ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε. - ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
12, Mar 2018
Λήξη
12, Mar 2018
Εισηγητές
Τίτλος
Εξ αφορμής του νέου εντύπου Ε3 το γραφείο ΚΡΑΤΣΗ, διοργανώνει ειδικό φορολογικό σεμινάριο στις 12 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα (ώρες 17:00 – 21:30) στο ξενοδοχείο TITANIA (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα),  με ομιλητή τον κο Γιώργο Κορομηλά με κυρίως θεματολογία τον προσδιορισμό του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), τη διάθεση αποτελεσμάτων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής. 
Το κόστος συμμετοχής είναι 60 ευρώ (με ειδική έκπτωση 15%  για συμμετοχή άνω των 3 ατόμων από το ίδιο γραφείο / εταιρεία).

-----------------------

Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), διάθεση αποτελεσμάτων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής 

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

- Ειδικά θέματα εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
→ Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
• Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης. 
• Προσωρινές (χρονικές) διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές. Σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο τρόπο συμπληρώνεται ο Πίνακας Ε’ του νέου εντύπου Ε3.
→ Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων.
→ Κανόνες σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
→ Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος του τέλους επιτηδεύματος, των λοιπών φόρων και τελών και των διαφορών φορολογικού ελέγχου.
- Νέο έντυπο Ε3 – Πως θα συμπληρωθούν οι κωδικοί για να προσδιορισθούν τα αποτελέσματα της περιόδου είτε τηρείται απλογραφικό είτε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
- Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
→ Έλεγχοι και εργασίες προετοιμασίας. Ποιες καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) να είναι έτοιμα για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος.
→ Απαλλαγή από την απογραφή πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014.
→ Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
→ Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. 
→ Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
→ Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος
→ Παραδείγματα (προσδιορισμού αποτελεσμάτων, σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναμόρφωσης αποτελεσμάτων, σύνταξης εντύπου Ε3 και των εντύπων Ε1 ή Ν κατά περίπτωση).
• Ατομική εμπορική επιχείρηση
• Μικτή (εμπορική – υπηρεσιών) ομόρρυθμη εταιρεία
- Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
→ Έλεγχοι και εργασίες προετοιμασίας. Ποιες εγγραφές πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) να είναι έτοιμα για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος.
→ Μεταφορά αποτελεσματικών λογαριασμών και προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
→ Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Πότε διενεργείται η εγγραφή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος.
→ Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
→ Σύνταξη ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος.
→ Διάθεση των αποτελεσμάτων προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών. Διανομή αφορολογήτων κερδών. Σχηματισμός αποθεματικού από ενδοομιλικά μερίσματα.
→ Παράδειγμα (εγγραφές προσδιορισμού αποτελεσμάτων, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναμόρφωση αποτελεσμάτων, σύνταξη εντύπου Ε3 και των εντύπων Ε1 ή Ν κατά περίπτωση και εγγραφές διάθεσης αποτελεσμάτων παρακράτησης και απόδοσης φόρου μερισμάτων).
• Ανώνυμη εταιρεία (με διάθεση αποτελεσμάτων)
• Ε.Π.Ε. (με διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων και χωρίς διάθεση αποτελεσμάτων)
- Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 
→ Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
→ Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
→ Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
→ Φορολογικές αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. 
→ Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων.
→ Επισφαλείς απαιτήσεις.
- Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
→ Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών
→ Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. 
→ Απαλλαγή από το φόρο και από την παρακράτηση φόρου των ενδοομιλικών μερισμάτων.
→ Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
→ Παραδείγματα φορολογίας και διάθεσης αποτελεσμάτων
• Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων Ο.Ε. με απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος των εταίρων
• Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων Ο.Ε. με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος των εταίρων. Χρόνος παρακράτησης, υποβολής δήλωσης και απόδοσης του φόρου των μερισμάτων.
• Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων Ε.Π.Ε. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος των εταίρων. Χρόνος παρακράτησης, υποβολής δήλωσης και απόδοσης του φόρου των μερισμάτων.
• Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων Α.Ε. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος των μετόχων. Χρόνος παρακράτησης, υποβολής δήλωσης και απόδοσης του φόρου των μερισμάτων.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο