Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η : Οι ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4488/2017

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
14, Nov 2017
Λήξη
14, Nov 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Θεματολογία :

Εργατική Νομοθεσία:

  • Νέες υποχρεώσεις εργοδοτών στο Π.Σ. Εργάνη - Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Π.Σ.

- Ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης

- Προθεσμίες υποβολής του εντύπου Ε5

- Εξώδικη ενημέρωση των εργαζομένων

- Συνέπειες παράλειψης ενημέρωσης

- Αναγγελία υπερωριών και υπερεργασίας

- Αναγγελία εργαζομένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα

  • Διατάξεις για την απασχόληση τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας
  • Επέκταση των διατάξεων για την προστασία της μητρότητας και στις εργαζόμενες που αποκτούν τέκνα με τη μέθοδο της Παρένθετης Μητρότητας κ.λπ.
  • Νέες διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών της εργατικής νομοθεσίας με πρόστιμα και κλείσιμο των επιχειρήσεών τους καθώς και της στέρησής του στα δικαιώματα συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • Άδειες για Ασθένεια Τέκνων από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. & το νέο Ν. 4488/17
  • Νέο σύστημα ελέγχου των ομαδικών απολύσεων των εργαζομένων

- Προθεσμίες διαβούλευσης

- Αρμόδιες αρχές έγκρισης

- Ο ρόλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ)

  • Καθιέρωση συστήματος ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για την απασχόληση των Γεωργικών Εργατών και Αλιεργατών
  • Νέα διατάξεις για τους ιδιωτικούς εκπ/κούς

- Διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασής τους

- Υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσής τους

 

 Ασφαλιστική Νομοθεσία:

Βασικές διατάξεις της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας  μετά την ισχύ του Ν.4387/16

• 
Συνέπειες για απασχόληση συνταξιούχων πριν και μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016

•  Συνέπειες λόγω παράλληλης ασφάλισης από 1-1-2017 με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και διαγραμματική απεικόνιση.

•  Εισφορές μισθωτών – εργοδοτών – Λοιπών προσώπων που θα καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38. Μελών Δ.Σ. – Υπαγομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 (μπλοκάκια). Με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα υπολογισμού των εισφορών και απεικόνισης στην Α.Π.Δ.

•  Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών

•  Ασφαλιστικές εισφορές ατομικών επιχειρήσεων (Εταίρων Ο.Ε. - Ε.Ε.- Ε.Π.Ε., Εταίρων – Διαχειριστών ΙΚΕ, Μελών Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω ή μικρότερο του 3% κ.λπ.)

Βασικές διατάξεις της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας  που συνεχίζουν να τυγχάνουν  εφαρμοστέες  ως είχαν και μετά την ισχύ του Ν.4387/16

Ημέρες ασφάλισης για Πλήρη , Μειωμένη -εκ περιτροπής απασχόληση

Ασφάλιση συζύγων, συγγενών α’ ή β’ βαθμού, & συμβαλλομένων μερών συμφώνου συμβίωσης  απασχολουμένων σε Ατομικές επιχειρήσεις

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο