Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός 2016/679 (GDPR) - Αθήνα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
iBcl (INNOVATIVE BUSINESS CONSULTING & LEARNING)
Υπεύθυνος/η :
Μιχαλοπούλου Ευγενία
Διεύθυνση :
Κυπρίων Αγωνιστών 79
Πόλη :
Μαρούσι
Phone :
2108145518
Θέμα
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τίτλος
Εναρξη
21, Νοε 2017
Λήξη
21, Νοε 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός 2016/679 (GDPR) - Αθήνα

Το σεμινάριο καλύπτει και τις τρεις πτυχές του νέου Κανονισμού GDPR, την Νομική, την Τεχνική και την Οργανωτική. 
Ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), θα ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη από το 2018 και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση).

Όμως πέρα από το θέμα των προστίμων, ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει την επιχείρηση από Δυσφήμιση, Απώλεια Επιχειρηματικών Μυστικών, Διαρροή Επιχειρηματικού Know – How και Απώλεια Αξιοπιστίας στις Εμπορικές Συναλλαγές. 

Θα παρουσιασθούν αναλυτικά μέτρα (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, κλπ.), που διασφαλίζουν την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταδίδονται και χρησιμοποιούνται από κάθε Οργανισμό. Στην συνέχεια, θα παρουσιασθεί, η μεθοδολογία Αξιολόγησης, καθώς και αντίστοιχα Εργαλεία για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εντοπίζονται τα σημεία που εμφανίζουν ελλιπή εφαρμογή (Gap Analysis). 

Τέλος, θα παρουσιασθεί η μεθοδολογία και τα επί μέρους βήματα που ακολουθούνται προκειμένου να σχεδιαστεί, ένα Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων με Πιστοποιήσιμο τρόπο. 

Παράλληλα, εξειδικευμένος Νομικός θα καλύψει και τη Νομική Διάσταση του Κανονισμού, αναλύοντας τα κύρια σημεία, αναγνωρίζοντας τα περιθώρια ευελιξίας και απαντώντας σε ερωτήσεις. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ιωάννης Κυριαζόγλου, με 42 έτη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μέση Ανατολή, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο.
Έχει συγγράψει πληθώρα έργων σχετικά με το IT Security και το IT Auditing. Τον Δεκέμβριο 2016 εκδόθηκαν πέντε νέα βιβλία του σχετικά με τη Διαχείριση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον νέο Κανονισμό με διεθνή απήχηση:
 1. Data Protection and Privacy Management System
 2. DP&P Strategies, Policies and Plans
 3. Data Protection Impact Assessment
 4. Data Protection Specialized Controls
 5. Security and Data Privacy Audit Questionnaires

Και τα 5 παραπάνω e-books θα δοθούν στους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματος δωρεάν και επιπλέον, θα τους δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 'Online Σύμβουλοι', μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται, σχετικά με τον GDPR. Επίσης, σε κάθε τροποποίηση του υλικού που θα υλοποιείται στην πορεία του χρόνου, λόγω πιθανών νέων δεδομένων σχετικά με τον GDPR ή νέων εργαλείων που σχεδιάζονται, θα λαμβάνουν δωρεάν τις νέες εκδόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας iBcl που διοργανώνει το σεμινάριο κάνοντας κλικ εδώ

AnchorΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται, σε όσα Στελέχη ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση Εταιρικών Δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.), στα Στελέχη της Διοίκησης (Ανώτατα, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.

Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες


 • Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές Προστασίας Δεδομένων 

 • Θα είναι σε θέση να προετοιμάσουν την εταιρεία τους για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679) 

 • Θα είναι σε θέση να ελέγχουν, αξιολογούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (με ρόλους, σχέδια, πολιτικές και πρακτικές κλπ.) 

 • Θα αξιοποιήσουν ένα σύνολο πρακτικών υποθέσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (data protection case studies), προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα βελτίωσης 

 • Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν μέτρα Προστασίας Δεδομένων για όλα τα Εταιρικά Δεδομένα (αδόμητα, δομημένα, οικονομικά, προσωπικά, κλπ.), επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, τα πιο ενδεδειγμένα για την επιχείρησή τους 

 • Θα είναι σε θέση να υλοποιούν τεχνικές για τη βελτίωση της Ποιότητας Δεδομένων και την Αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Προστασίας και Ασφαλείας Δεδομένων και Πληροφορικής που έχουν εγκαταστήσει 

 • Θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν online υποστήριξης για ένα έτος στο αντικείμενο του σεμιναρίου


Ενότητες Σεμιναρίου

1. Εισαγωγή - Βασικές Ανάγκες & Αιτίες

 • Γιατί είναι απαραίτητη η Προστασία Δεδομένων

 • Τι είναι Προστασία Δεδομένων 

 • Βασικοί όροι Προστασίας Δεδομένων

 • Πώς λειτουργεί η Προστασία Δεδομένων

 • Αιτίες Προστασίας Δεδομένων σε επιχειρήσεις

2. Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός ΠΔ

 • Δικαιώματα Ατόμων (λήθη, συγκατάθεση κλπ.)

 • Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Ασφάλειας

 • Διασυνοριακή Διαβίβαση Δεδομένων

 • Πρόστιμα από μη Συμμόρφωση

 • Αρχές Ποιότητας των Δεδομένων

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

3. Σύστημα Προστασίας Δεδομένων

 • Μοντέλο Διακυβέρνησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Συνοπτική Περιγραφή Συστήματος Προστασίας Δεδομένων

 • Ορόσημα Συστήματος Προστασίας Δεδομένων

 • Φάσεις Συστήματος Προστασίας Δεδομένων

4. Φάση Α - Προετοιμασία Προστασίας Δεδομένων

 • Βήμα A1: Ανάλυση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Βήμα A2: Συλλογή Νόμων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Βήμα A3: Ανάλυση Επιπτώσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Βήμα A4: Εκτέλεση Αρχικών Ελέγχων και Αξιολογήσεων

 • Βήμα A5: Τεκμηρίωση Αναγκών Οργάνωσης Διακυβέρνησης Δεδομένων

 • Βήμα A6: Τεκμηρίωση Δεδομένων

 • Βήμα A7: Δημιουργία Προγράμματος Προστασίας Δεδομένων

 • Βήμα A8: Δημιουργία Σχεδίων Εφαρμογής Μέτρων Προστασίας Δεδομένων Προϊόντα και Αποτελέσματα

5. Φάση Β - Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων

 • Βήμα Β1: Θέσπιση και Λειτουργία Οργάνωσης Διακυβέρνησης Δεδομένων

 • Βήμα Β2: Συμμετοχή ανώτατης διοίκησης στην προστασία δεδομένων

 • Βήμα Β3: Διατήρηση δέσμευσης εργαζομένων στην προστασία δεδομένων

 • Βήμα Β4: Διατήρηση τακτικής επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων

 • Βήμα Β5: Οργάνωση μέτρησης απόδοσης μέτρων προστασίας δεδομένων

 • Βήμα Β6: Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος προστασίας δεδομένων Προϊόντα και Αποτελέσματα

6. Φάση Γ - Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας Δεδομένων

 • Βήμα Γ1: Εφαρμογή Σχεδίων και Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων

 • Βήμα Γ2: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Ταξινόμησης Δεδομένων

 • Βήμα Γ3: Εφαρμογή Διαδικασίας έγκρισης για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 • Βήμα Γ4: Εγγραφή Βάσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 • Βήμα Γ5: Εφαρμογή Συστήματος Διασυνοριακής Μεταφοράς Δεδομένων

 • Βήμα Γ6: Ένταξη Προστασίας Δεδομένων σε Όλες τις Δραστηριότητες

 • Βήμα Γ7: Κατάρτιση και Εκπαίδευση Προσωπικού

 • Βήμα Γ8: Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων Προϊόντα και Αποτελέσματα

7. Φάση Δ – Διακυβέρνηση Προστασίας Δεδομένων

 • Βήμα Δ1: Εφαρμογή Πρακτικών Διαχείρισης Χρήσης ΠΔ

 • Βήμα Δ2: Διατήρηση Ειδοποιήσεων Προστασίας ΠΔ

 • Βήμα Δ3: Εφαρμογή Πρακτικών Ποιότητας ΠΔ

 • Βήμα Δ4: Εφαρμογή Πρακτικών Ελαχιστοποίησης ΠΔ

 • Βήμα Δ5: Εφαρμογή Πρακτικών Αποθήκευσης και Καταστροφής ΠΔ 

 • Βήμα Δ6: Εφαρμογή Σχεδίου Υποστήριξης Αιτημάτων και Διόρθωσης ΠΔ

 • Βήμα Δ7: Εκτέλεση Διαδικασιών Εκτίμησης Κινδύνων Προστασίας ΠΔ

 • Βήμα Δ8: Έκδοση Αναφορών Προστασίας ΠΔ

 • Βήμα Δ9: Διατήρηση Τεκμηρίωσης Προστασίας ΠΔ

 • Βήμα Δ10: Εφαρμογή Σχεδίου Αντιμετώπισης της Παραβίασης ΠΔ Προϊόντα και Αποτελέσματα

8. Φάση Ε – Βελτίωση Προστασίας Δεδομένων

 • Βήμα Ε1: Εκτέλεση Εσωτερικών Ελέγχων Προστασίας ΠΔ

 • Βήμα Ε2: Εκτέλεση Εξωτερικών Ελέγχων Προστασίας ΠΔ

 • Βήμα Ε3: Εκτέλεση Ειδικών Αξιολογήσεων και Μελετών

 • Βήμα Ε4: Αξιολόγηση Επιπτώσεων Προστασίας ΠΔ

 • Βήμα Ε5: Επίλυση Κινδύνων Προστασίας ΠΔ 

 • Βήμα Ε6: Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποτελεσμάτων Προστασίας ΠΔ Παρακολούθηση Νόμων και Κανονισμών Προστασίας ΠΔ Προϊόντα και Αποτελέσματα

The seminar is also provided as an in-house seminar in Greek as well as in English. See the seminar's sections in English by clicking the link here.

Εισηγητές Σεμιναρίου

Ιωάννης Κυριαζόγλου

Σύμβουλος Επιχειρήσεων με 42 έτη εμπειρία και Διεθνή δραστηριότητα (Ελλάδα, Ευρώπη και Καναδά) σε έργα Πληροφορικής, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο σε θέματα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης, Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής. Τον Δεκέμβριο 2016 εκδόθηκαν πέντε νέα βιβλία του σχετικά με τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων και τον νέο Κανονισμό (1. Data Protection and Privacy Management System, 2. DP&P Strategies, Policies and Plans, 3. Data Protection Impact Assessment, 4. Data Protection Specialized Controls και 5. Security and Data Privacy Audit Questionnaires). Θεωρείται ο κορυφαίος στην Ελλάδα ειδικός σε θέματα Πληροφορικής

Νούσιας Αλέξανδρος

Νομικός σύμβουλος με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα Προστασίας και Διαχείρισης Δεδομένων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Legal Lead των Creative Commons Ελλάδος, Επιστημονικός συνεργάτης του Open Data Intsitute-Κόμβος Αθηνών και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ), εργάζεται ως Data Protection Officer σε ευρωπαϊκά έργα Horizon 2020 με πολλαπλές εισηγήσεις και παρουσιάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παναγιώτης Σταθόπουλος

ΙΤ Manager, με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων. Υπεύθυνος για την υποστήριξη της Μηχανογραφικής Υποδομής της AQS, καθώς και για την οργάνωση της AQS σε θέματα IT. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Εισηγητής σεμιναρίων για πάνω από 15 χρόνια και άνω των 100 σεμιναρίων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21-11-2017

Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel

Περιγραφή Υλικού

 • Τα 5 παραπάνω e-books του εισηγητή, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανατρέχουν για την αναζήτηση λεπτομερειών και ειδικών περιπτώσεων
 • Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου που αποτελεί σύνοψη των 5 e-books
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT
 • Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Επιδότηση Σεμιναρίου

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. 

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 15-11-2017 

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο