ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
18, Jun 2019
Λήξη
20, Jun 2019
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Μια εφαρμογή στο Activity Based budgeting

 

Το επιχειρηματικό πλάνο, ως καθολικός άξονας λειτουργίας της επιχειρήσεως.

Η αποτύπωση του πλάνου δράσεως μίας επιχειρήσεως, είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία, την ανάλυση των ισολογισμών, τους προϋπολογισμούς, και τις τεχνικές μείωσης του κόστους, παρέχει μία πλήρη ακτινογραφία της, ορθολογικά αποτυπωμένη.

Με εργαλείο τους προϋπολογισμούς, μπορεί η επιχείρηση να κάνει ακριβή πρόβλεψη των επερχομένων με σκοπό να μετρήσει την αγορά και να προσδιορίσει τη κερδοφορία της. Παράλληλα να σχεδιάσει το πλάνο δράσεως που θα εφαρμόσει, να μειώσει τις σπατάλες και τις ζημίες σε όλο το παραγωγικό φάσμα.

Με εργαλείο, την ανάλυση των ισολογισμών, μπορεί η επιχείρηση να υπολογίσει την περιουσία που διαχειρίζεται, να αξιολογήσει τον πλούτο που παράγει και να μετρήσει την απόδοση της. Κατά συνέπεια να πάρει όποιες αποφάσεις σε πεπατημένη οδό, για δεδομένο αποτέλεσμα.

 

ΣΚΟΠΟΣ του σεμιναρίου είναι να παρέχει εργαλεία βγαλμένα από την πράξη ώστε να:

Αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές για να υλοποιήσουν τους προϋπολογισμούς.

Ενεργοποιήσουν την λειτουργική κερδοφορία και να επέμβουν διορθωτικά στα αποτελέσματα.

Γνωρίσουν τον επιχειρηματικό προϋπολογισμό και το περιχεόμενο των στοιχείων του.

Προσδιορίσουν τα οργανωτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες διείσδυσης στην αγορά.

Μειώσουν στο μέγιστο δυνατό τις σπατάλες, χωρίς να μειώσουν την κερδοφορία.

Προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές για να αποτυπώσουν την πραγματική τους περιουσία.

Αποκτήσουν γνώση της μορφής και του περιεχομένου του επιχειρηματικού ισολογισμού.

Μορφοποιήσουν δείκτες με πραγματικό περιεχόμενο και συσχετισμούς.

Υπολογίσουν το αναγκαίο λειτουργικά, κεφάλαιο κινήσεως σε περιόδους υφέσεως.

Εκτιμήσουν την δυνητική απόδοση της περιουσίας τους, ενεργοποιώντας τα υπόλοιπα εργαλεία.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Σε διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχειρήσεως, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τους προϋπολογισμούς για λήψη αποφάσεων.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

η προσέγγιση της τεχνικής των προϋπολογισμών.

Εισαγωγή στην φιλοσοφία τους. Βασικές γνώσεις του προγράμματος δράσεως.

Οι προϋπολογισμοί ως μέσον ταύτισης στόχων και επιχείρησης. Η ενσωμάτωση στο M.I.S.

Η άρρηκτη σχέση με τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως.

Η αποτίμηση της επιχείρησης με κριτήριο τη σύζευξη του ισολογισμού με τους προϋπολογισμούς.

Ο προσδιορισμός των στρατηγικών στόχων. Υφιστάμενες αδυναμίες από τα πρωτογενή δεδομένα.

Γιατί το οργανόγραμμα πρέπει να εκπηγάζει από τους προϋπολογισμούς.

 

είδη και κατηγορίες προϋπολογισμών.

Η μέτρηση των ποσοτικών και των αξιακών δεδομένων του προϋπολογισμού.

Προϋπολογισμοί μηδενικής βάσεως. Οι ελαστικοί προϋπολογισμοί.

Διάφορες κατηγορίες που δημιουργούνται από τις ειδικές ανάγκες κάθε επιχειρήσεως.

Εύρος ανάλυσης. Master Budget. Μορφές και δομή. Ανάλυση κυρίαρχου προϋπολογισμού.

 

αποτύπωση των βασικών προϋπολογισμών.

ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Μέθοδοι, τεχνικές πρόβλεψης. Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις. Μεταβολή Όγκου πωλήσεων και Τιμών. Προσδιορισμός εσόδων. Η δυναμική επίδραση της ποσότητος των πωλήσεων, στη μέτρηση του κόστους των προϊόντων και η αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής. Γεωγραφική κατανομή. Διαχρονική ανάλυση. Υπολογισμός άμεσων εξόδων πωλήσεων. Δείκτες απόδοσης κατά πελάτη. Κόστος τμήματος πωλήσεων και μέτρηση  απόδοσης πωλητών. Πιστωτική πολιτική- χορήγηση εκπτώσεων. Μέτρηση διαφυγουσών πωλήσεων. Σημεία προσδιορισμού αντλήσεως του επι πλέον κέρδους.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ποσοτικοποίηση παραγωγής. Προϋπολογισμός απασχολήσεως πόρων. Πρόγραμμα φορτώσεως μηχανών & απασχολήσεως ανθρωπίνων πόρων. Μέτρηση capacity. Εναλλακτικοί τρόποι ενεργοποίησης των υποαπασχολουμένων πόρων. Διαχρονική εξισορρόπηση. Επεμβάσεις στο πρόγραμμα της παραγωγής για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της ρευστότητας. Ροή παραγωγής. Δημιουργία φασεολογίου.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ποσοτικοποίηση αγορών. Προσδιορισμός επιθυμητών αποθεμάτων. Καθορισμός Αποθεμάτων Ασφαλείας. Προϋπολογισμός αναλώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, μέτρηση φύρας. Χρονική κατανομή αγορών. Υπολογισμός του capacity της αποθήκης. Κόστος αποθήκης και αποθεματοποίησης. Δείκτες ελέγχου. Κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας. Ανάλυση Τιμής Αγορών. Lead-Time. Προσδιορισμός πραγματικής αξίας αποθεμάτων. Ενεργοποίηση αποθεμάτων. Μέτρηση υποπροϊόντων.

 

ΔΑΠΑΝΩΝ: Καταγραφή δαπανών, από το λογιστήριο και από το Budget. Κοστολογική φύση των δαπανών. Ομαδοποιήσεις - αποσχέτιση. Καθορισμός δαπανών σημαντικής συμμετοχής. Άμεσες και έμμεσες δαπάνες κατά πελάτη και πωλητή. Ανάλυση σε σταθερές και μεταβλητές. Cost drivers για καταλογισμό. Σύνθεση των δραστηριοτήτων σε διαδικασίες. Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως & τεχνικές μειώσεως τους. Δαπάνες που είναι ζημιές. Κοστολογικές και τεχνολογικές αποσβέσεις. Μέτρηση δαπανών κατά προϊόν.

 

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ: Ανάλυση ταμειακού προγράμματος. Ιεράρχηση εκροών. Διαχρονική ανάλυση. Μη εκταμίευσες δαπάνες. Ελαστικότητα ταμειακού προϋπολογισμού. Ανάγκες σε κεφάλαιο κινήσεως. Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων. Απασχολούμενο κεφάλαιο. Δείκτες λειτουργικής ταμιακής ροής. Αποτύπωση εισροών πωλήσεων και εκροών λειτουργικών δαπανών. Η δυναμική ανάπτυξης ενός κερδοφόρου CASH – FLOW.

 

BUDGETARY CONTROL: Έλεγχος Δαπανών – Πωλήσεων. Μέτρηση κερδοφορίας. Προϋπολογιστικός ισολογισμός και αποτελέσματα. Προσδιορισμός μέτρηση και ερμηνεία αποκλίσεων. Ανάλυση αποτυχιών. Μέτρηση διαφυγόντων κερδών σε παραγωγή διοίκηση. Περιοδικές Αναθεωρήσεις. Σενάρια και ανάλυση ευαισθησίας. Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών. Κατάρτιση ελαστικών προϋπολογισμών για σκοπούς ελέγχου και αξιολόγησης. Ανάλυση της συνολικής απόκλισης σε απόκλιση όγκου και δαπάνης.

Ανάλυση αμυντικών τεχνικών σε περίπτωση αποτυχίας των λειτουργιών του budget.

 

2ο αντικείμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έννοια και περιεχόμενο ισολογισμού.

Χρήστες λογιστικών καταστάσεων, πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Δομή του ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Ανάλυση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατάδειξη λογαριασμών που έχουν αλλοιωθεί σημαντικά. Ανάλυση στατικού και Δυναμικού. Ταμειακές ροές ως εργαλείο ερμηνείας των Οικονομικών Καταστάσεων. Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης. Δεξιόστροφη κυκλική λειτουργία του ισολογισμού. Η ένταξη του προϋπολογισμού στη θέση των αποτελεσμάτων χρήσεως. Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών.

 

Δημιουργία πλέγματος αριθμοδεικτών.

Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων: κάθετη, τάσεων, οριζόντια, με αριθμοδείκτες. Χρήση αριθμοδεικτών για τη διενέργεια διαχρονικών και διαστρωματικών συγκρίσεων. Ανάλυση κοινού μεγέθους.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

 γενικής ρευστότητας.

ειδικής ρευστότητας.

ταμειακής ρευστότητας.

αμυντικού χρονικού διαστήματος.

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

αποδοτικότητας συνόλου ενεργητικού.

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.

αποδοτικότητας των πωλήσεων.

δομής κεφαλαίων.

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ιδίων προς συνολικά κεφάλαια.

κάλυψης των τόκων.

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού.

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων.

κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων.

κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων.

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αριθμοδείκτης P/E -  Μερισματαπόδοση.

Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή.

Αριθμοδείκτες ανά εργαζόμενο

Κέρδη ανά εργαζόμενο.

 

Αριθμοδείκτης Ζ για την πρόβλεψη της κατάρρευσης μίας επιχείρησης.

 

Επιχειρηματικός ισολογισμός.

Επιχειρηματικός ισολογισμός. Πραγματική απογραφή. Αναμόρφωση περιούσιας. Αποτίμηση υπάρχουσας περιουσίας. Σε ποιόν ανήκει η επιχείρηση. Χρονικός ορίζοντας αξιοπιστίας του ισολογισμού. Προϋπολογιστικοί Ισολογισμοί. Στοιχεία επέμβασης και βελτίωσης του Ισολογισμού. Τροποποίηση μορφής και περιεχομένου προερχόμενη από τους προϋπολογισμούς. Μοντέλα διαβάθμισης του ισολογισμού. Ανάλυση νεκρού σημείου. Δείκτες δομής & συσχέτισης κεφαλαίων. Δείκτες κερδοφορίας, μικτής και καθαρής, των πωλήσεων. Εύρεση της πραγματικής περιουσίας που χρησιμοποιεί ο επιχειρηματίας. Καταγραφή δυνατοτήτων ανάπτυξης που προκύπτουν από τον ισολογισμό. Τρόποι επέμβασης στην κερδοφορία. Ανάλυση καλής και κακής δομής, μεγέθη νεκρά και ανενεργά, δεκτικά μεγαλύτερης οικονομικής εκμεταλλεύσεως. Η ψευδής και η αληθής εκδοχή του.

 

Διακλαδική ανάλυση. Αξιολόγηση αριθμοδεικτών.

Επιλογή δείγματος του κλάδου και του δείγματος των ανταγωνιστών. Σύγκριση κατά δείκτη και με το σύνολο των ενεργών δεικτών. Αποτελέσματα συγκρίσεως. Συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Βenchmarking.

Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Θα αναφερθούν διεξοδικά τα σημεία στα οποία θα γίνει ο έλεγχος και η αντιμετώπιση του. Θα δοθούν διαδικασίες, ώστε οι συμμετέχοντες, να κάνουν προληπτικό έλεγχο στην αποθήκη με τα πραγματικά δεδομένα των επιχειρήσεων τους.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου, θα αναπτυχθεί μια πλήρης εφαρμογή σε EXCEL, με όλους τους αλγορίθμους πλήρως αναπτυγμένους. Θα αναλυθεί το θεσμικό πλαίσιο και οι κυρώσεις καταγεγραμμένα σε WORD.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Σημειώσεις 180 σελίδες και 33 λυμένες εφαρμογές σε EXCEL  ειδικά γραμμένες για το σεμινάριο, από τις οποίες θα γίνει προσέγγιση όλης της θεωρίας. που αφορούν τις συμφωνίες αποθηκών και τη φορολογική κοστολόγηση, όπως ζητούνται από το Υ.Ο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:            ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1411

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                    18-19 & 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 – ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ- 1700 - 2100

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:     ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 300 €

 

Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος.

.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο