Abpm - Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης - Αθήνα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Business Process Management
Υπεύθυνος/η :
Δημητριάδη Ζήλη
Διεύθυνση :
Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Phone :
2106215220
Θέμα
Management
Τίτλος
Εναρξη
20, Feb 2018
Λήξη
20, Feb 2018
Εισηγητές
Τίτλος

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται όλες οι απαραίτητες Οικονομικές και Λειτουργικές Αναφορές και οι Δείκτες Αποδοτικότητας μιας Επιχείρησης ή Οργανισμού, σε όλα τα Επίπεδα Διοίκησης, παρέχοντας και κατάλληλα Εργαλεία σε Excel με όλα τα απαραίτητα γραφήματα.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού και τον εντοπισμό και αντιμετώπιση πιθανών Κινδύνων, την Αξιοποίηση Ευκαιριών και γενικά την έγκαιρη αναπροσαρμογή των Επιχειρηματικών Δράσεων.

Ακόμα επειδή και η παρακολούθηση της Εξέλιξης των πάσης φύσεως Projects (όπως το Marketing Plan, η Εγκατάσταση ERP κλπ.) είναι σημαντική για την Επιτυχία των Επιχειρηματικών στόχων, αφού όλοι οι στόχοι τελικώς αναλύονται σε Έργα που αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξή τους, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα πολύ λειτουργικό Εργαλείο παρακολούθησης Projects που παρέχεται δωρεάν στους συμμετέχοντες

Με τις πρακτικές και τα Εργαλεία που θα παρουσιαστούν, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις βελτιώνοντας την Απόδοση της Επιχείρησης, ενώ μέσω Case Studies προτείνονται κάθε φορά οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες με βάση τα δεδομένα των Αναφορών. Παράδειγμα Αναφοράς για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης είναι η Ανάλυση των μηνιαίων Αποκλίσεων που δίνεται εδώ
Επίσης παραδείγματα Σημαντικών ειδικών Αριθμοδεικτών δίνονται εδώ

Στους συμμετέχοντες δίνεται πρότυπο Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών σε Excel, δομημένο σε Επίπεδα (Δείκτες Top Management που αναλύονται σε Δείκτες των επί μέρους Τομέων) και Ολοκληρωμένο πακέτο Σχεδιασμού του Προϋπολογισμού όπου οι προβλέψεις Εσόδων - Εξόδων ανά τομέα, ενώνονται αυτόματα μέσω συνδέσμων για τη διαμόρφωση του συνολικού Προϋπολογισμού.

Το ολοκληρωμένα αυτά Εργαλεία, δίνονται δωρεάν στους συμμετέχοντες και παρέχεται και online υποστήριξη προσαρμογής στον δικό τους Οργανισμό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους, Ανώτερα Στελέχη των Λειτουργικών Τομέων και στα Οικονομικά Στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την Ανάλυση των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν όλο το εύρος ενός συστήματος Management Reporting
 • Να συνδέουν τους Δείκτες και τις Αναφορές του Ανώτερου Επιπέδου Διοίκησης με Δείκτες των χαμηλότερων Επιπέδων
 • Να κατανοήσουν πλήρως τη σημασία των κρίσιμων Δεικτών
 • Να παρακολουθούν την εξέλιξη των Εσωτερικών Έργων
 • Μέσω των Δεικτών να εντοπίζουν τυχόν Κινδύνους της Επιχείρησης και Δράσεις Βελτίωσης
 • Nα εξοικειωθούν μεταξύ άλλων και με Δείκτες & Εργαλεία με τα οποία χτίζεται η Πιστότητα των Πελατών
 • Να εξασκηθούν, μέσω παραδειγμάτων, στο τι είδους αποφάσεις λαμβάνονται όταν οι Δείκτες αποκαλύπτουν προβλήματα (όπως πχ έλλειψη Ρευστότητας, χαμηλό γύρισμα Αποθεμάτων, χαμηλή Παραγωγικότητα κλπ)
 • Να χρησιμοποιούν τα Εργαλεία (που τους δίδονται δωρεάν) με τα οποία παράγονται οι Αναφορές και οι Δείκτες, αξιοποιώντας ένα τυπικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης (σε ηλεκτρονική μορφή), που περιλαμβάνει 15 λειτουργικές Αναφορές και ένα Δομημένο Σύνολο Δεικτών, σύμφωνα με το μοντέλο Σύστημα Balanced Scorecard για άμεση εφαρμογή
 • Να εκπαιδευτούν στα υποστηρικτικά Εργαλεία (που τους δίδονται δωρεάν): Forecasting, ABC Ανάλυση, Cash Flow - Ταμειακές Ροές, Flexible Budget, Μοντέλα Πρόβλεψης, P & L Αναφορές, Ανάλυση Αποκλίσεων, Ανάλυση Ευαισθησίας, Ανάλυση Ισολογισμών, Διαχείριση Έργου, Διαχείριση Αποθεμάτων και Ολοκληρωμένο Σύστημα Budgeting
 • Να μεταφέρουν τα παραπάνω, σε εφαρμογές για tablet, smartphone, όπου σε μια οθόνη είναι δυνατόν να έχουν συγκεντρωμένα όλα τα παραπάνω γραφήματα Αναφορών - Δεικτών (Dashboards)
 • Να έχουν δωρεάν υποστήριξη στο στήσιμο του Συστήματος τους από Συμβούλους της εταιρείας μας

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Εξέλιξη Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Profit & Loss Statement)
 • P&L ανά Προϊόν / Πελάτη / Περιοχή
 • Δαπάνες (Διοίκηση / Διάθεση / Παραγωγή)
 • Ταμειακές Ροές (Cash Flow Statement)
 • Απαιτήσεις Πελατών (Credit / Aging Report)
 • Δάνεια (Loan Report, Επιτόκια, Εξασφαλίσεις)
 • Ισολογισμός
 • Ανάλυση Κερδοφορίας Contribution Margin και EBITDA
 • Ανάλυση Κερδοφορίας Πελατών & Προϊόντων
 • Ανάλυση Κόστους Προμηθευτών

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Πωλήσεις / Marketing (Πωλήσεις ανά Προϊόν και Κανάλι, Εξυπηρέτηση Πελατών / Παραδόσεις Παραγγελιών / Stock outs / Άνοιγμα Νέων Σημείων)
 • Μερίδιο Αγοράς – Μεταβολές - Ανάλυση Ανταγωνισμού – Benchmarking

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 • Παραγωγή (Αναφορά ανά γραμμή, Δείκτες Απόδοσης)
 • Εργαλεία και Δείκτες Lean Manufacturing
 • Αποθέματα (ανά Κατηγορία, Δείκτες Διαχείρισης)
 • Report Επενδύσεων (Capital Expenditure - CAPEX)
 • Ημερήσιες Αναφορές (Daily Reports)
 • Αναφορές Παρακολούθησης Έργων (Project Reports)
 • Έκτακτες Αναφορές

Δ. ΤΟΜΕΑΣ HR

 • Ανθρώπινο Δυναμικό (Reports Παραγωγικότητας & Ανάπτυξης Προσωπικού)
 • Σημαντικοί Λειτουργικοί Δείκτες

Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

 • Κατηγορίες Αριθμοδεικτών
 • Δείκτες Στρατηγικής και KPI’s (Key Process Indicators)
 • Οι σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες
 • Πως θα γίνει η επιλογή τους στη συγκεκριμένη Επιχείρηση
 • Εργαλείο αυτόματου Υπολογισμού Αριθμοδεικτών από τον Ισολογισμό

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

 • Προσδιορισμός Αποκλίσεων από τον Προϋπολογισμό
 • Ανάλυση Αποκλίσεων

Ζ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 • Διαδικασίες Διαχείρισης Διορθωτικών Ενεργειών
 • Εργαλεία – Εφαρμογές για τη Διαχείριση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μπακάλης Βασίλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Περιλαμβάνονται

 •  Εγχειρίδιο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης»
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης σε Excel
 •  Εφαρμογή σε Excel με Δείκτες για όλη την επιχείρηση
 •  Εργαλείο Σύνταξης Προϋπολογισμού
 •  Online υποστήριξη επί 12 μήνες

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 430 ευρώ

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018

Τηλέφωνο
 
210 6215 220
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
 
Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis
 
Παρθενώνος 19, Αθήνα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
 
Δημητριάδη Ζήλη
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο