Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η: Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ - Χρονικά Όρια Εργασίας

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
16, Nov 2018
Λήξη
16, Nov 2018
Εισηγητές
Τίτλος
Αναλυτικά θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα:
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

    Νέες Διαδικασίες Ηλεκτρονικής Υποβολής των Εντύπων (Ε.3 - Ε.11) Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ
     Ανάλυση συμπλήρωσης πεδίων εντύπων.
    Προθεσμίες καταχώρησης Ε.3 – Ε.11.
    Ειδικότερα: Για την υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου Ε.8 για την υπερωριακή και υπερεργασιακή εργασία μέσω κινητού τηλεφώνου (sms).
    Έννοιες Υπερεργασίας - Υπερωρίας (πότε επιτρέπονται και πώς αμείβονται).
    Οργάνωση χρονικών ορίων εργασίας (ωράρια εργασίας, ρεπό κ.λπ.).
    Διοικητικές κυρώσεις - Πρόστιμα κατά παραβατών εργοδοτών
    Εξαιρέσεις επιχειρήσεων από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Υποβολής (οικοδόμοι, οικόσιτοι κ.λπ.).
    Δέσμευση από τις ΣΣΕ – Δ.Α – Κήρυξη Υποχρεωτικών & Συνέπειες
    Νέες διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 4554/18, σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι για:

·         α) την αδήλωτη εργασία

·         β) την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε εργολάβους ή  υπεργολάβους εκτέλεσης έργων

·         γ) ρύθμιση θεμάτων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών και απασχόληση μαθητών σχολών ΟΑΕΔ, ιδιωτικών & δημοσιών ΙΕΚ, ΤΕΛ, κλπ.

·         δ) θέματα ρύθμισης υπερωριακής και υπερεργασιακής απασχόλησης

·         ε) καθιέρωση 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας με καταβολή αποδοχών
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

    Νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας

    Συνέπειες για απασχόληση συνταξιούχων πριν και μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016 - Διαφοροποιήσεις με βάση τα έγγραφα του Υπουργείου.

    Εισφορές μισθωτών - εργοδοτών - Λοιπών προσώπων που θα καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38. Μελών Δ.Σ. Α.Ε. - Υπαγομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 (μπλοκάκια), με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα υπολογισμού των εισφορών και απεικόνισης στην Α.Π.Δ.

    Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών.

    Ασφαλιστικές εισφορές ατομικών επιχειρήσεων (Εταίρων Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Εταίρων, Διαχειριστών Ι.Κ.Ε., Μελών Δ.Σ. Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω ή μικρότερο του 3% κ.λπ.).
    Ασφαλιστικές εισφορές επί της αμοιβής διαχείρισης των Εταίρων Ο.Ε. - Ε.Ε.- Ε.Π.Ε.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο