«ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Από την ενημέρωση στη συμμόρφωση»

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τίτλος
Εναρξη
02, Μαρ 2018
Λήξη
02, Μαρ 2018
Εισηγητές
Τίτλος

Εισηγητής : Μιχάλης Δερμιτζάκης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω, LLM, εξειδικευμένος σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης επιχειρήσεων.

Απευθύνεται :  

  • Σε λογιστές και στελέχη επιχειρήσεων (οικονομικού τμήματος και τμήματος προσωπικού)

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ). Δεδομένου, λοιπόν, ότι αυξάνεται με γοργό ρυθμό ο όγκος των ΔΠΧ, που αποτελούν καθημερινά αντικείμενο επεξεργασίας, δημιουργείται η ανάγκη διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας τους, προκειμένου να εμπεδωθεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Την ανάγκη αυτή καλύπτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», η ισχύς του οποίου άρχεται την 25η Μαΐου 2018, επιβάλλοντας αυστηρές αρχές και κανόνες, ορίζοντας νέες υποχρεώσεις για τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία καθώς και δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων και αίροντας τα εμπόδια στις ροές ΔΠΧ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λόγω της ευρύτητας του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξοικείωσης με τις διατάξεις του και η αναζήτηση μεθόδων συμμόρφωσης προς αυτές.

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Ø  Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Ø  Βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ø  Δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων

Ø  Υποχρεώσεις και ευθύνες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Ø  Ο εκτελών την επεξεργασία και οι υποχρεώσεις του

Ø  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητος – προσόντα – υποχρεώσεις)

Ø  Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

Ø  Εποπτικές Αρχές

Ø  Συνέπειες μη συμμόρφωσης / Διοικητικές Κυρώσεις

Ø  Πρακτικά θέματα για τη συμμόρφωση προς τις επιταγές του Κανονισμού

Σας επισημαίνουμε ότι η συμμόρφωσή σας με τον ανωτέρω Κανονισμό είναι αναγκαία:

i) για τη σύννομη δραστηριοποίησή σας,

ii) για τη διασφάλιση της επαγγελματικής/επιχειρηματικής σας φήμης και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς σας στο πλαίσιο της αγοράς, που δραστηριοποιείστε.

iii) για την αποφυγή διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  νδεικτικά αναφέρεται ότι οι παραβάσεις των βασικών αρχών για την επεξεργασία ΔΠΧ και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως 20.000.000 ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο, ενώ οι παραβάσεις των υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως 10.000.000 ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο).

Έτσι,

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή σας προς τις διατάξεις του Κανονισμού, αναλαμβάνουμε με μια εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων (νομικών  και  πληροφορικής ):

   Την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας (data mapping).

   Την καταγραφή των αναγκών για την επίτευξη της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία και τη διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και τις διατάξεις του Κανονισμού, διενεργώντας έλεγχο των τυχόν υφιστάμενων διαδικασιών και εκτιμώντας τους ενδεχόμενους κινδύνους (GDPR Audit - Gap Analysis).

   Την πρόταση συγκεκριμένων ενεργειών συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (σύνταξη Πολιτικής Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή επικαιροποίηση αυτής, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, συμπλήρωση κάθε διαδικασίας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας),

   Τη δημιουργία αρχείων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού,

   Τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την εκπαίδευση των εργαζομένων και συνεργατών του υπεύθυνου επεξεργασίας / εκτελούντος την επεξεργασία ως προς τη διαχείριση και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

   Την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο