ΕΛΠ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝ-ΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
02, Δεκ 2017
Λήξη
02, Δεκ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
 Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Ρόδο σεμινάριο με θέμα:
 
 ΕΛΠ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝ-ΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
 - πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην Ρόδο (Γ.Σεφέρη 80- Εμπορικό Κέντρο Μήδια) το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου και θα έχει διάρκεια 5 ωρών. 9:00πμ-14:00
 
 Εισηγητής θα είναι ο κ. Μιχελινάκης Ευάγγελος (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ)
 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υ-ποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2017 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεω-μένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2017.
 
 Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 12ου Περιφερειακού τμήματος, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 3-11-2017 αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 1-122017, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
 Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
 
 Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό Κέντρο Μήδια-Ρόδος) Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660 Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.
 
 Αναλυτικά η θεματολογία Σεμιναρίου:
 
 ΕΛΠ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ.
 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.
 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
 ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
 ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
 ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
 ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ-ΖΟΜΕΝΟΥΣ
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΒ-ΦΒ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣ-ΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΒ-ΦΒ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΕΙΔΟΣ (Β.2.1) ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Β.2.2)
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑ-ΡΙΑΣΜΩΝ
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Β.6)
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Β.1.1)
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Β5)
 ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο