ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)_Τμήμα Πρωινό_

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
30, Nov 00-1
Λήξη
06, Dec 2018
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ  - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διάρκεια :  2,5 μήνες  (80 ώρες) 
                                           
Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα 

Απευθύνεται :  

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών,  Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ , Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων 
Β) Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ ,  ΙΕΚ, Κολεγίων 

Σκοπός : Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας της Απλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις – Ελεύθερους Επαγγελματίες & Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές 

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   :  
Παρέχετε  Αντίστοιχη Βεβαίωση  


Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12


Συνοπτικό Πρόγραμμα : 

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ & ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
Βασικές Έννοιες Νόμου
Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων 
Έννοιες Απλογραφικής Μεθόδου 
Ένταξη Επιχειρήσεων στην Απλογραφική Μέθοδο 
Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π 
Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής
Ενάρξεις Επιτηδεύματος 
Ατομικών Επιχειρήσεων & Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΟΕ (Ομόρρυθμων Εταιριών)
Ε.Ε (Ετερόρρυθμων Εταιριών) 
Επιχειρήσεων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Διαδικασίες ΓΕΜΗ – Εφορίας
Παύσεις Εργασιών 
(Ατομικών Επιχειρήσεων, ΟΕ , ΕΕ , Μη Κερδοσκοπικών Εταιριών)    
Διαχείριση Συναλλαγών και Τήρηση Βιβλίων Απλογραφικής Μεθόδου.
(Εμπορικών, Βιοτεχνικών, Παροχής Υπηρεσιών, Μικτών,  Αγροτικών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών)


Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές 
Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων) 
Διαχείριση Συναλλαγματικών 
Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ)  
Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές) 
Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες 
Διαχείριση Εξαγωγών 
Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
Πώληση Παγίων 
Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών
Διαχείριση ΦΠΑ 
ΦΠΑ Τέλος κάθε τριμήνου
Φ.ΠΑ Απλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ) 
Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5) 
Διαχείριση ΦΠΑ Επιχειρήσεων που απαλλάσσονται στην είσπραξη και καταβολή ΦΠΑ (Κύκλος Εργασιών € 10.000)  
 Διαχείριση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 
Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων
Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων 
Φ.Μ.Υ
Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Πωλήσεων στο Δημόσιο κλπ 
 Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων και Φορολογία Επιχειρήσεων (ΟΕ – ΕΕ – Ατομικών Επιχειρήσεων – Ελευθέρων Επαγγελματιών) 
Συμπλήρωση εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) 
Συμπλήρωση εντύπου Ν (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων)
Φορολογική Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων (άρθρο 23 Ν.4172/13)
Διαχείριση Προβλέψεων Βιβλίων Απλογραφικής Μεθόδου, Φορολογική αναγνώρισή τους

Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων 
(Έντυπα Ε1 , Ε2, Ε3, Ν (Νομικών Προσώπων) και όλοι οι κωδικοί της Δήλωσης Φυσικών Προσώπων)  

Εισοδήματα 
Τεκμήρια
Κάλυψη Τεκμηρίων κλπ 
Συμπλήρωση Ε9 Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων 
Μηχανογράφηση – Εργαστήριο 

1.    Δημιουργία εταιρείας. βασικές παράμετροι 
2.    Καταχώρηση Λογιστικών εγγραφών 
3.    Εκτυπώσεις ελέγχου λογιστικών εγγραφών 
4.    Εκτυπώσεις επίσημων βιβλίων 
5.    Υπολογισμός περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 
6.    Διαχείριση παγίων - Υπολογισμός Αποσβέσεων – Εκτύπωση Μητρώου Παγίων 
7.    Δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΚΕΠΥΟ)
Μηχανογράφηση : Το πρόγραμμα για Έσοδα – Έξοδα της UNION
Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στο  DEMO ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  του προγράμματος της Εταιρείας UNION.

Σας Προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το ΔΩΡΕΑΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ που σας παρέχουμε!


Επίσης Σας προτείνουμε :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Δ  – ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
Διάρκεια : 2 μήνες (65 ώρες) 
Στόχος : Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας στην Διαχείριση των Εργατικών 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο