Το εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.4488/13.9.2017

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
16, Νοε 2017
Λήξη
16, Νοε 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην ΚΩ σεμινάριο με θέμα:

Το εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.4488/13.9.2017

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου ΚΩ, στην ΚΩ την ΠΕΜΠΤΗ 16 Νοεμβρίου και θα έχει διάρκεια 5 ωρών. 15:00-20:00.

Εισηγητής θα είναι ο κ. Ραπανάκης Πέτρος (Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας και ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής ,συγγραφέας)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υ-ποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2017 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 12ου Περιφερειακού τμήματος, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 3-11-2017 αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 3-112017, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό Κέντρο Μήδια-Ρόδος) Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660 Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Αναλυτικά η θεματολογία Σεμιναρίου:

Εισηγητής: Πέτρος Γ. Ραπανάκης,

Θεματολογία

1. Οι τελευταίες πιο σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά

- Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ( Άρθρο 38 Ν.4488/13.9.2017 και Έγγραφο Υπ Εργασίας 43433/Δ.10.126/ 20.9.2017)

- Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας

- Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

- Οι αλλαγές στο χρόνο υποβολής των εντύπων Ε5,Ε6, Ε7

- Εκτός της έδρας της επιχείρησης απασχολούμενοι

- Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών με το άρθρο 56 , Ν.4487/2017

- Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές ερ-γασίες και αλιεία με τις ρυθμίσεις του άρθρο 109 του Ν. 4485/2017

2. Ειδικά θέματα αμοιβών και όρων εργασίας

- Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδό- μηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων

- Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης

- Τι ισχύει για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους με δεδομένο ότι στον κλάδο αυτό είναι σε ισχύ η εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδο-χοϋπαλλήλων

- Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στα επισιτιστικά καταστήματα με δεδομένο ότι είναι σε ισχύ η Δ.Α. 8/2016 που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων του κλάδου αυτού

- Αμοιβή σερβιτόρων

- Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών και εργα-ζομένων

- Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)

- Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια

• Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων

• Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας οι ατομικές συμβάσεις εργασίας

3. Θέματα απασχόλησης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων

• Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής α-πασχόλησης

• Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων

• Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων.

Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση

4. Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

• Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής

• Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

• Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

5. Απασχόληση μισθωτών κατά τις Κυριακές και αργίες

• Η απασχόληση τις Κυριακές και αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66

• Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. Αναλυτικά παραδείγματα

• Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013

6. Χρονικά όρια εργασίας - Τι ισχύει επί τροποποίησης ωραρίου και αλλαγής ρεπό - Το πλαίσιο της υπερωριακής απασχόλησης

• Χρόνος έναρξης υπερωριακής απασχόλησης

• Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης

• Τα ποσοστά προσαύξησης της αμοιβής της υπερεργασίας και υπερωρίας

• Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 36 , N. 4488/2017

7. Κυρώσεις - Πρόστιμα επί παραβάσεων

Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας και επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας

• Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη και τα σύννομα όρια άσκησής του

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο