ΕΜΕΠΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ KATA TA Ε.Λ.Π.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
28, May 2019
Λήξη
29, May 2019
Εισηγητές
Τίτλος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ KATA TA Ε.Λ.Π.

μία εφαρμογή για την αντιμετώπιση του φορολογικού έλεγχου.

 

https://www.empeirognomon.gr/seminaria

Παρά την θεωρητική κατάργηση της αποθήκης και της Α.Λ.Ε. ανακύπτουν δεκάδες προβλήματα κατά τους φορολογικούς ελέγχους. Ιδιαίτερα στον τρόπο της αποτύπωσης και της διασφάλισης, των διακινήσεων των ποσοτικών συμφωνιών, της κοστολόγησης και του αποτελέσματος. Η σωστή ενημέρωση και η τήρηση, είναι η βάση για τη Φορολογική Κοστολόγηση όπως προδιαγράφεται από το άρθρο 20 (Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών) των Ε.Λ.Π. Αποτελεί την ασπίδα στους έλεγχους. Πέραν όμως αυτού, η ορθολογική τήρηση της αποθήκης συνεπάγεται, τον προσδιορισμό του ακριβούς αποτελέσματος.

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. (Ε.Λ.Π.)

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, αποθηκάριους, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται με τη φορολογική πλευρά των αποθηκών και της κοστολόγησης, όπως και σε όσους έχουν την ευθύνη τηρήσεως της αποθήκης, διαχειριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση του ποιά είναι τα ωφέλει: Οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα, να τηρούν το βιβλίο της αποθήκης και την κοστολόγηση των αποθεμάτων απρόσκοπτα. Να μπορούν να κάνουν προληπτικό φορολογικό έλεγχο στην επιχείρηση τους ώστε, να διορθώσουν όποια και όσα προβλήματα θα προκύψουν. Να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον φορολογικό έλεγχο, χωρίς επιπτώσεις.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ:

Έννοια της αποθήκης, βασικά λογιστικά αρχεία. Είδη και κατηγορίες αποθηκών. Διάκριση των ειδών.

Τρόπος τηρήσεως, γραμμογράφηση, περιεχόμενο, χρόνος, τόπος. τρόπος και γλώσσα τηρήσεως.

Αποθηκευτικοί χώροι, εσωτερικές διακινήσεις. Φασόν σε τρίτους και στην επιχείρηση μας.

Παραστατικά, έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τιμολόγιο πώλησης, απλοποιημένο, συγκεντρωτικό, λιανική.

Ειδικά θέματα, κόκκινη αποθήκη. Περιπτώσεις που το κόκκινο επιτρέπεται. Άτυπο κόκκινο.

 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ:

Ισότητα καρτέλας αποθήκης, Συμφωνία αναλώσεων και τεχνικών προδιαγραφών.

Συμφωνία φυσικής και λογιστικής απογραφής και με τη Γενική Λογιστική

Ισοζύγιο βιβλίου αποθήκης. Κλείσιμο μερίδων αποθήκης. Ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα.

Έλεγχος αποθήκης.. Τακτοποίηση της φύρας. των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων.

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ:

Διάκριση σε φυσική και λογιστική. Περιεχόμενο απογράφης. Μη απογραφόμενα αγαθά.

Καταγραφή κατά εγκατάσταση – ιδίων, παρά τρίτοις, τρίτων, παρακαταθήκη.

Αρχείο αποθεμάτων τρίτων, περιεχόμενο (υποδείγματα σε excel).

Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας. Τρόπος, τόπος, χρόνος, ενημερώσεως.

Ποσοτική τακτοποίηση των αποθεμάτων. Διαφορές απογραφής. Μη απογραφόμενα αγαθά.

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ:

Υλικών – Προϊόντων – Εμπορευμάτων - Υποπροϊόντων – Ημιτελών – Ελαττωματικών.

Ανάλυση αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τιμής κτίσεως (κατάργηση LIFO).

Επίδραση στα αποτελέσματα, ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε.

Τρόποι αλλαγής μεθόδου. Υποστηρικτικό υλικό σε περίπτωση πτωτικής τάσεως των τιμών.

Εννοιολογική ανάλυση της τιμής κτήσεως – τρεχούσης και ρευστοποιήσεως.

Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων θα γίνει με παράλληλη εφαρμογή όλων των αποδεκτών μεθόδων.

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Σύνθεση κόστους παραγωγής. Άμεσα και έμμεσα εργατικά. Υπολογισμός τιμής εργατοώρας.

Ανάλυση κατά είδος των Γ.Β.Ε. Σταθερά και μεταβλητά έξοδα. Συντελεστές δυσχέρειας.

Μέθοδοι κατανομής στα κέντρα κόστους. Κλειδιά επιμερισμού των δαπανών στα προϊόντα.

Κόστος αδράνειας ή υποαπασχόλησης και η επίδραση του στα αποτελέσματα.

Ακραίες εκτροπές του κόστους που επιδρούν στα αποτελέσματα.

Κοστολόγηση ημιετοίμων, ετοίμων και παραγωγής σε εξέλιξη. Έντοκο κόστος.

Ανάλυση κόστους πωληθέντων. Προσδιορισμός της κερδοφορίας.

Αποδεκτά είδη και κατηγορίες κόστους. Κοστολόγηση ανά παραγγελία, ανά παρτίδα, κατά έργο κατά φάση.

Έγγραφες κλεισίματος ισολογισμού που αφορούν τις αποθήκες μέχρι του μεικτού αποτελέσματος.

Ανάλυση δαπανών, φύλλο μερισμού, σταθερές, μεταβλητές, έντοκο κόστος.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ:

Τρόπος μεταφοράς στοιχείων στο EXCEL. Έλεγχος για κόκκινα στο κεντρικό και τα υποκαταστήματα.

Έλεγχος διακινήσεων μεταξύ κεντρικού, υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χωρών.

Συμφωνία ημιτελών, αναλώσεων, με τις τεχνικές προδιαγραφών.

Προσδιορισμός ελλειμμάτων πλεονασμάτων.

Το ποινολόγιο της αποθήκης: Θα γίνει πλήρης αναφορά στο ποινολόγιο, που αφορά την αποθήκη, το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και την διακίνηση. Ευθύνες λογιστού.

 

Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Θα αναφερθούν διεξοδικά τα σημεία στα οποία θα γίνει ο έλεγχος και η αντιμετώπιση του. Θα δοθούν διαδικασίες, ώστε οι συμμετέχοντες, να κάνουν προληπτικό έλεγχο στην αποθήκη με τα πραγματικά δεδομένα των επιχειρήσεων τους.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου, θα αναπτυχθεί μια πλήρης εφαρμογή σε EXCEL, με όλους τους αλγορίθμους πλήρως αναπτυγμένους. Θα αναλυθεί το θεσμικό πλαίσιο και οι κυρώσεις καταγεγραμμένα σε WORD.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Σημειώσεις 180 σελίδες και 33 λυμένες εφαρμογές σε EXCEL  ειδικά γραμμένες για το σεμινάριο, από τις οποίες θα γίνει προσέγγιση όλης της θεωρίας. που αφορούν τις συμφωνίες αποθηκών και τη φορολογική κοστολόγηση, όπως ζητούνται από το Υ.Ο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:             ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1111

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                     28 & 29 ΜΑΪΟΥ 2019 – ΤΡΙΤΗ 1700 - 2100  & ΤΕΤΑΡΤΗ - 1600 - 2000 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:      ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ SOFTONE - WEBINAR 80 €.

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:             ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1111

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                     26 & 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 – ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ - 1700 -2100 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:      ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 200

 

 

Tα σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο