Λ.Σ.Α. 2ήμερο σεμινάριο: Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Υπεύθυνος/η :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Διεύθυνση :
Ελ. Βενιζέλου 75 - Τ.Κ. 14231
Πόλη :
Ν. Ιωνία
Phone :
2105138289
Θέμα
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
Τίτλος
Εναρξη
18, Μαϊ 2018
Λήξη
19, Μαϊ 2018
Εισηγητές
Τίτλος

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:


Ενδοομιλικές Συναλλαγές

1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι :

1.    Έννοια & Ορισμός Συνδεδεμένων Προσώπων 
-Κατηγορίες συνδεδεμένων 
-Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων συνδεδεμένων προσώπων
-Υπόχρεοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών 
-Ποια είναι η κατηγοριοποίηση βάση κύκλου εργασιών
-Ποια είναι τα όρια ανά υπόχρεο πρόσωπο
-Πρακτικά παραδείγματα υποχρέωσης ή απαλλαγής τεκμηρίωσης τιμών

2.    Κατηγορίες Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση 
-Είδη συναλλαγών

3.    Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
-Παρουσίαση Παραδοσιακών & Μη Παραδοσιακών Μεθόδων

Παραδοσιακές Μέθοδοι Τεκμηρίωσης
-Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής»
-Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης»
-Μέθοδος της «κόστους συν κέρδος»

Λοιπές μη παραδοσιακές μέθοδοι (Μέθοδοι του Συναλλακτικού Κέρδους)
-Μέθοδος του «επιμερισμού κέρδους»
-Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής»
-Πρακτικά Παραδείγματα ανά Μέθοδο

4.    Παρουσίαση των περιεχομένων του Φακέλου Τεκμηρίωσης 
-Τι πληροφορίες απαιτούνται ανά ενότητα
-Προτεινόμενη δομή φακέλου τεκμηρίωσης

5.    Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών
-Παρουσίαση Ενοτήτων
-Ανάλυση & Διευκρινίσεις

6.    Προθεσμίες Κατάρτισης του Φακέλου Τεκμηρίωσης & Υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

7.    Πρόστιμα & Κυρώσεις

8.    Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APA – Advance Pricing Agreements)
-Ανάλυση διαδικασίας
-Παρουσίαση Εντύπων – Διευκρινίσεις

Σύνολο Ωρών: 8.
Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

2. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΝΤΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Οικονομολόγος – Σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη διεθνή τραπεζική και χρηματοοικονομική. Λογιστής - Φοροτεχνικός (Α' Τάξη) και εδικός σύμβουλος ενδοομιλικών συναλλαγών. Ιδρυτής της ιστοσελίδας ενημέρωσης περί ενδοομιλικών συναλλαγών (www.transferpricing.gr). Επιστημονικός συνεργάτης Taxheaven.

 


Κρίσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές

 *Αποτελεί περίληψη δημοσιευμένου άρθρου στο Taxheaven 21/3/2015

 

Ποια είναι τα όρια για την υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών;

Υπενθυμίζεται ότι, τεκμηριώνονται συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών που ανέρχονται πάνω από τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος. Στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου ξεπερνά τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ, τότε το παραπάνω ποσό αυξάνεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

 

Ποια πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα;

Σύμφωνα με την περ. ζ του άρθρου 2 (Ορισμοί) του Ν.4172/2013, συνδεδεμένο πρόσωπο ονομάζεται κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. (Επισήμανση: «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή. περ. στ) άρ.2 Ν.4172/2013)

Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
Επισήμανση: Οι έμμεσες συμμετοχές προκύπτουν με πολλαπλασιασμό των κατεχόμενων ποσοστών μέσω των διαδοχικών βαθμίδων (ΠΟΛ 1142/2015).

γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

 

Ποιες οι ειδικότερες διευκρινίσεις/επισημάνσεις σχετικά με τη σύνδεση προσώπων;

Διοικητική εξάρτηση (ΠΟΛ. 1142/2015 Άρθρο 2)
•    Περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή ένας ή περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι ή διαχειριστές του διορίζονται από το άλλο πρόσωπο,
•    Το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση του ενός προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή, συμμετέχουν και στη διοίκηση του άλλου προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή διαχειριστή,
•    Τρίτο πρόσωπο διορίζει και στα δύο πρόσωπα, περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού συμβουλίου τους ή έναν ή περισσότερους από τους διευθύνοντες συμβούλους τους ή διαχειριστές τους.

Καθοριστική επιρροή (ΠΟΛ. 1142/2015 Άρθρο 2)
•    Το πρόσωπο (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις του άλλου προσώπου και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων (αθροιστικά) υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του ενεργητικού του δανειολήπτη,
•    Τρίτο πρόσωπο (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις και στα δύο πρόσωπα και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων (αθροιστικά) υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του ενεργητικού των δανειοληπτών,
•    Το ένα πρόσωπο προμηθεύει ή ορίζει τον/τους προμηθευτές σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) των πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την παραγωγή του συνόλου των προϊόντων του άλλου προσώπου και προκύπτει από σύμβαση (έγγραφη ή προφορική) ότι καθορίζει τις τελικές τιμές πώλησης των προϊόντων.
 
Κοινοπραξίες & Φυσικά Πρόσωπα (ΠΟΛ. 1142/2015 Άρθρο 3)
Υποχρέωση τήρησης της «αρχής των ίσων αποστάσεων», κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών έχει κάθε είδους κοινοπραξία για τις συναλλαγές της με συνδεδεμένα πρόσωπα. Αντίθετα, η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει σε καμία περίπτωση φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν αυτά ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομική επιχείρηση) ή όχι, για τις συναλλαγές τους με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) (ΠΟΛ. 1142/2015 Άρθρο 2)
Η σχέση δικαιοπαρόχου – δικαιοδόχου σε περιπτώσεις συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) δεν συνιστά από μόνη της σχέση σύνδεσης κατά την έννοια της περ. ζ” του άρθρου 2 του ν.4172/2013, – η σχέση του αποκλειστικού ή κύριου προμηθευτή εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών ενός προσώπου σε άλλο πρόσωπο, δεν συνιστά από μόνη της σχέση σύνδεσης κατά την έννοια της περ. ζ” του άρθρου 2 του ν.4172/2013.

Απαλλαγή τεκμηρίωσης (ΠΟΛ. 1142/2015 Άρθρο 3)
Επισημαίνεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος (φορείς γενικής κυβέρνησης, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, Τράπεζα της Ελλάδος, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλπ) βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013 ή ειδικών διατάξεων νόμων, δεν έχουν υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών τους με συνδεδεμένα πρόσωπα.

Ποιες οι ετήσιες υποχρεώσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους;

Όλα τα συνδεδεμένα πρόσωπα έχουν δύο ετήσιες υποχρεώσεις (παρ.2, άρ.21 Ν.4174/2013):
1.    Κατάρτιση Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
2.    Συμπλήρωση & Αποστολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών σε μορφή *xml αρχείου στη ΓΓΠΣ

Καταληκτική ημερομηνία των ανωτέρω: Λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (παρ.3, αρ.21, Ν.4174/2013)

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
www.knnconsulting.com | www.transferpricing.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο