πιστοδοτικοί φορείς στην Ελλάδα
 •      Έλεγχος πιστοδοτικών φορέων στην Ελλάδα
 •          Σκοπιμότητα άντλησης κεφαλαίων στην επιχείρηση
 •       Μορφές δανειοδότησης από τράπεζες (κεφάλαια κίνησης, πάγια, κ.λ.π.)
 •       Αντιμετώπιση αιτήσεων για δανειοδότηση
 •       Αξιολόγηση δανειοδοτούμενης επιχείρησης
 •       Εξασφάλιση δανειοδοτήσεων (ενοχικές, εμπράγματες)
 •       Κόστος δανεισμού (επιτόκια, καθυστερήσεις, προμήθειες κ.λ.π.)
 •       Δανειοδότηση σε συνάλλαγμα
 •           Εναλλακτικές μορφές δανειοδότησης
 1. Leasing
 2. Factoring
 •      Χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα του Leasing για την επιχείρηση
 •       Επιχορηγήσεις Επιχειρήσεων (Αναπτυξιακού νόμου – ΕΣΠΑ)
 •           Προγράμματα  Δανεισμού ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ, COSME  κλπ) 
 •       Χρηματοδότηση μέσω ΕΤΕΠ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο