PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Pro Seminars - Executive Professional Studies
Υπεύθυνος/η :
Ράνια Χατζηθεοδώρου
Διεύθυνση :
12ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Πόλη :
Θέρμη Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 57001
Phone :
2310-309033
Θέμα
Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Τίτλος
Εναρξη
18, Dec 2018
Λήξη
19, Dec 2018
Εισηγητές
Τίτλος

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων

Οι αλλαγές που συντελούνται στο Οικονομικό και Επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστούν αναγκαία περισσότερο από ποτέ από την εύρυθμη Χρηματοοικονομική Λειτουργία των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να βελτιωθούν οι αποδόσεις τους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρασχεθεί η απαραίτητη Χρηματοοικονομική Τεχνογνωσία σε συνδυασμό με Πρακτικά Βιωματικά παραδείγματα!

Οφέλη του Σεμιναρίου

Ο κάθε συμμετέχοντας θα:

- Εξοικειωθεί με τα βασικά οικονομικά μεγέθη μιας επιχείρησης, τις μεταξύ τους σχέσεις και τον τρόπο συμπεριφοράς τους

- Αναλύει και Ερμηνεύει με αντικειμενικό τρόπο, τα οικονομικά στοιχεία και τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων

- Κατανοήσει τον μηχανισμό με τον οποίο κάθε οικονομικό μέγεθος μπορεί να επηρεάσει την αγοραία αξία της επιχείρησης

- Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα οικονομικά στοιχεία και δείκτες για την θεραπεία και την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση

- Αξιοποιεί τεχνικές και εργαλεία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας αλλά και την βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της επιχείρησης

- είναι σε θέση να αξιολογεί την οικονομική κατάσταση πελατών / προμηθευτών αλλά και των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων

 

Απευθύνεται σε:

Όλα τα Οικονομικά Στελέχη, Στελέχη Πιστωτικού Ελέγχου καθώς και σε Ανώτερα Στελέχη της Διοίκησης Επιχειρήσεων που επιθυμούν να:

- Ενισχύσουν τις γνώσεις τους και τις Δεξιότητες στην οικονομική ανάλυση

- Μπορούν να υποστηρίζουν και να Τεκμηριώνουν χρηματοοικονομικά τις αποφάσεις τους

 

Εκπαιδευτικά Μέσα

- Θα δοθούν Εργαλεία Οικονομικής Ανάλυσης σε Excel

 - Εκπαιδευτικό Υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Απαραίτητη η χρήση Laptop με Microsoft Excel από κάθε συμμετέχοντα

 

ΔΗΛΩΣΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΟΥ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 | 16.00-22.00 &

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 | 16.00-22.00

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Crowne Plaza Hotel

Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα

 

ΑΞΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

380€/ συμμετοχή

Early bird offer: 325€/ συμμετοχή για δηλώσεις εγγραφής έως τις 03.12.2018

ΚΛΕΙΣΤΟ Ολιγομελές Τμήμα

Σεμινάριο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γιώργος Χαραλαμπίδης

Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Βασιλική Χατζηθεοδώρου

T: 2310 30.90.33

E: [email protected]

 

Θεματολογία

 

· Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Επιχείρησης & Κίνδυνοι που εμπεριέχουν

Περιουσιακά Στοιχεία:Πάγια στοιχεία, Η σημασία των Αποσβέσεων, Αποθέματα, Απαιτήσεις & Διαθέσιμα

- Υποχρεώσεις: Ίδια Κεφάλαια, Μακροπρόθεσμα και Βραχυπρόθεσμα Ξένα κεφάλαια

- Έσοδα και Κέρδη, Έξοδα και Ζημιές, ανάλυση Κόστους Παραγωγής και Πωλήσεων

 

·                     Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων

- Ισολογισμός

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης

- Έκθεση Ελεγκτών και Προσαρτήματα

- Πως συντάσσονται οι Οικονομικές Καταστάσεις, τι απεικονίζει κάθε ποσό και που χρησιμεύουν

- Πως συμπεριφέρεται το κάθε Οικονομικό Μέγεθος, με ποια άλλα αλληλοσυσχετίζεται

- Εντοπισμός πιθανών "Παρεμβάσεων - Αλλοιώσεων" στοιχείων του Ισολογισμού

 

·                     Οικονομική Ανάλυση & Λήψη Αποφάσεων

- Αναμόρφωση στοιχείων ισολογισμού για αξιολόγηση

- Οριζόντια ανάλυση

- Ανάλυση τάσης

- Ανάλυση κοινού μεγέθους

- Ανάλυση-ερμηνεία βασικών Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών

Αριθμοδείκτες Περιθωρίων Κέρδους, Αριθμοδείκτες Απορρόφησης Κόστους , Αριθμοδείκτες Απόδοσης Κεφαλαίου, Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας, Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Δομής, Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Μόχλευσης , Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

- Ανάλυση μόχλευσης & μέτρηση κινδύνων

Ανάλυση και υπολογισμός Νεκρού Σημείου, Επιχειρηματικός κίνδυνος, Λειτουργική μόχλευση, Χρηματοοικονομικός κίνδυνος, Χρηματοοικονομική μόχλευση, Συνδυασμένη μόχλευση

- Ανάλυση Κεφαλαίου Κίνησης

Πολιτικές επένδυσης σε κυκλοφορούν ενεργητικό, Ο κύκλος των ταμειακών ροών, Εναλλακτικές πολιτικές χρηματοδότησης

- Μεθοδολογία & Tεχνικές Προβλέψεων

Πρόβλεψη εσόδων, Πρόβλεψη κόστους πωλήσεων, Πρόβλεψη σταθερών και μεταβλητών λειτουργικών εξόδων, Πρόβλεψη κερδών ή ζημιών, Πρόβλεψη ισολογισμού, Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών (δανειακών ή ιδίων κεφαλαίων)

- Αναλύσεις Ευαισθησίας Κρίσιμων Οικονομικών Μεγεθών όπως:

Κερδών & ρευστότητας, Αποδόσεων κεφαλαίων, Χρηματοδοτικών αναγκών

- Αξιολόγηση Βιωσιμότητας της Επιχείρησης

Επιλογή των κατάλληλων αριθμοδεικτών, Ο ρόλος του δείκτη Ζ, score (Altman’s Z-score) για την πρόβλεψη πτώχευσης μιας επιχείρησης

- Οικονομική Ανάλυση & Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Επενδυτικές αποφάσεις (ανάπτυξη ή αποεπένδυση), Αποφάσεις τιμολογιακής & πιστωτικής πολιτική (πολιτικές επέκτασης ή συντήρησης), Αποφάσεις χρηματοδότησης (Δανειακά ή ίδια κεφάλαια)

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο